ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 97
                                               

Pravo na ispravak

Pravo na ispravak je "dužnost medija na objavljivanje ispravka objavljene netočne informacije kojom je učinjena povreda dostojanstva, ugleda, časti, drugog prava ili interesa fizičke ili pravne osobe". Pravo na ispravak često se veže uz pravo na ...

                                               

Pravo na život

Pravo na život je poštovanje ljudskog života kao središte zaštite ljudskih prava. Pravo na život ili neprikosnovenost života je elementarno pravo čovjeka, koje se priznaje u svim ustavima, nalazeći se najčešće na početku dijela o ljudskim i grada ...

                                               

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

Republika Hrvatska je uvela instituciju Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova Zakonom o ravnopravnosti spolova 2003. godine, sa svrhom zaštite i promicanje ravnopravnosti spolova i seksualnih manjina, kao i temeljne vrednote ustavnog poret ...

                                               

Precedentno pravo

Precedentno pravo je izraz kojim se označavaju izvori prava koji se temelje na sudskim presudama ili odlukama odgovarajućih organa koji predstavljaju presedan za odluke u sličnim slučajevima u budućnosti. Precedentno pravo se razvilo iz običajnog ...

                                               

Prekapanje grobova

Prekapanje grobova ili Ekshumacija je iskapanje posmrtnih ostataka iz groba nakon odredenog vremena proteklog od pokapanja. Prekapanje grobova se vrši: radi sudbeno-medicinske istrage, radi ukopa novog umrlog u isti grob, radi premještanja groblj ...

                                               

Prekršaj (pravo)

Prekršaj je kažnjivo djelo koji se povreduje javni poredak, društvena disciplina ili druge društvene vrijednosti koje nisu zaštićene kaznenim zakonom i drugim zakonima u kojima su propisana kaznena djela. Prekršaji i prekršajnopravne sankcije mog ...

                                               

Premisa

Premisa predstavlja propoziciju ili pretpostavku, nešto što je naprijed istaknuto, tj. barem jedan od dvaju ili više sudova iz kojih se izvodi konačni zaključak. Može se reći da je premisa sud od kojeg polazi postupak zaključivanja, a više takvih ...

                                               

Prisilna hospitalizacija

Tri su prisile: prisilni smještaj forced detention, prisilno zadržavanje forced admission i prisilno liječenje. Pod time se obično misli na liječenje osoba kojima je psihijatrijska skrb nužno potrebna radi uspješne buduće reintegracije u zajednic ...

                                               

Prohibicija

Prohibicija označava zabranu ili spriječavanje konzumiranja odredenih opojnih sredstava ili droga. U mnogim zemljama s pretežno islamskim stanovništvom trgovina ili konzumiranje alkohola je zabranjeno. Razdoblje tijekom kojega je bio zabranjena t ...

                                               

Radno pravo

zasnivanje i prestanak radnih odnosa ostvarivanje prava iz radnih odnosa kolektivni ugovori materijalna prava i obveze iz radnih odnosa nadzor države nad primjenom propisa o radu prava na udruživanje radnika sindikat i poslodavaca udruge poslodav ...

                                               

Retribucija

Retribucija ili retribucijsko pravo je teorija prava koja smatra da kazna ako je odmjerena i ograničena je moralno prihvatljivi odgovor za zločin, s obzirom na žrtvu, počinitelja djela i za društvo. Princip da kazna je odmjerena za zločin je konc ...

                                               

Rok

Rok u pravu označava vrijeme dogovoreno, ugovoreno, zakonski ili odlukom nekog tijela ili osobe odredeno za izvršenje neke radnje ili ponašanja, odnosno za njihovo nepoduzimanje. Vrijeme u pravu je bitan faktor koji se odnosi na stjecanje ili gub ...

                                               

Situacijski prijestupnik

U kriminologiji se pojam situacijski počinitelj koristi u nekoliko značenja, čiji je zajednički nazivnik netipičan karakter predmetnog kaznenog djela za tu osobu prema nekim kriterijima.

                                               

Sloboda govora i blasfemija

Često postoji napetost izmedu političkih sloboda, posebice slobode govora, te odredenih primjera umjetnosti, književnosti, govora ili drugih akata koje neki smatraju svetogrdnima ili blasfemičnima. Dokaz o tome da ta napetost nije iščeznula očitu ...

                                               

Statut

Statut u pravu označava vrstu pravnog akta, a može imati različita značenja. Javlja se već u najranijim vremenima. U srednjovijekovnom pravu označuje glavni izvor koji ureduje sve tadašnje pravnorelevantne društvene odnose, a koji nisu bili regul ...

                                               

Statut grada Splita

Statut grada Splita, srednjovjekovni kodificirani sustav javnog i privatnog prava po kojem je organiziran život u Splitu. Tu zbirku pravnih odredbi sastavio je gradski potestat Perceval Ivanov iz Ferma 1312. godine, po nalogu splitskog Velikog vi ...

                                               

Sud

Sudovi su tijela državne vlasti koja sudbenu vlast obavljaju sa­mostalno i neovisno u okviru djelokruga i nadležnosti odredene zakonom. Sudovi u okviru državnog sustava imaju različito uredenje od države do države, ali se generalno radi razlika i ...

                                               

Sudac

Sudac je fizička osoba kojem se povjerava pravo i dužnost da u odredenoj spornoj situaciji sam ili u dogovoru s drugim sucima donese odluku kojom se ta sporna situacija rješava. Pojam suca obično se odnosi na pravo i sport. U pravnom sustavu neke ...

                                               

Suverenitet

Suverenitet je potpuna vlast vladara, države ili naroda na vlastitu teritoriju, te nezavisnost takve vlasti u odnosu na bilo kakvu izvanjsku, tudu vlast.

                                               

Švapsko ogledalo

Švapsko ogledalo je zakonik koji je napisao oko 1275. franjevački redovnik u Augsburgu. Zakonik se bavi uglavnom pitanjima vlasništva nad zemljištem i feuda, a temelji se na Petoknjižju, rimskom pravu, kao i kanonskom pravu. Sadržaj zakonika osla ...

                                               

Tamnica

Tamnica je naziv za zatvorsku ćeliju ili prostoriju, odnosno zatvorski objekt, čija je glavna svrha spriječiti bilo kakav kontakt zatvorenika s vanjskim svijetom. To se postiže tako što se tamnica gradi ispod zemlje, a u prošlosti su za tu svrhu ...

                                               

Teorija prava

Teorija prava i države je osnovna disciplina znanosti o pravu, odreduje bitna, nezaobilazna obilježja prava i države. Svojim osnovnim i općim odrednicama predhodi svekolikoj teoriji i praksi prava i države, uvodi nas u znanost o pravu. Kao znanos ...

                                               

The European Society for History of Law

The European Society for History of Law je europsko udruženje osnovano 2009. sa sjedištem u Brnu s ciljem suradnje europskih pravnih povjesničara te institucija koje se bave pravnom poviješću putem objavljivanja radova i neposrednim susretima. Th ...

                                               

Ugovor

Ugovor - pravni posao zaključen suglasnim očitovanjem volja dviju ili više osoba usmjerenim na proizvodenje pravom dopuštenih pravnih učinaka koji se sastoje u postanku, prestanku ili promjeni pravnih odnosa. Ovisno o različitim pravnim odnosima, ...

                                               

Ugovor o osiguranju

Ugovor o osiguranju je ugovor izmedu osiguranika i osiguravajućeg društva uz ugovorenu naknadu. Ugovorom se obvezuje osiguranje da sukladno na načelima uzajamnosti i solidarnosti, osiguravatelj u slučaju da se desi dogadaj koji predstavlja osigur ...

                                               

Ultimatum

Ultimatum je zahtjev čije ispunjenje se traži u odredenom vremenskom rokom i iza koga stoji prijetnja koja će provesti ako se zahtjev ne ispuni. Ultimatum najčešće predstavlja posljednji u nizu zahtjeva. Zbog toga je rok ispunjavanja obično krata ...

                                               

Uredba o drvu

Uredba Europske unije o drvu br. 995/2010) je uredba Europske unije od 20. listopada 2010. kojom se sprečava trgovina nezakonito posječenom drvnom sirovinom i proizvodima od drva unutar EU. Uredbom se zabranjuje plasiranje nezakonito posječene dr ...

                                               

Vaporware

Vaporware je izraz u računalnoj industriji koji opisuje proizvod koji se najavilo javnosti da će biti distribuiran, a zapravo nikad nije izdan niti službeno otkazan. Obično se odnosi na softver ili na sklopovlje. Vaporware je takoder izraz kojim ...

                                               

Veleizdaja

Veleizdaja je teško kazneno djelo vjerolomstva prema vlastitoj državi, koje se smatra tipičnim političkim deliktom, usmjerenim protiv sigurnosti države. Kazneni zakon u Hrvatskoj člancima 135. do 155. regulira to kazneno djelo.

                                               

Vjekoslav Vidović

Vjekoslav Vidović, hrvatski pravnik. U mladosti je sudjelovao u Drugom svjetskom ratu, na strani partizana. Nakon rata diplomirao je pravo u Zagrebu, a potom radi kao sudac u Varaždinu i Zagrebu. Inicirao je i utemeljio prvu Udrugu sudaca tadašnj ...

                                               

Witenagemot

Witenagemot "mudrački susret"), takoder i Witan je bio političkom ustanovom u anglosaskoj Engleskoj koji je djelovao od prije 7. stoljeća do 11. stoljeća. Witenagemot je djelovao kao vijeće odličnika čija je glavna dužnost bila biti savjetodavcem ...

                                               

Zakon o blasfemiji

Zakon o blasfemiji naziva se zakon koji ograničava slobodu govora i izražavanja u vezi s blasfemijom ili nepoštovanjem prema svetim osobama, religijskim rukotvorinama, običajima i vjerovanjima. Neke zemlje, posebice one u kojima je islam državna ...

                                               

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakon o suzbijanju diskriminacije je zakon kojeg je donio Hrvatski sabor dana 9. srpnja 2008. godine. Ovaj je zakon objavljen u Narodnim novinama broj 85 od dana 21. srpnja 2008. godine. Na snagu je stupio 1. siječnja 2009. godine. Ovaj zakon vri ...

                                               

Zakonik

Zakonik ili kodeks je zbirka zakona, kojima se na jednom mjestu odnosno u jednom dokumentu kodificira cjelokupno pravo ili grana prava neke države. Svrha zakonika je učiniti zakone pristupačnima javnosti, odnosno ukloniti proturječnosti medu odre ...

                                               

Zakonodavni postupak

Zakonodavni postupak, temeljna procedura zakonodavnoga tijela utvrdena zakonima i poslovnikom. Sastoji se od inicijative za donošenje zakona, prihvata inicijative i odlučivanja o potrebi njegova donošenja, odlučivanja o prijedlogu zakona, amandma ...

                                               

Zakonodavstvo

Zakonodavstvo je ukupnost zakona u pojedinoj državi; državna funkcija donošenja zakona. U pojedinim pravnim sustavima, npr. u Francuskoj, ustavom se definira u kojim se područjima donose zakoni, a u kojima uredbe, no u većini država zakonodavno t ...

                                               

Zapljena

Zapljena ili posudenica konfiskacija označava eksproprijaciju dobara ili imovine u korist države bez naknade. U državama u kojima se ne primjenjuje vladavina prava i u situacijama revolucija često se vrše zapljene bez ikakve pravne osnove, nego t ...

                                               

Zaštita potrošača

Zaštita potrošača je pravno područje koje se bavi zaštitom osnovnih prava gradana u ulozi potrošača u najrazličitijim poslovima u kojima pribavljaju proizvode i usluge na tržištu. Prava potrošača regulirana su pripadnim zakonskim odredbama kroz r ...

                                               

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, hrvatski znanstveni časopis za pravne i društvene znanosti. Najduže je tradicije od svih takvih časopisa u Hrvatskoj. Prvi broj izašao je 1948. godine. Neprekidno izlazi od 1954. godine kao časopis s četiri, a ...

                                               

Zlatna matrica

Zlatna matrica ili zlatni master je izraz u računalnoj industriji u razvijanju sklopovlja i softvera. Njime se naziva referentni model prema kojem se masovno proizvodi kopije. Naziv je analogan prema proizvodnji odredenih vrsta fizičkih medija. U ...

                                               

Zračno pravo

Zračno pravo je sustav pravnih pravila koja ureduju pravni status zračnog prostora, zračnog prometa, pravni status zrakoplova i pravni režim u pojedinim zračnim prostorima. Iako svaka država ima svoje propise iz domene zračnog prava, medunarodna ...

                                               

Adolescencija

Adolescencija je razdoblje razvoja i odrastanja čovjeka. Označava prijelaz iz djetinjstva u svijet odraslih i uobičajeno traje od 13. do 20. godine života.

                                               

Aktivno slušanje

Umijeće slušanja podrazumijeva mnogo toga: zadržati se od zijevanja kad vam se zijeva; ne osvrtati se neprekidno oko sebe; truditi se što je više moguće da ne upadate u riječ, a ako se želite suprotstaviti, onda to učinite delikatno. Ne pretjeruj ...

                                               

Alter ego

Alter ego opisuje drugu osobu ili identitet jedne osobe. U disocijativnom poremećaju ličnosti alter-ego je naziv za drugu osobu koja se povremeno javlja u tijelu bolesnika i ostaje odredeno vrijeme. Alter-ego ne djeluje paralelno s osobom čije to ...

                                               

Analitička psihologija

Analitička psihologija, koju je elaborirao švicarski analitičar Carl Gustav Jung je jedna psihološka teorija, ali i metodologija kojom istražujemo dinamičke i psihološke strukture čovjekova ponašanja. Jungovo udaljavanje od oca psihoanalize Freud ...

                                               

Aspergerov sindrom

Aspergerov sindrom jedan je od nekoliko poremećaja iz autističkog spektra karakteriziran poteškoćama u društvenoj interakciji i ograničenim, stereotipnim interesima i aktivnostima. Takoder se naziva Asperger poremećaj ili samo Asperger. Aspergero ...

                                               

Biheviorizam

Biheviorizam, pristup u psihologiji koji se temelji na tvrdnji da je ponašanje zanimljivo i vrijedno znanstvenoga istraživanja. To je oblik materijalizma koji niječe bilo kakvo neovisno značenje za misao. Njegovo značenje za psihološki postupak j ...

                                               

Déjà-vu

Déjà-vu, iluzija sjećanja u kojoj se sasvim novo iskustvo trenutačno doživljava kao poznato, već videno i doživljeno. Termin je stvorio francuski filozof, parapsiholog i promotor esperanta Emile Boirac.

                                               

Demencija

Demenciju ljudi obično zovu senilnost; to je postupno pogoršanje intelektualnih sposobnosti sve do oštećenja socijalnog i radnog funkcioniranja. Najistaknutiji simptom su teškoće u pamćenju, posebno nedavnih dogadaja. Drugi simptomi su loša prosu ...

                                               

Demonomanija

Demonomanija, praznovjerni strah od demona, paklenih sila i opsjednuća. Ponekad se javlja kao psihopatski poremećaj, primjerice kod shizofrenije. U prošlosti su ljudi stvorili čitav niz obreda i talismana kojima su se branili od tobožnjeg utjecaj ...