ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 95
                                               

De ceremoniis aulae byzantinae

O ceremonijama bizantskoga dvora djelo je iz vremena bizantskog cara Konstantina VII. Porfirogeneta iz 10. stoljeća pisano na grčkom jeziku. Originalni naziv je "O carskom poretku".

                                               

Documenta historiae Croaticae periodum antiaquam illustrantia

Na sjednici filološko-historijskog razreda JAZU 13. prosinca 1872. zaključeno je da se "imade sakupiti i izdati svakolika povjestna grada odnoseća se na doba hrvatskih vladalaca iz narodne hrvatske dinastije, t.j. do početka XII. vieka". Rački je ...

                                               

Ekohistorija

Ekohistorija ili ekopovijest proučava prošle ekosustave, te povijest interakcije čovjeka i prirode na različitim razinama. Ekohistorija tradicionalno istražuje svoj predmet na tri razine: 1) ekološkoj – značajke i funkcije nekog ekosustava koji o ...

                                               

Ekonomska i ekohistorija

Časopis Ekonomska i ekohistorija je osnovan 2005. godine kada je objavljen prvi broj. Nakladnici su Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju Zagreb te nakladnička kuća "Meridijani" iz Samobora. Suizdavači su Sekcija za gospodarsku po ...

                                               

Faleristika

Faleristika ili znanost o odlikovanjima je znanstvena disciplina iz grupe pomoćnih povijesnih znanosti, koja proučava odlikovanja raznih država, njihovu povijest, izgled, namjenu, ali i statute i druge propise kojima se odlikovanja ustanovljuju, ...

                                               

Genetičko podrijetlo

Pogledati i: Genetičko podrijetlo Hrvata Genetičko podrijetlo nekog naroda čini dio povijesti naroda i posljedica je seljenja i porasta brojnosti populacija. Otkrića o genetičkoj strukturi pojedinih naroda pokazuju da treba razlikovati genetičko ...

                                               

Historiografija

Riječ historiografija je složenica, koja potječe iz grčkog, odakle je ušla u latinski i zatim u mnoge europske jezike: grčki historia + grapheo. Hrvatski enciklopedijski rječnik donosi dva značenja termina historiografija: term. Predznanstveno ba ...

                                               

Ivan Skilica

O njegovom životu zna se vrlo malo. Završio je pravo i imao uspješnu karijeru na carskom dvoru, gdje je napredovao do službe predstojnika carskoga suda droungarios tēs viglēs. Godine 1091. napisao je spomenicu, upućenu bizantskom caru Aleksiju I. ...

                                               

Kartular Sv. Krševana u Zadru

Kartular sv. Krševana u Zadru pisan je beneventanom. Original je nestao 1919. godine, stoga je danas poznat po opisu Ferde Šišića i sačuvanim fotografijama. Dio povjesničara smatra da ga je pisao gradski notar, svećenik Blaž Blasius. Medutim, zbo ...

                                               

Korčulanski kodeks

U kodeksu su ekscerpirana ili fragmentirana razna djela, npr. Povijest Jeruzalema Josipa Flavija, dvije stranice iz djela Pavla Dakona Historia Langobardorum, dio Kronike Izidora Seviljskog i još nekoliko srednjovjekovnih crkvenih djela. Takoder, ...

                                               

Kronologija

Kronologija pomoćna je povijesna znanost koja objašnjava sustave računanja vremena u prošlosti. Ona je dio diplomatike jer se pojedini dokument može podvrći diplomatičkoj kritici tek kada ga smjestimo u vrijeme i mjesto njegova postojanja.

                                               

O upravljanju carstvom

O upravljanju carstvom djelo je bizantskog cara Konstantina VII. Porfirogeneta iz 10. stoljeća pisano na grčkom jeziku. Latinski naziv dao mu je 1611. godine nizozemski učenjak Johannes Meursius koji ga je prvi objavio. Konstantin djelu nije dao ...

                                               

Paleografija

Paleografija je pomoćna povijesna znanost koja se bavi proučavanjem razvoja pisma kroz povijest, te praksa čitanja i dešifriranja starih rukopisa s ciljem da omogući ispravno čitanje, i odredi mjesto i vrijeme nastanka starih rukopisa i natpisa. ...

                                               

Pisana povijest

Ne zamijeni s ljudskom poviješću, poviješću svijeta, svjetskom poviješću ili poviješću Zemlje. Pisana povijest, historijski narativ zasnovan na pisanu zapisu ili drugom dokumentiranu komunikacijskom vidu. Pisana povijest može se kontrastirati s o ...

                                               

Pisanje imena vladara

Imena vladara i papa uobičajeno se "kroatiziraju", za razliku od drugih imena povijesnih osoba koja se u pravilu daju u izvornom obliku. To stvara teškoće ako o istom vladaru tražimo informacije u literaturi na drugim jezicima. Jedan od razloga j ...

                                               

Primarna literatura

Primarna literatura ili primarni izvori su dokazi iz prošlosti koje je napisala osoba prisutna u vrijeme dogadanja, uključujući dnevnike ili artefakte. Oni takoder mogu biti i dokumenti, snimke ili izvori informacija koje je u vrijeme proučavanja ...

                                               

Rat

Rat je organizirani sukob naoružanih ljudi, kao produženje politike država, nacija, klasa sredstvima oružanog nasilja u cilju ostvarivanja odredene političke, gospodarske i druge dobiti. Rat je društvena pojava uvjetovana i povezana s pojavom i r ...

                                               

Regest

Regest je sažetak dokumenta. Pojam dolazi iz diplomatike. U sažetku je pravni čin. Ovisno o dužini, može u njemu biti ime autora pravnoga čina, destinatara i sam pravni čin sa svim pripadajućim sastavnicama. Ako sadrži samo naznaku pravnoga čina, ...

                                               

Song Shu

Song Shu je povijesno djelo koje opisuje vrijeme kineske rane dinastije Song u 100 svezaka. Šesto je djelo iz kanona 24 dinastijske povijesti i zapisao ga 492 493. je Shen Yue za vrijeme dinastije Liang. Prije Song Shua djelo je Jin Shu, a nakon ...

                                               

Strategikon (Kekaumenos)

Dio 4 poglavlja 72-76 sadrži savjete kako bi trebalo postupati u slučaju pobune protiv cara. Dio 3 poglavlja 35-71 sadrži savjete o domaćim pitanjima, odgoju djece, upravljanju gospodarstvom, obitelji i društvenim odnosima. Dio 1 poglavlja 1-8 či ...

                                               

Supetarski kartular

Supetarski kartular ili Sumpetarski kartular ili Kartular Sv. Petra u Selu je kopijalna knjiga u obliku kronike s početka 12. stoljeća. Premda kartular uglavnom nabraja popise samostanske imovine stečene kupovinom i darovštinama, u njemu se nalaz ...

                                               

Škola Anala

Škola Anala ili Škola Annales je smjer historiografije utemeljen na radovima francuskih povjesničara okupljenih oko časopisa Annales dhistoire économique et sociale. Naziv "škola" je donekle problematičan jer su teorijske i metodološke pretpostav ...

                                               

Zaglavlje (diplomatika)

Zaglavlje je egdotički pojam. O zaglavlju govorimo analizirajući edicije diplomatičke grade. Dijelovi zaglavlja su redni broj dokumenta, datacija i regest. Zbog kronološke objave isprava u diplomatičkim edicijama, svaki dokument ima svoj redni br ...

                                               

Abandonware

Abandonware, u doslovnom prijevodu na hrvatski jezik napuštena roba, ili sinonim orphanware predstavlja proizvode koji se više ne proizvode, za koje više ne postoji proizvodačka podrška ili za koje autorska prava nisu najjasnija zbog raznih razlo ...

                                               

Abolicija

Abolicija ili oprost predstavlja oslobadanje od kaznenog postupka osoba za koje postoji osnovana sumnja da su počinitelji kaznenog djela. Abolicija je pojam izveden iz abolicionističkog pokreta u SAD koji se zalagao za ukidanje ropstva i diskrimi ...

                                               

Ad hoc

Ad hoc je latinski izraz koji znači zbog ovog ili zbog ove svrhe ". Ovaj se izraz najviše koristi u pravu i diplomaciji. U općenitom smislu ad hoc označava neko rješenje za neki specifični problem ili zadaću koji se ne generalizira, te koji se ne ...

                                               

Ajani

Ajani su bili uglednici u Osmanskom Carstvu. Visoki osmanski dostojanstvenici nosili su tu oznaku uz ime. Od 18. stoljeća ajan je oznaka za nositelje lokalne vlasti u pokrajinama Osmanskog Carstva. Prije 18. st. dužnost ajana bila je više savjeto ...

                                               

Ajansko vijeće

Ajansko vijeće, u Osmanskom Carstvu zbor, savjetovanje predstavnika novog vojničkog plemstva - ajana koji se javljaju sa slabljenjem Carstva. Kao vlasnici velikih državnih dobara, oni su preko ajanskog vijeća presudno utjecali na upravu u pokraji ...

                                               

Alimentacija

Alimentacija je ime za financijsku obvezu podrške jednog od supružnika nakon rastave braka. Alimentacija je utvrdeno kroz razvodno pravo ili obiteljsko pravo, i zasniva se na osnovi da supružnici kad su u braku ili civilnoj uniji imaju apsolutnu ...

                                               

Alodij

U srednjovjekovnom pravu, alodij je nasljedno imanje u slobodnom vlasništvu, bez davanja i drugih obaveza i s pravom otudenja. Izraz "alodij" najčešće se koristi u kontekstu feudalizma, gdje je suprotstavljen vlasništvu s obavezama. U hrvatsko-ug ...

                                               

Antitrust

Antitrust je izraz kojim se označavaju sve djelatnosti države u svrhu suzbijanja oblika poslovne prakse od strane privatnih osoba ili kompanija koji se smatraju štetnim po tržišno natjecanje ili predstavljaju nepošten odnos prema potrošačima. Te ...

                                               

Arbitraža

Arbitraža ili izbrano sudenje, u pravu je način rješavanja sporova, u kojem se sporovi rješavaju izvan suda, a stranke svoj predmet spora iznose pred jednu ili više osoba. Arbitar, odnosno arbitražni sud kao nedržavni sud svoje ovlaštenje za rješ ...

                                               

Audiatur et altera pars

Audiatur et altera pars ili audi alteram partem, latinska je izreka koja se rabi kako bi se označilo pravno načelo prema kojem niti jedna osoba ne bi smjela biti osudena bez pravednog saslušanja u kojom je svakoj stranci dana mogućnost da odgovor ...

                                               

Biračko pravo

Biračko pravo je subjektivno pravo gradana odredene države da na izborima daju glas za odredenog kandidata, ujedno i pravo da budu kandidati na izborima. Biračko pravo je skup odredenih prava. Kolika je važnost ostvarenja biračkog prava kao jedno ...

                                               

Bojkot

Bojkot je organizirani gospodarski, društveni ili politički pritisak ili prisila prema kojoj je osoba, poduzeće ili zemlja isključena iz redovnog poslovanja. Danas je općenito bojkot označava i kolektivno odbijanje nekih usluga ili proizvoda. Obi ...

                                               

Casus belli

Casus belli označava čin, uzrok ili akciju koja kao reakciju dovodi do rata. Casus belli stoga ne opisuje skup okolnosti koje dovode do rata, nego samo posljednji, odlučujuči razlog. Ako je casus belli vojna agresija, po značenju Medunarodnog pra ...

                                               

Ciljano ubijanje

Ciljano ubijanje ili selektivni atentat je izraz kojim se opisuje atentat, odnosno aktivnost vojnih, policijskih, sigurnosnih postrojba ili državne organizacijakoje za cilj imaju uklanjanje odnosno fizičku likvidaciju odredene osobe. Ciljano ubij ...

                                               

Creative Commons

Creative Commons je američka neprofitna organizacija koja se zasniva u tome da proširi raspon kreativnih radova dostupnih drugima da legalno koriste i dijele. Organizacija je objavila nekoliko dozvoli za autorsko pravo poznatih kao Creative Commo ...

                                               

Crkveni sud

Crkveni sud je sudbena vlast koju ima Crkva, koja joj je kao najvišoj zajednici duhovnog reda potrebna. Osim nje, Crkva ima i svoju zakonodavnu i izvršnu vlast. Svojom sudbenom vlašću štita vlastita i vjernička prava, osigurava neka se provedu za ...

                                               

Damnatio memoriae

Damnatio memoriae je izraz je koji označava postupak zabrane sjećanja ili "protjerivanja iz javne uspomene". Oblik javne posmrtne kazne koju je rimski senat mogao izricati povodom izdaje ili neke druge krivice prema Rimskom Carstvu. Smisao kazne ...

                                               

De facto

De facto je latinski izraz koji znači činjenično ili u praksi ". Obično se koristi kao suprotnost izrazu de jure kad se govori o pitanjima zakona, administracije ili pravila poput standarda koja se mogu naći u svakidašnjem životu, a stvorena su b ...

                                               

Denacionalizacija

Denacionalizacija ili privatizacija je prijenos vlasništva i odgovornosti od javnog ili državnog u privatni sektor. Pojam se može odnositi na prijenos bilo koje državne imovine. Obrnuti proces je nacionalizacija. Termin je uveden u 1936. u časopi ...

                                               

Dostojanstvo

Dostojanstvo je izraz koji se rabi na području morala, etike i političkih rasprava i označava pravo na poštovanje i etički odnos od rodenja. Jedno je od temeljnih pitanja filozofske antropologije, te kako ovaj koncept ima značajan utjecaj na isho ...

                                               

Europsko medunarodno privatno pravo

Europsko medunarodno privatno pravo kao sastavnica europskog prava u svom dosadašnjem razvoju prošlo je veoma dinamičnu genezu, a kao dio europskoga prava riječ je o važnoj sastavnici u eurointegracijskom procesu. Jednako kao što europsko medunar ...

                                               

Fideikomis

Fideikomis, u rimskom nasljednom pravu, jest neformalni tip zapisa iz carskog doba koji se sastoji u molbi, odnosno preporuci koju ostavitelj upućuje fiducijaru da učini odredenu imovinsku namjenu u korist fideikomisara. Jednostavnije rečeno i sh ...

                                               

Filozofija prava

Filozofija prava je pravac unutar filozofije i prava, gdje se studiraju temeljna pitanja: "što je zakon?", "je li moć ista kao pravo?" i "koja je razlika izmedu prava i morala?". Cijeli pravac se dijeli u tri glavna dijela: Prirodno pravo je idej ...

                                               

Financijsko pravo

Financijsko pravo je skup pravnih pravila što ureduju odnose prikupljanja, raspodjele i trošenja sredstava radi financiranja javnih djelatnosti i financijsko poslovanje pravnih osoba, osobito radi javnog nadzora nad pribavljanjem i trošenjem njih ...

                                               

Fizička osoba

Fizička osoba ili naravna osoba, u pravu označava živog čovjeka kao pravnog subjekta, nositelja prava i obveza. U pravu svaka osoba je pravni subjekt. Osnovno je svojstvo fizičke osobe kao pravnog subjekta pravna sposobnost. Pravna sposobnost je ...

                                               

Folkmoot

U anglosaskoj Engleskoj, folkmoot odnosno folkmote je bio glavno vijeće koje je imalo vladarske ovlasti. Članovi tog vijeća su bili svi slobodni pripadnici plemena, zajednice ili okruga. Folkmoot je bio prethodnikom Witenagemot, koji je već pokaz ...

                                               

Forenzička psihijatrija

Forenzička psihijatrija ili sudska psihijatrija je grana psihijatrije koja se bavi pravnim pitanjima vezanim uz duševne poremećaje. Sudsko psihijatrijski vještaci izraduju ekspertize tj. provode vještačenja osoba koje zbog duševnih poremećaja dol ...