ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 90
                                               

Dan državnosti

Dan državnosti je dogovoreni datum na koji se proslavama obilježava konstituiranje naroda ili ne-suverene države. Taj dan može simboliziati vrijeme uspostave nezavisnosti, početka demokratskih promjena, ili podsijećati na dan važan za sveca zašti ...

                                               

Dioba vlasti

Dioba ili podjela vlasti jedno je od načela organizacije državne vlasti. Ono se oblikuje u vrijeme borbe gradanske klase za osvajanje političke vlasti u uvjetima apsolutne monarhije u kojoj su sve funkcije vlasti bile sjedinjene u osobi monarha. ...

                                               

Državna granica

Državna granica je zamišljena crta koja omeduje državno područje jedne države. Gotovo sve su utvrdene medudržavnim dogovorima, a poneka je odredena uz pomoć suda. Obilježene su kamenjem i stupovima, a u novije vrijeme prometnim znakovima. Kao gra ...

                                               

Državni službenik

Državna ili javna služba je naziv za djelatnost koju u državi, jedinici lokalne ili regionalne uprave ili samouprave obavljaju poslove državne, odnosno javne poslove. Osobe koje obavljaju te djelatnosti se nazivaju državnim ili javnim službenicim ...

                                               

Federacija

Federacija ili savezna država je na ustavnopravnom temelju osnovana zajednica više jedinica, koje se nazivaju države, republike, provincije, zemlje, pokrajine. Savezna država je kao takva subjekt medunarodnog prava. Ona nastupa u medunarodnim odn ...

                                               

Federacija i konfederacija

Ne postoji jasno definirana razlika u primjeni termina federacija i konfederacija, ni u Hrvatskoj, ni u svijetu. Načelno: federacija je savezna država, dok je konfederacija savez samostalnih država. Pojam konfederacija takoder se koristi za pred- ...

                                               

Glavni grad

Glavni grad odreduje se na sljedeće načine: U kraljevini, glavni grad je obično mjesto kraljevskog dvora koji se može premještati. Obično se glavni grad navodi u zakonu. Obično je glavni grad središte važnih djelatnosti. Obično je glavni grad drž ...

                                               

Grad-država

Grad država je pojam kojim se označuje grad koji je ujedno i samostalna država. Pri tom je bitno što se radi o samostalnoj državi, ne o nekoj saveznoj državi koja tvori neku veću samostalnu državu. Iako je starogrčki polis takoder grad država, ta ...

                                               

Gradanska prava

Gradanska prava su zakonski regulirana prava, koja jedna država ustupa svojim gradanima. Gradanska prava u demokratskim državama uključuju primjerice pravo glasovanja i sva druga osnovna prava ali ne i ljudska prava. Gradanska prava se odnose u c ...

                                               

Grofovija

Grofovija izvorno, u franačkoj državi od doba Merovinga označava upravno područje na čijem čelu u ulozi suca stoji grof. Kasnije je označavala područje čiji je grof u sudstvu i upravi bio odgovoran neposredno kralju, na kraju i nasljednu zemlju n ...

                                               

Guverner

Guverner u najširem smislu to je državni djelatnik najčešće iz izvršne vlasti, koji predstavlja poglavara države ili predstavnika vlasti na nekom teritoriju ili instituciji. Najčešće je riječ o političkim djelatnicima koji u odredenim teritorijal ...

                                               

Konfederacija

Konfederacija ili državni savez je na medunarodnom ugovoru osnovana veza više država sa svrhom da se zajednički ostvare odredeni ciljevi. Konfederacija je obično prijelazni oblik političkog uredenja. Konfederacije teže pretvaranju u federaciju il ...

                                               

Kraljevina

Kraljevina je društveno uredenje u kojem državom vladaju kralj i kraljica. Kad netko od njih umre, novi je kralj čovjek iz obitelji. Ovo su kraljevine: Kraljevina Danska Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske Kraljevina Saudijsk ...

                                               

Kruna

Kruna je raskošno urešeno pokrivalo za glavu u obliku vijenca, simbol vladarske moći i časti. Najčešće je izradena od dragocjene kovine i ukrašena dragim kamenjem, emajlom i biserima. U državama s monarhijskim uredenjem, vladar nosi krunu prigodo ...

                                               

Mikrodržava

Ne miješati s Mikronacijama. Mikrodržava predstavlja površinski malu državu, neovisnu prema medunarodnom pravu lat. Ius gentium. Pošto su ove države male površine ograničeni su im prirodni resursi i imaju mali broj stanovnika i zato pribjegavaju ...

                                               

Nacionalna država

Pojam nacionalna država, za razliku od općenitijeg pojma "država", odnosi se na državu u kojoj prevladava jedna nacija. Ovaj se oblik države uobičajio tijekom zadnjih nekoliko stoljeća pogotovo u zadnjih pedeset godina, osim u Africi, pa se danas ...

                                               

Nacionalna manjina

Nacionalna manjina je dio odredenog naroda i/ili nacije koji ne živi u svojoj nacionalnoj državi, već kao manjina u nekoj drugoj državi, zajedno s drugim narodima. Pojmovi nacionalna manjina i etnička manjina bliski su i često se značajnim dijelo ...

                                               

Nacionalna sigurnost

Nacionalna sigurnost je pojam koji se može definirati kao stanje zaštićenosti temeljnih vrijednosti društva i na njima zasnovanih institucija, zaštita vitalnih nacionalnih interesa, integritet državnog područja i njezinih institucija, odnosno naj ...

                                               

Nacionalnost

Nacionalnost ili narodnost označava pripadnost osobe narodu ili naciji. Pojam "narod" upotrebljava se za različite koncepcije. U hrvatskom jeziku se rabi za pripadnost etničkoj skupini ili narodu koncepcijski definiranoj po etničnosti. Osim toga ...

                                               

Oblik vladavine

Oblik vladavine označava vanjski oblik političke organizacije države i njenim usmjerenju koje ovisi o položaju poglavarstva države. U današnje vrijeme se razlikuje izmedu oblika vlasti u republikama, monarhijiama i diktaturama, pri čemu se diktat ...

                                               

Otočna država

Otočna država je država koja se u potpunosti sastoji od jednog, više otoka ili samo dijela jednog otoka i ne pripada ni jednom dijelu kopna nekog kontinenta. Time se razlikuje od kontinentalnih i obalnih država. Ona ima suverenitet na području ar ...

                                               

Personalna unija

Personalna unija je zajednica dviju ili više država koje su vezane samo time što im je ista osoba državni poglavar, i to ne na osnovi ugovora nego prema ustavnim propisima svake od njih. Inače su te države potpuno odvojene, kako s obzirom na njih ...

                                               

Poglavar države

Šef države, takoder i poglavar države, najviši je predstavnik države u zemlji i prema inozemstvu. Prema medunarodnom pravu, šef države je najviše tijelo vanjskog zastupanja države, koje po ustavnom poretku odnosne države i prema medunarodnom prav ...

                                               

Pokrajina

Pokrajina, je upravno-administrativna jedinica te druga razina vlasti u većini zemalja. U saveznim državama pokrajina može biti naziv za federalnu jedinicu. Tijekom razdoblja Britanskog carstva različite kolonije su imale naziv provincije poput P ...

                                               

Protektorat

Protektorat je formalno pokroviteljstvo jače države nad slabijom, a zapravo oblik zavisnosti jedne države od druge koju je najčešće jača nametnula silom. U tom obliku država pokroviteljica ima odredeni utjecaj na politiku ovisne države. Protektor ...

                                               

Realna unija

Realna unija je veza više država koje imaju zajedničkog vladara. Ona može nastati sklapanjem medunarodnog ugovora medu državama koje ulaze u realnu uniju ili ustavnom transformacijom neke države. Razlika prema personalnoj uniji je u stalnosti vez ...

                                               

Rezidencija

Rezidencija mjesto je u državi gdje vlast ili druge značajne osobe s visokim društvenim položajem kao primjerice biskupi ili veleposlanici imaju stalni ili privremen boravak. Može biti i sjedište odredene političke, crkvene ili kulturne ustanove. ...

                                               

Seniūnija

Seniūnija je najmanja upravna jedinica u Litvi. Seniūnija može biti vrlo mali kraj koji se sastoji od par sela, mjesta, gradića ili dijelom velikog grada. Veličinom i brojnošću nije strogo odredena, nego postoje odstupanja ovisna o mjestu i narav ...

                                               

Složene države

Složene države su države koje tvore više političko-teritorijalnih jedinica, bez obzira na ustavnopravni položaj tih jedinica. U povijesti, različiti oblici udruživanja država javljaju se već u antičkom razdoblju. Grčki polisi često su se, sklapaj ...

                                               

Sudbena vlast

Sudbena vlast ili judikativa je grana vlasti zadužena za provedbu zakona i, u nekim zemljama, za pridržavanje ustavnih odredaba. Funkcija je ove vlasti tumačenje zakona. U Republici Hrvatskoj je državna vlast ustrojena na načelu trodiobe vlasti n ...

                                               

Ustav

Ustav je temeljni pravni akt neke države kojim se uspostavlja politički i pravni poredak. Ustav obično sadrži načelne propise o društvenom, ekonomskom i političkom poretku države, definira prava i dužnosti gradana, odreduje najviše organe vlasti, ...

                                               

Vlast

Vlast je snaga podčinjavanja ljudi odredenim naredbama uspostavljena nekim oblikom legitimnosti. To je sustav koji omogućuje pokoravanje naredbama što potječu iz odredenog izvora. Svaka vlast teži nekoj vrsti stalnosti tj. svom učvršćenju i konti ...

                                               

Zajednica općina

Zajednica općina, označavala je posebnu društveno-političku zajednicu područnoga značaja koja samostalno obavlja odredene poslove iz nadležnosti Republike te općina koje ju tvore. U Hrvatskoj su uvedene 22. veljače 1974., a ukinute 25. srpnja 199 ...

                                               

Zakon

Zakon je normativni akt države koji po točno odredenom postupku donosi zakonodavni organ, najčešće skupština. Zakon je nakon Ustava najviši i najvažniji pravni akt i svi drugi pravni akti u državi moraju biti s njime u skladu.

                                               

Gospodarstvo

Gospodarstvo, ljudska djelatnost koju čine tri osnovna čimbenika: proizvodnja, potrošnja i razmjena, a može biti samoopskrbno, što je svojstveno plemenskim i nerazvijenim zajednicama, i tržišno gospodarstvo u razvijenim zemljama. Gospodarstvo se ...

                                               

Ekonomsko dobro

Vrste dobara su slobodna ili oskudna dobra; proizvodi, usluge ili prava; potrošačka ili proizvodačka dobra; potrošna ili trajna dobra; supstitucijska ili komplementarna dobra; te homogena ili heterogena dobra. Slobodna dobra su npr. zrak, sunce, ...

                                               

Granica proizvodnih mogućnosti

Granica proizvodnih mogućnosti pokazuje maksimalne količine proizvodnje koje neko gospodarstvo može dosegnuti. Uz dano tehnološko znanje i raspoloživu količinu ulaznih veličina ovaj pojam u biti predstavlja popis roba i usluga koje su raspoložive ...

                                               

Oportunitetni trošak

Oportunitetni trošak ili tzv. trošak propuštene prilike je ekonomski pojam vezan za teoriju izbora. To je termin koji se koristi za izražavanje vrijednosti odredenog dobra nasuprot drugog. Ekonomisti tvrde da trošak jednog dobra predstavlja ono č ...

                                               

Oskudnost dobara

Oskudnost resursa, izraz kojim se opisuje da nekog resursa, manjka, da je oskudan, da ga nema dovoljno. Oskudni resurs nije istovremeno i ograničeni resurs. Oskudnošću se opisuje ograničena dostupnost dobra, koja može biti traženo na tržištu. U n ...

                                               

Ponuda

Pod pojmom ekonomske ponude podrazumijevamo količine nekog dobra koje su proizvodači spremni proizvesti pri odredenim cijenama istog dobra. Zakon ponude tvrdi da višoj cijeni nekog dobra odgovara, uz ostale neizmijenjene uvjete, veća ponudena kol ...

                                               

Potražnja

Pod pojmom potražnja podrazumijevaju se količine nekog dobra koje su potrošači spremni i sposobni kupiti pri odredenim cijenama istog dobra. Zakon potražnje će ustvrditi da ako je niža cijena nekog dobra biti će, uz ostale neizmijenjene uvjete ce ...

                                               

Tržišna ravnoteža

Tržišna ravnoteža predstavlja ravnotežu izmedu svih različitih kupaca i prodavača. Kućanstva ili poduzeća žele kupiti ili prodati odredene količine ovisno o cijeni. Tržište pronalazi ravnotežnu cijenu koja istovremeno zadovoljava želje kupaca i p ...

                                               

Zakon ponude i potražnje

Zakon ponude i potražnje je ekonomski model odredivanja cijene na tržištu. Zaključak modela je da će u tržišnoj ekonomiji jedinična cijena za odredeno dobro varirati dok se ne smiri u točci gdje će količina koju zahtijevaju kupci biti jednaka kol ...

                                               

Geografija

Geografija, znanost koja proučava prostornu stvarnost Zemljine površine. Naziv potječe iz klasične starine, a upućuje na prvotno značenje geografije, pa je prema tome nastala i riječ zemljopis. Najprihvatljivija definicija geografije bila bi da j ...

                                               

Azimut

Azimut je koordinata nebeskog tijela u horizontskom koordinatnom sustavu ili drugim riječima kut izmedu sjevera i pravca kretanja. Astronomski azimut je kut mjeren na točki opažanja, polazeći od vertikalne ravnine koja prolazi nebeskim polom do v ...

                                               

Bifurkacija

Bifurkacija je pojava koja se u pravilu pojavljuje u nizinskim, močvarnim dijelovima riječnog toka. Rijeka se rascijepi u dva toka, koji se ne spajaju, već teku u različitim porječjima. Razvodnica se u takvom slučaju nalazi u nizini, umjesto, kao ...

                                               

Geografski leksikon

Geografski leksikon je rječnik geografskih imena, važna referencija za informacije o mjestima i mjesnim imenima, te se obično koristi skupa s kartom ili atlasom. Obično sadržava informacije o geografiji neke države, egije ili kontinenta kao i soc ...

                                               

Geoinformatika

Geoinformatika je znanost koja razvija i koristi informatičku infrastrukturu za označavanje problema u geoznanosti i srodnim granama tehničkih znanosti. Geoinformatika kombinira geoprostornu analizu i modeliranje, razvoj geoprostornih baza podata ...

                                               

Geozofija

Geozofija je koncept koji je J.K. Wright uveo u geografiju 1947. godine. Pojam je sastavljen od grčkih riječi ge’ i sophia’. Wright ju je stoga definirao: Geozofija … je proučavanje geografskog znanja iz bilo koje ili svih točaka gledišta. Njen o ...

                                               

Gibraltarski prag

Sustav površinskih struja u Mediteranu pokazuje kretanje voda Atlantika prema istoku. Godišnje temperaturne promjene površinskih voda su vrlo drastične i kontroliraju gustoću vode i osnovne osobine godišnjeg biociklusa. Zbog vrlo naglašenog proce ...