ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 88
                                               

Meteorologija u 1855.

Uvodenje i dodjele meteoroloških nagrada i priznanja.

                                               

Meteorologija u 1911.

Uvodenje i dodjele meteoroloških nagrada i priznanja.

                                               

Meteorologija u 1916.

Uvodenje i dodjele meteoroloških nagrada i priznanja.

                                               

Meteorologija u 1935.

Uvodenje i dodjele meteoroloških nagrada i priznanja.

                                               

Forum (časopis)

Forum je hrvatski časopis. Književni je mjesečnik Razreda za književnost HAZU. Izlazi od 1961. godine. List je posvećen tradiciji, pisanoj riječi, promicanju književne kulture, čuvanju digniteta pisane riječi. Pokretači lista bili su Petar Šegedi ...

                                               

Kabinet grafike HAZU

Kabinet grafike HAZU specijalizirana je muzejska institucija koja se bavi prikupljanjem i prezentacijom crteža, grafika, plakata i grafičkih ploča. Jedna je od sastavnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

                                               

Narodni dom u Zagrebu

Narodni dom u Zagrebu palača je na zagrebačkom Gornjem gradu, u Opatičkoj ulici broj 18. Palača se danas nalazi u vlasništvu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Na mjestu današnje palače nalazio se nekoć samostan klarisa. Nakon ukinuća reda ...

                                               

Znanstveno prstenovanje ptica

Znanstveno prstenovanje ptica metoda je istraživanja koja se temelji na individualnom obilježavanju divljih ptica. Sve ptice se nakon postupka prstenovanja odmah neozlijedene puštaju na slobodu na mjestu gdje su ulovljene. Svako opažanje tako prs ...

                                               

Drugi Memorandum SANU

Drugi memorandum SANU je u javnosti uvriježen kolokvijalni naziv za navodni dokument kojega su srpski književnik i političar Dobrica Ćosić, svojedobni predsjednik SR Jugoslavije, prof. dr. Ljubomir Tadić, srpski pravnik i političar čiji je sin Bo ...

                                               

Memorandum SANU

Memorandum SANU je dokument koji je stvorila Srpska akademija znanosti i umjetnosti - SANU kao strateški program srpske inteligencije. Memorandum SANU je odredio smjer rješenja srpskog pitanja unutar SFR Jugoslavije - jasno progovarajući o mogućn ...

                                               

Mario Bratulić

Mario Bratulić, hrvatski političar i doktor znanosti iz područja biomedicine, veterine, javnog zdravstva i sigurnosti hrane.

                                               

Željko Cvetnić

Roden je 1963. godine. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen je kao znanstveni savjetnik na Hrvatskom veterinarskom institutu. U dva mandata obnašao je dužnost ravnatelja, a trenutno obnaša dužnost zamjenika rav ...

                                               

Šimun Debelić

Šimun Debelić, hrvatski veterinarski stručnjak, mikrobiolog, sveučilišni profesor, kulturni djelatnik i visoki državni službenik iz Prkovaca Prvi je hrvatski znanstveno educirani nastavnik iz "Higijene i tehnologije namirnica animalnog podrijetla ...

                                               

Franjo Fugger

Franjo Fugger je zaslužni hrvatski veterinar, voćar, povrtlar, vinogradar, uzgajač industrijskog bilja, prosvjetni i kulturni radnik. Obnašao je visoke veterinarske dužnosti u Karlovcu, Sisku i Zemunu. Dok je djelovao kao županijski veterinar u K ...

                                               

Berislav Jukić

Roden u Čapljini. Gimnaziju završio u Zagrebu. Diplomirao i doktorirao na Veterinarskom fakultetu. Naslov doktorske teze bio je "Istraživanje načina poboljšanja Cogginsove reakcije u dijagnostici infekciozne anemije kopitara". Zaposlio se u Ambul ...

                                               

Roman Majnarić

Roman Majnarić - hrvatski veterinarski stručnjak Roden je 7. kolovoza 1889. godine u Ravnoj Gori u Gorskom kotaru od oca Nikole i majke Marije, rod. Prettner. Otac mu bijaše načelnik mjesta, a majka učiteljica, koja nakon smrti muža ostaje sama i ...

                                               

Ratimir Orban

Rodio se je ratne 1915. godine u Zagrebu. Otac mu je rano umro što mu je iznimno otežalo obiteljsku ekonomsku situaciju, tako da je dosta kasnije diplomirao. Krajem 1930-ih počeo se baviti konjima, tako da je do 1940-ih postao bitnom osobom u Kon ...

                                               

Eugen Podaubsky

Isprva je radio kao vojni veterinar. Kasnije je bio ravnatelj Zemaljske potkivačke škole u Zagrebu 1899 1919., matičar i prvi dekan Veterinarskoga fakulteta u Zagrebu 1919 1935., osnivač i glavni urednik stručnoga glasila Veterinarski vjesnik 190 ...

                                               

Veterinar

Veterinar ili doktor veterinarske medicine je stručnjak iz područja biomedicinskih znanosti. Veterinarska medicina se studira 6 godina na Veterinarskom fakultetu, nakon kojih je veterinar izučen za: projektiranje i sudjelovanje u izradbi programa ...

                                               

Veterinarski glasnik

Veterinarski glasnik je časopis posvećen unaprjedenju i širenju znanstvenih saznanja iz područja veterinarske medicine i srodnih akademskih disciplina. Časopis ima dugu tradiciju izlaženja s promjenom naziva časopisa, izdavača i urednika. U Veter ...

                                               

Agronomski glasnik

Izlazi od 1930. godine. Na pojavu ovog lista omogućile su različite periodične publikacije s poljodjelskim poukama, poljodjelski listovi i časopisi, posebice Gospodarski list, treći na svijetu po postanku poljodjelski list. Mjesto izlaženja je u ...

                                               

Oton Frangeš

Roden u Mitrovici. U Beču je diplomirao. U Leipzigu doktorirao. Asistent u Križevcima od 1891. godine. Povjerenik kraljevske zemaljske vlade u Zagrebu od 1893. te od 1911. u Sarajevu. Od 1917. je u Beču u ministarstvu financija. Poslije rata je s ...

                                               

Gensko inženjerstvo

Gensko inženjerstvo predstavlja skup metoda kojima se mijenja genski ustroj jedinke. To je skup biokemijskih postupaka kojima se izrezuju cijeli geni, njihovi dijelovi ili skupine gena iz DNK jednog organizma i njihovo umetanje u unaprijed odrede ...

                                               

Hrvatsko agronomsko društvo

Hrvatsko agronomsko društvo je kao savez područnih agronomskih društava i strukovnih udruženja agronoma registriranih pri nadležnim tijelima državne uprave u Republici Hrvatskoj. Djelovanje je regulirano temeljem odluke Sabora agronoma Republike ...

                                               

Ivo Miljković

Rodio se u Trnovici kod Dubrovnika. U Zagrebu studirao na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu na kojem je i doktorirao. U Bariju na Medunarodnom centru za visoke studije poljoprivrede Sredozemlja u Bariju i na Sredozemnom agronomskom institutu u M ...

                                               

Krmiva

Krmiva je časopis Hrvatskoga agronomskoga društva iz područja poljoprivrede odnosno agronomije i biotehnologije. Časopis je o hranidbi životinja, proizvodnji i tehnologiji krme.

                                               

Pomologia Croatica

Pomologia Croatica je znanstveni i stručni časopis Hrvatskoga agronomskoga društva iz područja voćarstva. Pokriva područja poljoprivrede i biotehnologije.

                                               

Sjemenarstvo (časopis)

Sljednik je časopisa Semenarstvo koji je od 1984. do 1991. godine izdavalo Društvo sjemenara Jugoslavije. Hrvatski časopis Sjemenarstvo neprekidno izlazi od 1991. godine. Do 2006. je objavio 388 radova, od kojih 219 izvornih znanstvenih radova, 6 ...

                                               

Antropogeografija

Antropogeografija ili humanistička geografija je grana geografije koja se usredotočuje na sustavno proučavanje obrazaca i procesa koji oblikuju čovjekovu interakciju s okolinom, s posebnim naglaskom na uzroke i posljedice prostorne raspodjele lju ...

                                               

Bihevioralna geografija

Bihevioralna geografija je pristup u antropogeografiji koji proučava ljudsko ponašanje upotrebom rastavljenog pristupa. Bihevioralni geografi se usredotočuju na kognitivne procese koji čine podlogu za prostorno zaključivanje, stvaranje odluka i p ...

                                               

Ekološka geografija

Ekološka geografija grana je geografije koja proučava prostorne aspekte interakcija izmedu ljudi i prirodnog svijeta. U svom radu zahtjeva razumijevanje dinamike geologije, meteorologije, hidrologije, biogeografije i geomorfologije jednako kao i ...

                                               

Feministička geografija

Feministička geografija je grana antropogeografije koja primjenjuje teorije, metode i kritike feminizma u proučavanju ljudske okoline i društva. Njezin su glavni fokus proučavanja geografske razlike u rodnim odnosima i rodnoj jednakosti. Osim što ...

                                               

Turistička geografija

Turistička geografija, turistički zemljopis, istražuje polazišta, odredišta i trajanja turističkih kretanja i boravka, odnosno uzroke i posljedice turizma u prostoru. Posebno se bavi preobrazbom turistički privlačnih krajeva, odnosno turističkim ...

                                               

Kritička geografija

Kritička geografija je grana antropogeografije čiji se razvoj može označiti kao jedna od četiriju glavnih prekretnica u povijesti geografije. Iako postpozitivistički pristupi ostaju važni u geografiji, kritička geografija nastala je kao kritika p ...

                                               

Kulturna regija

Kulturna regija je termin koji se uglavnom koristi u geografiji. Različite kulture često ne ograničavaju geografsko pokrov unutar granica nacionalne države ili na manje podjedinice države. Kada se kartira kultura često se mora identificirati stva ...

                                               

Medicinska geografija

Medicinska geografija, znanost o zdravstvenim prilikama u pojedinim geografskim područjima. Proučava geografsku rasprostranjenost pojedinih bolesti. Rasprostranjenost bolesti ovisi o klimatskim, terenskim i socijalnim čimbenicima. Posebna grana m ...

                                               

Novi svijet

Novi svijet je jedno od imena koje se koristi za Ameriku. Ovaj termin se počeo koristiti krajem 15. stoljeća, kada su Ameriku otkrili Europljani. Prije ovog otkrića, Europljani su smatrali da se svijet sastoji od Europe, Azije i Afrike, tj. Stari ...

                                               

Prometna geografija

Prometna geografija objašnjava postanak, razvoj i svakodnevno odvijanje prometa i posljedice prometnog djelovanja u prometu. Ova grana geografije istražuje prostorne interakcije ljudi, prometa i informacija. Ona razmatra ljude i njihovu uporabu v ...

                                               

Razvojna geografija

Razvojna geografija je dio antropogeografije koja proučava Zemljinu geografiju i njezin odnos s gospodarskim razvojem. Vrlo je bliska ekonomskoj geografiji i razvojnoj ekonomiji. Ova grana antropogeografije se isprepliće s resursnom raspodjelom i ...

                                               

Religijska geografija

Religijska geografija znanost je o distribuciji religija, objašnjavanju mjesta i načina njihova nastanka, te mnogih drugih geografskih aspekta vezanih uz religiju. U religijskoj geografiji postoje dvije vrste religija: univerzalna religija i etni ...

                                               

Vremenska geografija

Vremenska geografija ili vremensko-prostorna geografija vuče svoje korijene iz rada švedskog geografa Torstena Hägerstranda koji je isticao vremenski faktor u prostornim ljudskim djelatnostima. Vremensko-prostorni put, kojeg je osmislio Hägerstra ...

                                               

Vremenska zona

Nekada su ljudi koristili Sunčevo vrijeme, pa se doba dana razlikovalo od grada do grada. S napretkom telekomunikacija i širenjem željeznice, rasla je potreba za univerzalnim rješenjem. Vremenske su zone djelomično riješile problem jer su zbog nj ...

                                               

Anastiloza

Anastiloza arheološki je pojam, koji označava djelomičnu rekonstrukciju gradevine s originalnim dijelovima. Često se primjenjuje kod vraćanja stupova na njihova stara mjesta i restauracije porušenog stupovlja. Pojam se takoder ponekad koristi kak ...

                                               

Kasno brončano doba u Sloveniji

Upravo na osnovu nekropola u Rušama i Kelheimu Herman Muller Karpe je izveo kronološku klasifikaciju mladeg perioda kulture polja sa žarama na tri stupnja: Ha B 1-2-3, i to je aplicirao na cijelu Europu. Dobovsko-ruška grupa rupa zauzima položaj ...

                                               

Rano brončano doba u Sloveniji

Ljubljanska kultura koja u Sloveniji traje iz bakrenoga doba i u rano brončano doba označava spoj vučedolske kulture i kulture zvonolikih pehara kako u kulturnom, tako i u etničkome smislu. Paralelno s ljubljanskom kulturom pojavljuju se u rano b ...

                                               

Srednje brončano doba u Sloveniji

U srednje brončano doba u Sloveniji više ne postoji kontinuitet kakav je postojao izmedu bakrenoga doba i ranog brončanoga doba. Sojenička naselja na Ljubljanskom barju u srednje brončano doba nisu više aktivna, što ne čudi obzirom da niti najpoz ...

                                               

Arheološko nalazište

Arheološko nalazište je mjesto na kojemu postoji veća količina izradevina, ekofakata i tvorevina iz prošlosti. Na osnovu njih moguće je proučavanje načina života, razvoja kulture i civilizacije čovjeka još od starijeg kamenog doba preko prapovije ...

                                               

Arheometrija

Arheometrija je znanstvena disciplina koja se u ispitivanju i objašnjenju arheoloških pronalazaka koristi metodama i tehnikama prirodnih i tehničkih znanosti. Metode kojima se arheometrija koristi su orijentirane na porijeklo objekata koji se isp ...

                                               

Asiriologija

Asiriologija znanstvena je disciplina koja s arheološko-filološkog motrišta proučava razvoj istočnjačkih civilizacija, kod kojih je u uporabi bilo klinovo pismo. Početci asiriologije javljaju se sredinom 19. stoljeća u doba arheoloških otkrića u ...

                                               

BP

BP je skraćenica iz engleskih riječi before present - Prije sadašnjosti. Značenje je slično kao kod pr. Kr. i uglavnom se rabi u geologiji, arheologiji i drugim znanstvenim disciplinama da bi se navela starost predmeta. Premda se značenje "sadašn ...