ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 7
                                               

Dodatak: Popis znanstvenih i umjetničkih područja, polja i grana u Republici Hrvatskoj

Popis znanstvenih i umjetničkih područja, polja i grana u Republici Hrvatskoj, prema Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.

                                               

Doktor

Doktor najviši je akademski naslov što ga nosi osoba koja je obranila doktorat znanosti. U Republici Hrvatskoj, doktorski studij traje 3-6 godina 6-12 semestra te završava obranom doktorske disertacije. Nekada, prije pristupanja doktorskom studij ...

                                               

Food Science and Technology Abstracts

Food Science and Technology Abstracts, znanstvena baza podataka o hrani. To je bibliografska baza podataka i sažetaka i indeksiranja znanstvenog i tehnološkog istraživanja i informacija koji se odnose na hranu, napitke i prehranu. Sadrži više od ...

                                               

Geoznanosti

Geoznanosti ili znanost o Zemlji je termin koji okuplja i odnosi se na sve znanosti koje su povezane s proučavanjem planete Zemlje. Ovo je praktično poseban slučaj udruživanja znanosti o planeti premda je Zemlja jedini planet na kojoj je poznato ...

                                               

GLP

Good Laboratory Practice je sustav upravljanja laboratorijima i laboratorijskim postupcima koji osigurava konzistentnost i pouzdanost rezultata ispitivanja koja laboratoriji provode. Dobra laboratorijska praksa GLP sastoji se od skupa principa ko ...

                                               

Habilitacija

Habilitacija je najviši postdoktorski akademski ispit, sa kojim se dokazaju sposobnosti za poziv sveučilišnog docenta, i u brojnim europskim zemljama je uvjet za poziv sveučilišnog profesora. Habilitacija je zapravo postupak stjecanja kvalifikaci ...

                                               

Heterogen

Heterogen je koji pripada različitim kategorijama, rodovima, područjima. Heterogen je koji nema ista svojstva u svim dijelovima. Heterogen može značiti raznorodan, raznovrstan, raznolik, nejednak, neujednačen, nespojiv. Heterogen je suprotno od h ...

                                               

Industrijska revolucija

U drugoj polovici XVIII. stoljeća ručna se proizvodnja počela zamjenjivati parnim strojevima. Time je počeo razvoj koji je od kraja 18. do sredine 19. stoljeća temeljito izmijenio ranije političke, gospodarske i društvene sustave u većem dijelu s ...

                                               

Interdisciplinarnost

Interdisciplinarnost je vrsta akademske suradnje u kojem stručnjaci različitih akademskih disciplina rade prema zajedničkim ciljevima. Interdisciplinarni programi obično se razvijaju iz uvjerenja kad tradicionalne discipline pojedinačno nisu u mo ...

                                               

Interuniverzitetski centar Dubrovnik

Interuniverzitetski centar Dubrovnik neovisna je medunarodna institucija za napredne studije. Nakon inicijalnog sastanka 1971. godine, osnovan je 1972. godine na inicijativu Ivana Supeka, tadašnjeg rektora Sveučilišta u Zagrebu. IUC je strukturir ...

                                               

Istraživačka knjižnica

Istraživačka knjižnica je knjižnica koja sadrži podbornu zbirku grade o jednoj ili više tema. Istraživačka će knjižnica općenito sadržavati primarnu kao i sekundarnu literaturu. Velike sveučilišne knjižnice smatra se istraživačkim knjižnicama i č ...

                                               

Istraživanje

Istraživanje se opisuje kao aktivan, ustrajan i sustavan proces proučavanja s ciljem otkrivanja, tumačenja i pojašnjavanja činjenica. Ovo intelektualno proučavanje provodi se s ciljem stvaranja višeg znanja o dogadajima, ponašanju, te primjenjivi ...

                                               

Izum

Po službenoj definiciji izum je novo rješenje tehničkog problema, čija je novost definirana i potvrdena službenim dokumentom nekog od nacionalnih ili medunarodnih ureda za zaštitu intelektualnog vlasništva. Hijerarhijski, izum spada u industrijsk ...

                                               

Kognitivna znanost

Kognitivna znanost je jednostavno definirana kao znanstveno proučavanje ili uma ili inteligencije. Ona je interdisciplinarno proučavanje uzimajući iz relevantnih polja u koja spadaju antropologija, filozofija, lingvistika, neuroznanost, psihologi ...

                                               

Kolaborativni znanstveni program

Kolaborativni znanstveni program je interdisciplinarni istraživački program koji provode sveučilišta i javni znanstveni instituti i koji se u pravilu sastoji od većeg broja problemski povezanih znanstvenih projekata. Predlaže ga senat sveučilišta ...

                                               

Konferencijski zbornik

Konferencijski zbornik je zbornik radova i predavanja s neke znanstvene i stručne konferencije. Sadržava potpuna plenarna predavanja, proširene sažetke pozvanih predavača, sadržaje odabranih usmenih izlaganja, radne materijale i ine sažetke. Nada ...

                                               

Kongresno priopćenje

Kongresno priopćenje, jedna od kategorija u koju se svrstavaju tekstovi u znanstvenim časopisima. Kao što naziv kazuje, priopćenje je prenesena informacija s kongresa. Za svako kongresno priopćenje poželjno je da sadrži autorovi ime, naslov priop ...

                                               

Kriptologija

Podrobniji članak o temi: Kriptografija Kriptologija je znanost koja se bavi izučavanjem i definiranjem metoda za zaštitu informacija šifriranjem i izučavanjem i pronalaženjem metoda za otkrivanje šifriranih informacija dekriptiranjem. Kriptologi ...

                                               

Kvalitativno istraživanje

Kvalitativno istraživanje je termin koji ima različita značenja u različitim područjima, ali je najpoznatiji po upotrebi u društvenim znanostima. U društvenim znanostima kvalitativno istraživanje je širok termin koji opisuje istraživanje koje se ...

                                               

Kvantitativno istraživanje

Kvantitativno istraživanje je istraživanje koje se provodi u društvenim znanostima, oslanjajući se na teoriju vjerojatnosti i statistiku, rezultate dobivene na uzorku ispitanika primjenjuju na cjelokupnu populaciju. Cilj istraživanja može biti op ...

                                               

Magistarski rad

Magistarski rad, izvorno znanstveno djelo koje magistrand samostalno izraduje, u suradnji i pod vodstvom mentora, na kraju poslijediplomskog magistarskog znanstvenog studija. Odredene je i precizne strukture i medusobne povezanosti svih dijelova. ...

                                               

Medunarodno atomsko vrijeme

Medunarodno atomsko vrijeme koordinatni je vremenski standard visoke preciznosti zasnovan na primjećenom protjecanju pravog vremana. Na njemu se zasniva UTC vrijeme koje se, uz odgovarajući pomak zadan za svaku vremensku zonu, koristi u gradansko ...

                                               

Mišljenje (stručno djelo)

Mišljenje, vrsta stručnog djela. Naručitelj mišljenja odnosno ciljana publika želi se informirati o nečemu, kako nešto riješiti ili kombinirano od te dvije situacije. Nužni dio mišljenja je opis činjeničnog stanja na osnovi kojeg se izraduje mišl ...

                                               

Mjerna veličina

Mjerna veličina ili fizikalna veličina je objektivno svojstvo materijalnog svijeta koje se može kvalitativno razlikovati i kvantitativno odrediti. Prema medunarodnim i hrvatskim normama mjernim veličinama su odredeni nazivi i znakovi. Za svaku je ...

                                               

Nacrtak

Nacrtak je dio znanstvenog, stručnog ili seminarskog rada. Sastavlja ga se nakon naslova rada i podataka o autoru. Pisanju nacrtaka pristupilo se radi skraćivanja vremena utrošenog na pretraživanje članaka u svezi s odredenom temom. Zbog današnje ...

                                               

Nastavna baza

Nastavna baza sveučilištima jest svaka organizacija s kojom je sveučilište sklopilo sporazum odnosno ugovor o suradnji na temelju kojeg se izvodenje dijela nastave može organizirati u organizaciji ili ustanovi pod nadzorom nastavnika sveučilišta, ...

                                               

Naturalizam (filozofija)

Naturalizam, filozofska koncepcija po kojoj je priroda osnova i bit svega, jedini pravi realitet i ništa izvan njega ne postoji; ideja ili vjerovanje da na svijetu djeluju jedino prirodni zakoni i sile, nasuprot onim supranaturalnim ili spiritual ...

                                               

Nobelova nagrada

Nobelove nagrade dodjeljuju se svake godine pojedincima ili skupinama čiji su uspjesi iznimni. To uključuje izvanredna istraživanja, nove tehnike i tehnologije ili izniman doprinos društvu. Pri samom spomenu Nobelove nagrade u glavi većine ljudi ...

                                               

Opservatorij

Opservatorij je znanstvena ustanova u kojoj se sustavno motre odredene prirodne pojave. Prvi astronomski opservatoriji imali su sprave za promatranje golim okom i nalazili su se pod vedrim nebom. Uporabom teleskopa u 17. stoljeću počinju se gradi ...

                                               

Pismo uredniku (znanost)

Pismo uredniku u znanstvenom području, predstavlja oblik znanstvenog djela. Znanstveno je priopćenje koje je u novije vrijeme sve većeg značaja te ga neki časopisi izjednačuju i s izvornim znanstvenim radom. To je vrlo sažeti prikaz rezultata zna ...

                                               

Poglavlje u knjizi (znanost)

Poglavlje u knjizi, odnosno rad u knjizi u znanstvenom smislu predstavlja znanstveni rad. Da bi ga se priznalo takvim, mora zadovoljiti ove uvjete: predstavlja znanstveno djelo, sadrži uglavnom novi materijal i doprinos su uredivanoj kompilaciji ...

                                               

Pojava

Pojava ili fenomen je dogadaj koji se može promatrati, odnosno doslovno, nešto što je moguće vidjeti. Riječ fenomen dolazi od imenice φαινόμενον, a povezana je takoder i s glagolom φαινειν. Protuznačnica je iathomenon, u doslovnom značenju "nečeg ...

                                               

Pokus

Pokus ili eksperiment jedna je od osnovnih metoda znanstvene spoznaje. To je postupak kojim se iskušava neka pretpostavka, provjerava teorija ili izaziva neka pojava radi zapažanja, istraživanja i tumačenja.

                                               

Postulat

Pojam postulat, uz definicije, aksiome i teoreme, je uveo Euklid. Aksiom je potpuno očita, bjelodana istina, dok to postulati nisu, ali su oni nužni za izgradnju teorije. Postulati su hipotetički po svojoj naravi, ne mogu se dokazati, ali su potr ...

                                               

Preciznost

Preciznost je mjera pouzdanosti mjernog uredaja ili bilo čega drugoga. Ako duljinu procjenjujemo preko vizualnog dojma, preciznost nije visoka. Ako upotrijebimo ravnalo preciznost je mnogo viša. Preciznost se često pogrešno upotrebljava umjesto p ...

                                               

Predsudbinski paradoks

Predsudbinski paradoks je paradoks putovanja kroz vrijeme koji se često javlja u znanstvenoj fantastici. Paradoks se dogada kada je putnik kroz vrijeme uhvaćen u petlji dogadaja koji prethode njegovom putovanju kroz vrijeme, odnosno su razlog nje ...

                                               

Pregledni rad

Pregledni radovi, vrste radova u znanstvenom i stručnom časopisu. Spadaju u stručna djela. Da bi nešto bilo stručni rad, mora zadovoljavati ove uvjete: sadržaj časopisa kontrolira uredništvo časopisa poželjno je da časopis ima ISSN prolaze recenz ...

                                               

Primarne publikacije

Primarne publikacije su znanstvena i stručna djela i rezultati znanstvenih istraživanja, osim u slučaju komercijalno financiranih i eksploatabilnih istraživanja kao i onih koji bi se mogli smatrati važnim za nacionalnu sigurnost, redovito se obja ...

                                               

Priroda

Priroda je, u najširem smislu, ekvivalent za prirodni, fizički ili materijalni svijet ili svemir. Priroda označava fenomene fizičkog svijeta, ali i život uopće. Njezin raspon seže od subatomskog do kozmičkog. Latinska riječ za prirodu ili narav j ...

                                               

Produbljeni intervju

Produbljeni intervju, tehnika kvalitativnog istraživanja koja omogućuje razgovor izmedu dviju osoba. On može odvesti do povećanog uvida u ljudske misli, osjećaje i ponašanje o važnim pitanjima. Ovakva vrsta intervjua često je nestrukturirana, te ...

                                               

Prototip

Prototipom se nazivaju predserijski proizvodi najčešće namijenjeni za ispitivanja i testove prije prelaska u serijsku proizvodnju. U principu, jedan prototip ne mora niti tehnički niti optički odgovarati gotovom serijskom proizvodu, ali mu služi ...

                                               

Recenzija

Recenzija jedan od glavnih oblika obavještavanja o sadržaju dokumenta; kritičko zauzimanje stava prema nekom dokumentu; za recenziju je karakteristično da bezuvjetno ne teži da prikaže sve važne sadržaje dokumenta i za nju nije obavezno da bude k ...

                                               

Referentna točka

Referentna točka je dogovorno odabrana točka odnosno neka vrijednost u odnosu na koju se opisuje položaj ili promatra gibanje ostalih objekata iz tog sustava. Srodan je pojam referentni sustav. U matematici referentna točka je točka na pravcu, ra ...

                                               

SDEWES Centre

SDEWES Centre je osnovan nakon uspješnog organiziranja četiri znanstvene konferencije o održivom razvoju energetike, vode i okoliša u Dubrovniku, s ciljem da osigura širu platformu za komunikaciju i razmjenu ideja izmedu znanstvenika i istraživač ...

                                               

Seminarski rad

Seminarski rad, vrsta rada. Samostalnog pisano djelo studenta. Studentu temu zadaje mentor koji ga vodi u radu, ili sâm student izabire temu. Tema može biti praktična ili teorijska. Cilj seminarskog rada je dokazati sposobnost studenta u samostal ...

                                               

STEM

Znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika, širok je pojam koji se koristi za grupiranje ovih akademskih disciplina. Ovaj se izraz obično koristi za rješavanje obrazovne politike i izbora kurikuluma u školama, za poboljšanje konkurentnosti u ...

                                               

Stručni rad

Stručni radovi, vrste stručnog djela. Da bi nešto bilo stručni rad, mora zadovoljavati ove uvjete: daje pregled znanja unutar odredenog područja sadržaj časopisa kontrolira uredništvo časopisa poželjno je da časopis ima ISSN prolaze recenziju eng ...

                                               

Stručno djelo

Stručno djelo, djelo, koje ne sadrži nove, izvorne znanstvene spoznaje, znanstvene rezultate, teorije, nego se u njemu obraduje već poznato i opisano. Izradom stručnog djela za osnovu zadaću ima se prikupiti, interpretirati već poznate znanstvene ...

                                               

Sustav

Sustav je uredena cjelina. U znanosti je sustav zajednica pojedinih dijelova, koji se organiziraju i održavaju kroz svoju strukturu organizacije. Svaki sustav se sastoji od elemenata Komponente i podsustava koji stoje u medusobnim odnosu. Svaki s ...

                                               

Sustavni pregled literature

Sustavni pregled literature ili sustavni pregledni članak je članak koji opisuje izvorni znanstveni rad nastao vrlo rigoroznom analizom već obavljenih istraživanja, koja mogu biti neobjavljena ili objavljena – ovisno o protokolu sustavnog pregled ...