ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 55
                                               

Mikrolegirani čelik

Mikrolegirani čelik ili sitnozrnati mikrolegirani čelik povišene čvrstoće je vrsta ugljičnog čelika koji ima povećanu čvrstoću, uz istovremenu uštedu legirajućih elemenata, a ostvaruje se primjenom postupka mikrolegiranja. Mikrolegiranje se koris ...

                                               

Minij

Minij, olovno crvenilo ili crveno olovo je olovni ortoplumbat Pb 2, jedan od triju oksida olova. Njegova crvena modifikacija koristi se kao pigment za temeljne naliče kojima se željezni predmeti štite od korozije, a služi i u pripravi olovnih gla ...

                                               

Mohsova ljestvica

Mohsova ljestvica je niz od deset minerala poredanih po tvrdoći koji se koristi za procjenu relativne tvrdoće drugih minerala ili tvari. Ovu ljestvicu je prvi predložio njemački mineralog Frederich Mohs izabravši deset dostupnih minerala. Ljestvi ...

                                               

Molibdatno crvenilo

Molibdatno crvenilo sastoji se od čvrste otopine olovnog kromata, olovnog molibdata i olovnog sulfata, pa trgovački proizvod približno odgovara jednadžbi 7 PbCrO 4 ∙PbMoO 4 ∙PbSO 4. Poznat je i molibdatni narančasti pigment, koji se od molibdatno ...

                                               

Nalič

Nalič ili premaz je tanka čvrsta prevlaka nastala nakon ličenja, to jest nanošenja boja i lakova na drvenu, metalnu i drugu podlogu. Svojom čvrstoćom te kemijskom, a dodatkom biocida i biološkom otpornošću štiti podlogu od razornih utjecaja okoli ...

                                               

Nehrdajući čelik

Nehrdajući čelik ili korozijski postojani čelik je slitina željeza i najmanje 12 % kroma, za razliku od običnog čelika koji brzo oksidira na zraku ako nije na neki način zaštićen od korozije. Osim legiranja s najmanje 10.5% kroma, da bi čelik bio ...

                                               

Nomex

Nomex™ je registrirani zaštitni znak za vatrootporni meta-aramidni materijal kojeg je tvrtka DuPont razvila u ranim 1960-im i izdala na tržište u 1967.

                                               

Oker

Oker je prirodni anorganski pigment kojemu je, uz veće primjese gline, glavni sastojak hidratizirani željezni oksid, a sadrži i nešto manganovih i kalcijevih spojeva. Porastom udjela željeza boja okera prelazi iz žute u smedu i crvenosmedu. Boju ...

                                               

Označavanje čelika

Označavanje čelika prema hrvatskoj normi HRN C. BO. 002. nije u uporabi u Republici Hrvatskoj, ali kao i ostali europski standardi nalazi se u literaturi i još uvijek se u uporabi dosta koristi. Za označavanje čelika koriste se znakovi i simboli ...

                                               

PET boca

PET boce su izradene iz PET-a i proizvode se termalnim procesom preoblikovanja. Od sredine 1990 ih. godina koriste se kao ambalaža u industriji pića.

                                               

Pigment

Pigment je tvar različita kemijska sastava koja je nositelj boje u živih organizama. Nalaze se u stanicama u obliku zrnaca, kapljica i kristala; često su vezani na bjelančevine. Važni su za život biljaka, životinja i čovjeka. Podrijetlo im je dvo ...

                                               

Plastičnost

Plastičnost je svojstvo nekih tvari da pod djelovanjem dovoljno velike sile mijenjaju oblik, koji gotovo u potpunosti trajno zadržavaju i nakon prestanka djelovanja sile. Plastičnost nastupa kada se pod djelovanjem sila prijede takozvana granica ...

                                               

Polimer

Polimer je kemijska tvar gradena od makromolekula, golemih molekula sastavljenih od vrlo mnogo strukturnih jedinica koje se ponavljaju, to jest dijelova molekula malih, jednostavnih kemijskih spojeva nazvanih monomeri. Dugo se smatralo da su poli ...

                                               

Polimerni materijali

Polimerni materijali su tehnički upotrebljive tvari kojima osnovu čine polimeri. Ubrajaju se medu najvažnije tehničke materijale današnjice. Najviše služe kao konstrukcijski materijali i upotrebljavaju se svuda gdje i uobičajeni materijali – meta ...

                                               

Porculan

Porculan je najfinija vrsta keramike dobivena pečenjem na visokoj temperaturi mješavine kaolina, kvarca i vapnenca. Na ovaj način nastaje staklasta poluprozirna keramika koja je mnogo čvršća no što izgleda i ne prenosi električnu energiju, te mož ...

                                               

Punilo

Punilo je tvar koja se dodaje bojama i lakovima, kitovima i masama, sintetskim žbukama, umjetnomu mramoru, asfaltu, papiru, gumi, polimernim materijalima, zubnim ispunama, kozmetičkim i drugim proizvodima, a odreduje njihova reološka svojstva, me ...

                                               

Razrjedivač

Razrjedivač je lakohlapljivo otapalo ili smjesa otapala koja služi za razrjedivanje boja i lakova sve do viskoznosti prikladne za način njihova nanošenja na podlogu. Tijekom nanošenja i sušenja naliča razrjedivač ishlapi s otapalima koja su boje ...

                                               

Regolit

Regolit je mrvljeni materijal na baznoj stijeni. Izvorno se koristio u geologiji Zemlje, ali je danas poznatiji po korištenju u planetarnoj geologiji i astronomiji. Može se sastojati od sedimenata, mrvljenih i vodom modificiranih stijena, te stvr ...

                                               

Sijena (pigment)

Sijena je naziv za pigment s otprilike 50% Fe 2 O 3 i s malim udjelom manganovog dioksida. U sirovom je stanju žutosmede, a nakon žarenja crvenosmede boje. Glavna su mu nalazišta u Toskani. Zbog svoje dobre otpornosti prema alkalijama, prirodni o ...

                                               

Sito

Sito je naprava za odjeljivanje zrna odredene veličine iz mase zrnatoga, sipkog materijala. Glavni dio sita, prosjevna površina, izvedena je kao rešetka od šipaka, žičana mreža ili perforirana ploča s okruglim ili pravokutnim otvorima. Materijal ...

                                               

Skupina spinela

Skupina spinela su oksidi tipa AB 2 O 4, gdje je A pretežno dvovalentni, a B trovalentni kation. Skupina obuhvaća niz oksida. Spineli su vrlo tvrdi, staklasta sjaja, crvene, zelene, smede do crne boje. Nastaju uglavnom u metamorfnim uvjetima te i ...

                                               

Stakleno vlakno

Stakleno vlakno je umjetno vlakno dobiveno iz rastaljenoga stakla izvlačenjem niti i namatanjem na brzorotirajući valjak ili centrifugalnim postupkom uz puhanje stlačenim zrakom. Rabi se staklo različitih vrsta i svojstava koja su posljedica razl ...

                                               

Staklo

Staklo je uglavnom amorfni silicijev dioksid. Zbog svojih karakteristika da je relativno čvrsto, inertno, prozirno i biološki neaktivno, ima vrlo široku upotrebu u današnjem vremenu.

                                               

Stakloplastika

Stakloplastika je složeni materijal od staklenih niti medusobno povezanih sintetskom smolom. Zbog dobrih mehaničkih svojstava i otpornosti na kemijske utjecaje uvelike se primjenjuje kao zamjena za druge materijale u mnogim proizvodnim granama.

                                               

Stijena

Stijena je sastavni dio litosfere odredenog načina geološkog pojavljivanja sklopa i sastava. Sastoje se od jednog monomineralne ili više minerala polimineralne. Njihovim postankom i gradom bavi se petrologija. Kod stijena prepoznajemo strukturu i ...

                                               

Terakota

Terakota je skupni naziv za različite predmete i kiparske radove izvedene od lončarske gline pečene na visokoj temperaturi i bez glazure. U gradevinarstvu terakota se koristi za izradu unutarnjih cijevi, oblaganje zidova keramičkim pločicama i po ...

                                               

Tinta

Tinta je obojena tekućina koja je u prošlosti služila za pisanje perom, poslije nalivperom, a danas kemijskom olovkom i takozvanim flomasterom, te za ispis na pisačima vezanima uz elektronička računala. To je uglavnom vodena otopina ili suspenzij ...

                                               

Tkanina

Tkanina je tekstilni proizvod proizveden tkanjem. Za izradu potrebna su dva, pravokutno križajuća sustava niti. Tkanine mogu biti izradene od prirodnih vlakna biljnog podrijetla i vlakana životinjskog porijetla i umjetnih vlakana ili mješavine pr ...

                                               

Toplinska obrada

Toplinska obrada je postupak djelovanja temperature na materijal u svrhu mijenjanja njegove mikrostrukture i time mijenjanja njegovih svojstava. Toplinski se obraduju najčešće čelici, ali nerijetko i drugi metali, te keramike. Najčešći razlozi za ...

                                               

Tvrdoća po Brinellu

Tvrdoća po Brinellu je otpor što ga materijal pruža prodiranju zakaljene čelične kuglice promjera D, tlačene silom F. U ispitivanom materijalu nastaje otisak u obliku kuglične kalote promjera baze d i dubine h. Ispitivanje tvrdoće po Brinellu spa ...

                                               

Tvrdoća po Rockwellu

Tvrdoća po Rockwellu je postupak za odredivanje tvrdoće materijala, gdje se utiskuje poseban utiskivač u površinu ispitivanog materijala, pri čemu se ne mjeri površina otiska, već njegova dubina. Utiskivač je dijamantni stožac s vršnim kutom od 1 ...

                                               

Tvrdoća po Shoreu

Tvrdoća po Shoreu zasniva se na mjerenju elastičnog odskoka probojca s čeličnim ili dijamantnim vrhom, odredene mase, pada na ispitivani materijal s odredene visine i mjeri se visina odskoka. Visina odskoka je proporcionalna tvrdoći materijala. O ...

                                               

Tvrdoća po Vickersu

Tvrdoća po Vickersu je mjera otpornosti što ga neki materijal pruža prodiranju dijamantne četverostrane piramide s vršnim kutom od 136º, opterećene silom F. Taj je vršni kut odabran prema čeličnoj kuglici promjera D, koja se koristi kod ispitivan ...

                                               

Ugljen

Ugljen, kao vrsta fosilnog goriva, je crna ili crno-smeda, sedimentna stijena, sa sadržajem ugljika od 30% do 98%, pomiješanog s malim količinama sumpornih i dušikovih spojeva. Nastao je raspadanjem i kompakcijom biljne tvari u močvarama tijekom ...

                                               

Ugljični čelik

Ugljični čelik ili nelegirani čelik je čelik običnog kvaliteta, i tu se svrstava pretežno prema mehaničkim svojstvima, te se koristi za slabije opterećene dijelove strojeva, uredaja, vozila ili za šipke i rešetke. Svi ugljični čelici običnog kval ...

                                               

Ultramarin

Ultramarin je plavi pigment, natrijev alumosilikat složene strukture, koji sadrži i sumpor. Poznat je ponajprije zbog svoje blistave, vrlo lijepe plave boje, pa se mnogo koristio kao slikarska umjetnička boja. Neotrovan je, netopljiv u vodi i alk ...

                                               

Umbra

Umbra je pigment koji sadrži od 45 do 70% Fe 2 O 3 i sa znatnim udjelom manganovog dioksida. Sirova umbra s poznatih nalazišta na Cipru i u Italiji zelenkastosmede je boje, a žarenjem prelazi u tamnosmedu. Vrlo je postojana i dobre pokrivne moći.

                                               

Umireni čelik

Umireni čelik ili dezoksidirani čelik nastaje kad se tekući čelik polagano hladi i prelazi u kruto stanje bez naglog razvijanja plinova u materijalu. Ovo se postiže pomoću dezoksidacijskih sredstava, kao što su silicij i aluminij, koji vezuju pli ...

                                               

Umor materijala

Umor materijala ili zamor materijala je pojava postupnog oštećenja materijala uslijed dugotrajnih periodičnih promjenjivih opterećenja. Umor materijala nastaje uglavnom kod dinamički napregnutih konstrukcija. Prilikom dinamičkog opterećenja, mate ...

                                               

Vapnenac

Vapnenac je sedimentna stijena koja sadrži najmanje 50 % minerala kalcita te primjesa kao što su: dijaspor, cirkon, gline, limonit, hematit, hidrargilit, kremen, turmalin, sporogelit i granat. Nastao je taloženjem vapnenih kućica i skeleta izumrl ...

                                               

Vezivo

Vezivo je tvar koja povezuje čestice neke smjese u čvrstu cjelinu. Najčešće je u praškastom ili tekućem stanju. U gradevinarstvu se rabi za pripravu betona, morta, asfalta, boja, lakova i drugih gradevnih materijala, koji se prije ugradnje svježi ...

                                               

Visker

Visker je opći naziv za vlakno gradeno od jednoga kristala izdužena oblika. Takva, ponajprije umjetna vlakna, razvijena su kako bi se postigle iznimno velike čvrstoće, a viskeri se odlikuju i velikom termootpornošću. Ta su vrlo fina vlakna, promj ...

                                               

Željezni oksidni pigmenti

Željezni oksidni pigmenti su različiti oksidi željeza, a mogu biti crveni, smedi, narančasti, žuti ili crni, uključujući i prijelazne tonove medu tim bojama.

                                               

Željezno crnilo

Željezno crnilo ili željezno oksidno crna je oksid željeza crne boje, koji se obično opisuje jednadžbe Fe 3 O 4. To je zapravo, složeni oksid sa strukturom inverznog spinela, Fe 3+ O 4. U prirodi se taj oksid pojavljuje u željeznoj rudi magnetitu ...

                                               

Željezno crvenilo

Željezno crvenilo ili željezno oksidno crvena oksidni je pigment s velikim udjelom Fe 2 O 3 oksid), pa je zagasito crvenosmede do crvenoljubičaste boje. Na mnogim je mjestima primiješan uz glinu. Dobiva se preradom hematita, neotrovan je, vrlo ot ...

                                               

Željezno žutilo

Željezno žutilo ili željezno oksidno žuta je žuti pigment, kemijski hidroksid željezovog oksida) kao getit, a to se može napisati i kao Fe 2 O 3 H 2 O s istim omjerom kemijskih elemenata.

                                               

Željezno-galno crnilo

Željezno-galno crnilo ili željezno-galna tinta je ljubičasto-crna ili smede-crna tinta izradena od soli željeza i taninskih kiselina iz biljnih izvora. Bila je to standardna tinta koja se u Europi koristila u razdoblju izmedu 5. i 19. stoljeća, o ...

                                               

Žilavost

Žilavost je sposobnost materijala da plastičnom deformacijom razgradi naprezanja i na taj način povisi otpornost materijala na krhki lom. Mjera za žilavost materijala je udarni rad loma. Sposobnost materijala da se plastično deformira, prije nego ...

                                               

Pakiranje

Pakiranje je aktivnost koja dobiva sve više pozornosti jer ima važnu ulogu i mnoge funkcije. Pakiranje je doživjelo veliki razvoj jer je osim zaštitne funkcije dobilo i mnoge druge koje proizvodači nastoje vješto iskoristiti kako bi se što više p ...

                                               

Politika proizvoda

Politika proizvoda tiče se kako proizvodnih tako i ostalih privrednih grana i ima veliku važnost u cjelokupnoj politici poduzeća. U tom kontekstu politiku proizvoda se može gledati kao podsustav poslovne politike poduzeća, ali i marketinga. Stoga ...