ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 54
                                               

Anorganski pigmenti

Anorganski pigmenti su pigmenti koji su bili poznati još u prapovijesti. Naši preci iz kamenog doba upotrebljavali su mineralne pigmente kao što su oker, manganov smedi pigment i različite gline za crteže u spiljama za koje se procjenjuje da su n ...

                                               

Antimonovo bjelilo

Antimonovo bjelilo ili antimonov oksid, Sb 2 O 3, pojavljuje se kao mineral valentinit i senarmontit, služi u proizvodnji emajla, bijelog stakla, kao bijeli pigment i u galvanotehnici.

                                               

Antracen

Antracen, kemijske formule C 14 H 10, je aromatski ugljikovodik sastavljen od triju linearno kondenziranih benzenskih jezgara, bezbojni kristali, netopljivi u vodi. Antracen je glavni sastojak antracenskog ulja, zadnje frakcije destilacije katran ...

                                               

Antracit

Antracit. Tvrd, sastavljen od raznih mineralnih ugljena koji ima visok sjaj. Posjeduje najveći udio ugljika, najniži udio primjesa, i najviše kaloričnog sadržaja od svih vrsta ugljena, uključujući crni ugljen i smedi ugljen. Antracit je najmetamo ...

                                               

Antrakinon

Antrakinon, kemijske formule C 14 H 8 O 2, je najvažniji derivat antracena. Antrakinon je blijedožuta kristalna tvar netopljiva u vodi, slabo topljiva u alkoholu, eteru i acetonu. Dobiva se oksidacijom antracena s pomoću natrijeva dikromata i sin ...

                                               

Arapska guma

Guma nastaje u unutarnjoj kori stabla i grana tzv. gummosis. Po nekim autorima gummosis nastaje od bakterija i gljiva ili od ozljeda na pr. životinjama ili suviškom fermenata. Po drugima zavisi gummosis o starosti i hranidbi akacije; tu tvrdnju d ...

                                               

Azo-bojila

Azo-bojila su organska sintetska bojila koja sadrže najmanje jednu azo-skupinu, –N=N–, vezanu na aromatsku jezgru, te jednu auksokromnu skupinu. Proizvode se diazotacijom nekoga aromatskog amina i vezanjem nastaloga diazonijeva spoja na neku akti ...

                                               

Berlinsko modrilo

Berlinsko je modrilo dobilo ime prema mjestu otkrića Berlin i prema svojoj boji tamno plava. Oko 1704., dok je pokušavao napraviti crvenu boju, berlinski je proizvodač slikarskih boja H. Diesbach slučajno dobio tamno plavi talog. Uvidjevši kako j ...

                                               

Bijeli pokrivni pigment

Bijeli pokrivni pigment ili bijeli pigment je pigment s povoljnim optičkim svojstvima i s velikom pokrivnom moći i koji se stoga u prvom redu upotrebljava za postizanje optičkih učinaka i zaštitnog djelovanja u lakovima i bojama namijenjenim liče ...

                                               

Biorazgradiva plastika

Biorazgradiva plastika je plastika koju je moguće razgraditi djelovanjem živih organizama,obično bakterija. Danas se proizvode 2 osnovna tipa biorazgradive plastike: tkz. bioplastike,komponente kojih su dobivene preradom sirovina iz obnovljivih i ...

                                               

Brtvilo

Brtvilo ili brtveni materijal je materijal od kojeg se rade brtve. Brtva služi za sprječavanje ili smanjenje prijelaza tvari izmedu dvaju funkcijski odvojenih prostora, dakle na mjestima kao što su rastavljivi cijevni spojevi i ulaz nekog strojno ...

                                               

Brzorezni čelik

Brzorezni čelik, HS ili HSS je vrsta alatnog čelika, predviden za rad u uvjetima povišene i visoke temperature oštrice tj. za rezanje velikim brzinama. Najčešće su brzorezni čelici u radu izloženi lokalnom zagrijavanju do ≈ 600 °C, trošenju, te u ...

                                               

Cementiranje čelika

Cementiranje čelika je postupak toplinske obrade koji se sastoji od pougljičenja, kaljenja i niskotemperaturnog popuštanja. Cilj je ostvarivanje tvrdoće na površinskim slojevima i zadržavanje žilavosti u jezgri. Izvori ugljika mogu biti čvrsti dr ...

                                               

Čada

Čada je amorfni ugljikov prah, koji nastaje nepotpunim izgaranjem ili toplinskim raspadom organskih tvari na visokoj temperaturi, a sastoji se od kuglastih čestica promjera od 10 do 80 nanometara. Čada je važan industrijski proizvod. Kao sirovina ...

                                               

Čelik

Čelik je slitina željeza s ugljikom. Gotovo sva količina proizvedenog sirovog željeza iz visoke peći preraduje se u čelik, jer su njegova mehanička svojstva mnogo bolja od svojstava željeza. Primjena željeza je prvenstveno u obliku čelika, a manj ...

                                               

Čelik za opruge

Čelik za opruge ili opružni čelik je vrsta konstrukcijskog čelika koji ima glavni zahtjev da pod djelovanjem radnog opterećenja postigne traženu elastičnu deformaciju. U pogledu elastičnih deformacija svi čelici ostvaruju jednako opružno djelovan ...

                                               

Dielektrik

Dielektrik ili izolator je tvar ili medij koji ne vodi električnu struju, to jest vakuum i tvar koja sadrži zanemariv broj slobodnih elektrona i iona koji se mogu gibati pod utjecajem vanjskog električnog polja, odnosno svaka tvar kojoj je elektr ...

                                               

Ebonit

Ebonit je jedan od prvih umjetnih polimernih materijala; crne je boje, dobiva se vulkanizacijom kaučuka. Upotrebljavao se u elektrotehnici te za izradu kemijskih aparatura i raznovrsnih predmeta svakodnevne uporabe. U novije doba zamijenili su ga ...

                                               

Elastičnost

Elastičnost je svojstvo čvrstih tijela da pod utjecajem vanjske sile mijenjaju svoj oblik ili volumen i da se, nakon prestanka njezina djelovanja, vraćaju u prvotan oblik. Povezanost naprezanja i deformaciju tijela opisuje Hookeov zakon.

                                               

Elektret

Elektret je trajno naelektrizirani i polarizirani dielektrik u kojem je električno polje nalik magnetnom polju stalnih magneta: ako se elektret prereže tako da se razdvoje dijelovi s najjačim pozitivnim i negativnim električnim poljem dobiju se d ...

                                               

Elektrotehnički materijali

Elektrotehnički materijali su svi oni materijali koji ulaze u električne proizvode, a u užem smislu to su oni materijali, koji svojim svojstvima omogućuju optimalno djelovanje električnih i elektromagnetskih pojava. Elektrotehnički proizvodi su o ...

                                               

Emajl

Emajl je u prah mljeveno staklo koje se taljenjem veže za metalnu podlogu pri temperaturi od 750-850 stupnjeva, odnosno 800-900 stupnjeva. Prah se tali, te po hladenju nastaje čvrsta staklena prevlaka na metalnoj površini. Ako se staklom prevlači ...

                                               

Fuleren

Fuleren je treća alotropska modifikacija ugljika, organska tvar s kuglastim šupljim molekulama u obliku pravilnih poliedara, koja se sastoji od ugljikovih atoma povezanih u 12 peterokuta i različit broj šesterokuta. Prvi, ujedno i najmanji fulere ...

                                               

Gradevinski materijal

Pojam gradevinski materijal označava sve one materijale koji se koriste u gradevinarstvu. Prema porijeklu dijele se na prirodne i umjetne, prema sastavu na jednostavne i složene, prema konstruktivnim svojstvima na noseće, vezive i izolacione mate ...

                                               

Grafen

Grafen je sloj grafita debljine jednoga atoma i duljine do nekoliko mikrometara, dvodimenzionalna mreža ugljikovih atoma šesterokutne strukture. Zbog iznimnih mehaničkih svojstava, velike električne vodljivosti i gotovo potpune prozirnosti može s ...

                                               

Indigo

Indigo je modro bojilo poznato od davnine, derivat indola. Nekoć je bilo najznačajnije bojilo, dobivalo se iz takozvanih indigonosnih biljaka ili indigovki. Lišće se ekstrahiralo vrelom vodom i izdvajao se bezbojni indoksil kao jedan od raspadnih ...

                                               

Izotropija

Izotropija je svojstvo nekih kemijskih tvari da u svim smjerovima imaju jednaka fizikalna svojstva. Tako je na primjer deformacija izotropnih elastičnih materijala jednakih u svim smjerovima, optički izotropni materijali provode svjetlost u svim ...

                                               

Jantar

Jantar, ćilibar u značenju "koji privlači slamu", ili sukcinit, je amorfna fosilna smola. Najveća nalazišta su na obalama Baltika, u Rusiji i Rumunjskoj. Trljanjem postaje električno negativan. S obzirom na vjerovanja u njegove magične moći, potr ...

                                               

Kadmijevi pigmenti

Kadmijevi pigmenti imaju za osnovu žuti kadmijev sulfid CdS. Taj kemijski spoj tvori i miješane kristale, pa u njegovoj kristalnoj rešetki dio iona može biti zamijenjen drugima, kemijski sličnim ionima. To su ioni žive i cinka umjesto kadmija, a ...

                                               

Karmin

Karmin je prirodno crveno bojilo dobiveno od košenile izluživanjem njezina obojenoga sastojka, karminske kiseline, vrućom vodom i taloženjem ekstrakta aluminijevim solima. Otopina karmina upotrebljava se za bojenje kromosoma u histologiji, hrani ...

                                               

Kit (materijal)

Kit je plastičan materijal koji sadrži uglavnom punilo i vezivo te služi kao masa za izravnavanje površina, ispunjavanje pukotina i oštećenih mjesta, brtvljenje i spajanje. Kitovi se, ovisno o sastavu, razlikuju po svojstvima; neki nakon nanošenj ...

                                               

Kobaltna plava

Kobaltna plava ili kobaltovo modrilo CoAl 2 O 4 je jedan od najpoznatijih pigmenata spinelne strukture. To je osobito cijenjeni pigment, vrlo lijepog i toplog plavog tona, postojan na svjetlosti. Upotrebljava se mnogo u slikarstvu, a zbog svoje v ...

                                               

Kolofonij

Kolofonij je tamnožuta do svijetlosmeda, translucentna čvrsta tvar koja preostaje pošto se destilacijom uklone hlapljivi sastojci iz smolne izlučine nekih vrsta bora. Ime je dobio po Kolofonu, gradu u antičkoj Grčkoj poznatome po proizvodnji kolo ...

                                               

Kompozit

Kompozit ili kompozitni materijal je graden od medusobno čvrsto spojenih različitih materijala radi dobivanja novog, drugačijeg materijala, s fizikalnim ili kemijskim svojstvima koja nadmašuju svojstva pojedinačnih dijelova ili sa svojstvima koja ...

                                               

Konsolidacija drveta

Konsolidacija drveta - Istraživanja i nove spoznaje u konzervaciji–restauraciji kulturnih dobra, prilikom procesa stabilizacije drveta ili drvenih nosioca ukazuju na oprez i pažljiv odabir korištenih metoda i materijala. Glavni aspekti na koje tr ...

                                               

Konstrukcijski čelik

Konstrukcijski čelik je ugljični čelik s udjelom ugljika manjem od 0.6% ili legirani čelik. Upotrebljavaju se za izradu čeličnih konstrukcija, sastavnih dijelova strojeva, aparata i različitih uredaja. Razlikuju se obični čelici za opću masovnu u ...

                                               

Koža (materijal)

Koža je materijal koji se dobiva štavljenjem sirove životinjske kože. Uporaba životinjske kože je počela je još u prapovijesti čovjeka. Kako sirova koža postaje vremenom kruta i lomljiva, ljudi su razvili razne metode obrade. Najraniji oblik prer ...

                                               

Krhkost

Krhkost je svojstvo materijala koje je u suprotnosti sa žilavošću, a to znači da se materijal lomi bez prethodne plastične deformacije. Mjera za žilavost materijala je udarni rad loma. Za krhke materijale potreban je mali udarni rad loma materija ...

                                               

Kromoksidna zelena

Kromoksidna zelena spada u kromne boje. Kromne boje su kromovi spojevi koji se koriste kao pigmenti, na primjer: kromova žuta olovni/II/ kromat, kromhidroksidna zelena ili viridian je hidratizirani kromovIII oksid emerod zelena ili smaragdno zele ...

                                               

Kromova narančasta

Kromova narančasta ili kromov narančasti pigment spada u kromne boje. Kromne boje su kromovi spojevi koji se koriste kao pigmenti, na primjer: kromova narančasta i crvena bazični olovni/II/ kromat, kromhidroksidna zelena ili viridian je hidratizi ...

                                               

Kromova zelena

Kromova zelena ili kromovo zelenilo spada u kromne boje. Kromne boje su kromovi spojevi koji se koriste kao pigmenti, na primjer: kromhidroksidna zelena ili viridian je hidratizirani kromovIII oksid emerod zelena ili smaragdno zelena, kromova zel ...

                                               

Kromova žuta

Kromova žuta ili kromovo žutilo spada u kromne boje. Kromne boje su kromovi spojevi koji se koriste kao pigmenti, na primjer: kromhidroksidna zelena ili viridian je hidratizirani kromovIII oksid emerod zelena ili smaragdno zelena, kromoksidna zel ...

                                               

Lak

Lak je otopina ili disperzija veziva, a može sadržavati i niz različitih dodataka. Nakon sušenja ostaje na podlozi kao ravnomjeran prozirni film. Upotrebljava se pretežno za drvo, jer je često poželjno da se sačuva njegov lijepi izgled. U težim u ...

                                               

Lateks

Lateks je bijeli mliječni sok mnogih biljaka za kojeg se drži da ima zaštitnu, a vjerojatno i hranidbenu ulogu. Najpoznatiji je lateks kaučukovca od kojeg se proizvodi prirodni kaučuk. Dobiva se urezivanjem kore, a sastoji se od disperzije makrom ...

                                               

Legirani čelik

Legirani čelik je vrsta čelika u kojem odlučujući utjecaj na njegova svojstva imaju legirni elementi, tj. oni kemijski elementi koji se namjerno dodaju da bi se postigla odredena svojstva. Niskolegirani čelici imaju do 5% dodanih elemenata, a vis ...

                                               

Lignit

Lignit je ugljen srednje kalorične vrijednosti pogodan za primjenu kao energetsko gorivo. Lignit je mineralna sirovina koja se najracionalnije upotrebljava kao energetsko gorivo za proizvodnju energije. Zbog svoje primjene i količine predstavlja ...

                                               

Lim (kovina)

Lim je metalni poluproizvod razmjerno male debljine u usporedbi s ostalim izmjerama, od kojega se mnogobrojnim postupcima obrade proizvode najrazličitiji predmeti, od kovanog novca i konzerve do parnoga kotla i broda. Proizvodi se valjanjem dukti ...

                                               

Linoleum

Linoleum je vrsta podne obloge. On je mek, vodootporan, prigušava zvuk, izraden je na bazi prirodnog ili sintetičkog kaučuka, koji služi kao spojno sredstvo za pluto, drvenu masu, tkaninu, jutu i sl. Često se zamjenjuje s podnom oblogom od PVC-a, ...

                                               

Luminescentna bojila

Luminescentna bojila su neki luminescentni materijali mogu istodobno djelovati i kao bojila ili pigmenti, i kao luminescentni izvor zračenja. Bojilo i pigment proizvodi kolor učinak selektivnom refleksijom upadnog zračenja. Takvi luminescentni ma ...

                                               

Maraging čelik

Maraging čelik je nazvan prema postupku toplinske obrade koje se naziva martenzitno starenje. Po sastavu su niskougljični, jer imaju manje od 0.03% ugljika. Osim klasičnih maraging čelika na osnovi Ni-Co-Mo u novije vrijeme započinje razvoj i kor ...