ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 41
                                               

Nemiri

Neredi je izraz kojim se opisuje masovno iskazivanje nezadovoljstva kroz nasilje usmjereno protiv osoba ili imovine. Karakteristika nemira je njihova spontanost, neorganiziranost te mentalitet krda kod njihovih sudionika. Uzroci nereda mogu biti ...

                                               

Neverbalna komunikacija

Neverbalna komunikacija je način kojim ljudi komuniciraju bez riječi, bilo namjerno ili nenamjerno. Neverbalno ponašanje se koristi za: izražavanje emocija, pokazivanje stavova, odražavanje osobina ličnosti i poticanje ili mijenjanje verbalne kom ...

                                               

Nevjera

Nevjera ili varanje, u najširem smislu predstavlja kršenje medusobno prihvaćenih "pravila" u intimnom odnosu dvoje ljudi. Što se u tom smislu smatra "nevjerom" ili "varanjem" ovisi o svakom pojedinom slučaju, odnosno o prirodi samog odnosa - je l ...

                                               

Nova prisutnost

Nova prisutnost, hrvatski katolički teološki časopis. Časopis je za intelektualna i duhovna pitanja. Pokriva područja sociologije, filozofije i teologije.

                                               

Običaj

Običaj je naziv za tradicijom utvrdeni oblik ponašanja i djelovanja pojedinca ili kolektiva u odredenim prigodama unutar odredene zajednice. Običaji su i izvor prava: tako razlikujemo pravne običaje, trgovačke običaje te običajno pravo.

                                               

Obožavanje

Obožavanje je čin religijske posvećenosti uglavnom usmjerene prema Bogu. Čin obožavanja može se izvoditi individualno ili u neformalnoj ili formalnoj grupi ili preko odredenog vode. Takvi činovi su i štovanje na razne načine jedan je zajednička m ...

                                               

Odljev mozgova

Odljev mozgova je oblik emigracije koji se odnosi na odlazak studenata ili znanstvenika u strane zemlje zbog stručnog usavršavanja odnosno pronalaska posla. Osnovni preduvjeti za fenomen odljeva mozgova su manjak mogućnosti zapošljavanja zbog gos ...

                                               

Okolinski determinizam

Okolinski determinizam poznat takoder kao klimatski determinizam ili geografski determinizam pogled je koji tvrdi da fizička okolina, a ne socijalni uvjeti, determiniraju kulturu. Oni koji vjeruju u ovaj pogled govore kako su ljudi striktno defin ...

                                               

Opće dobro

Opće dobro je pojam, koji se odnosi na "dobro", koje je zajedničko nekoj zajednici. Zajedno se dijeli i daje korist svim pripadnicima zajednice. Pojam se koristi u filozofiji, teologiji, sociologiji i političkoj znanosti. Medu opća dobra spadaju: ...

                                               

Organicizam

Organicizam je smjer u sociologiji. Društvo odnosno sva društvena zbivanja i pojave nastoji objasniti biologistički, odnosno da je društvo poput organizma ili nadorganizma sa svim zakonitostima koje vladaju u svijetu živih bića. Razdioba uloga u ...

                                               

Osobni identitet

Osobni identitet je identitet pojedinca, koga od drugih osobnih identiteta razlikuje različito središte samosvijesti, različito tijelo, različiti životopis, te različiti unutarnji život i osjećaj sebe odnosno vlastite subjektivnosti.

                                               

Otvoreni brak

Otvoreni brak je naziv za brak u kojem si bračni drugovi jedno drugom dozvoljavaju upuštanje u intimne veze romantične i seksualne prirode sa trećim osobama. Otvoreni brak predstavlja jedan od oblika poliamorije odnosno ne-monogamije. Sam izraz s ...

                                               

Otvoreno društvo

Otvoreno društvo je pojam nastao u socijalno-psihološkoj teoriji razvojem ideje gradanske demokracije. To podrazumijeva racionalno uredenje društvenih odnosa, razvoj institucija i produktivno angažiranje ljudi, uz odgovarajuće tolerantne odnose n ...

                                               

Pasivni otpor

Pasivni otpor je oblik prosvjeda od strane pojedinaca ili velikih skupina ljudi. Pokazatelj je da oni ne slijede upute, ili naredbe, ili to čine na način koji ne odgovara stvarnoj svrsi. Gradanski neposluh se razlikuje po time da se zalaže za akt ...

                                               

Plemstvo

Plemstvo označava poseban socijalni društveni sloj. U gotovo svim europskim zemaljama plemstvo je izgubilo status povlaštenog društvenog sloja. U feudalnom društvu plemstvo je bila dominantan društveni sloj, sa statusom koji je bio utemeljen obit ...

                                               

Pobuna

Pobuna u najširem smislu predstavlja čin suprotstavljanja ili negiranja nečije vlasti ili autoriteta od osobe ili osoba koje su joj dotada bile ili trebale biti podvrgnute. U slučaju da se odigrava na širem području i u njemu sudjeluje veći broj ...

                                               

Poklon

Poklon ili u razgovornom jeziku dar je predmet darivanja bez posebnog razloga, očekivanja ili naknade u svečanim prilikama kao što su praznici, blagdani, primanje vjerskih sakramenta ili neka druga slavlja. Poklon, odnosno dar, može biti neki pre ...

                                               

Postdženderizam

Postdženderizam je naziv za promišljanja i zalaganja da se u skoroj budućnosti primjenom tehnologije redizajnira ljudski rod na način da se dokinu razlike izmedu muškog i ženskog spola. Pojedini autori povezuju promišljanja na kakva upućuje filoz ...

                                               

Pozitivistički kalendar

Pozitivistički kalendar je prijedlog za reformu kalendara francuskog znanstvenika Augustea Comtea iz 1849., na osnovi ranijeg djela Marca Mastrofinija. Comte je predložio solarni kalendar sa 13 mjeseci od po 28 dana i dodatnim danom praznika/blag ...

                                               

Predrasuda

Predrasuda je unaprijed donesen sud ili mišljenje o nečemu što se dovoljno ne poznaje niti se temeljito i kritički proučilo, odnosno prije iskustva. Obično je to proširen i ustaljen, unaprijed postavljen stereotipan stav, zasnovan na nedokazivim ...

                                               

Prekarijat

Prekarijat je teška opstojnost na poslu bez predvidljivosti ili sigurnosti, koji utječe na materijalno i psihološko stanje. To je neologizam nastao kombinacijom latinske riječi precarius, što znači nesiguran i završetka -ijat iz pojma proleterija ...

                                               

Prisila

Prisila je primjena moći jednog pojedinca ili skupine na drugog pojedinca ili skupinu. Prisilu takoder definiramo kao nasilno ostvarivanje moći protiv volje drugog pojedinca ili skupine. Prisila se ne interpretira isto za aktivnog i pasivnog subj ...

                                               

Pritjecanje

Pritjecanje je pojam koji koriste kritičari potrošačkog društva, u objašnjavanju praznine koja ispunja mnoge ljude u razvijenom svijetu, gdje kupnja i posjedovanje materijalnih stvari ne povisuje osjećaj zadovoljstva koja kod mnogih da bi bili u ...

                                               

Privatnost

Privatnost osobe odnosi se na područje koje nije javno, u kojim se ne djeluje u ime poduzeća, vlasti ili sličnog, i da se odnosi samo na samog sebe. Termin Privacy godine 1890. su sudac Louis Brandeis i odvjetnik Samuel Warren u članku The Right ...

                                               

Privremena autonomna zona

Teorijski koncept privremenih autonomnih zona je formulirao američki anarhistički pisac Hakim Bey u svojoj poznatoj knjizi "TAZ: Privremena autonomna zona, ontološka anarhija, poetski terorizam" Koncept TAZ-a temelji se na piratskim utopijama, a ...

                                               

Problem muktašenja

Problem muktašenja je dilema koja je pojaviljva u polju: ekonomije, kolektivnom pregovaranju, političkim znanostima u kojoj pojedinac ili neka skupina troši ili konzumira neke resurse bez naplate ili tako što ne plaća punu cijenu za tu uslugu ili ...

                                               

Proletarijat

Proleterijat je izvorno naziv za najsiromašnije pripadnike rimskog društva, tj. sve one osobe koje nisu imale nikakve imovine, a bile su popisivane samo po tome što su imale ili su mogle imati proles, tj. djecu, naraštaj. U marksističkoj ideologi ...

                                               

Promiskuitet

Promiskuitet je oblik seksualnog ponašanja kod kojeg je prisutna promjena seksualnog partnera, odnosno neodrživost zadovoljenja seksualnih potreba u vezi sa jednim stalnim partnerom.

                                               

Psihologija mase

Psihologija mase grana je socijalne psihologije. Obični ljudi mogu često dobiti direktnu moć djelujući zajedno. Tijekom povijesti, često su velike grupe ljudi dovodile do dramatičnih i naglih socijalnih promjena, ali su isto tako budile kontrover ...

                                               

Psovka

Hrvatska riječ psovka dolazi od prasl. pьsovati koja je srodna riječi pas prasl. i stsl. pьsъ, od ie. pis- = šaren, odnosno psovati je značilo "govoriti kome kao prema psu".

                                               

Radničko samoupravljanje

Radničko samoupravljanje je oblik radničkog odlučivanja u poduzećima, u kojem radnici sami izabiru i odlučuju, umjesto vlasnika ili tradicionalnih nadzornika koji su radnicima naredivali što učiniti?, kako to učiniti? i gdje to učiniti?. Primjeri ...

                                               

Rimska obitelj

Rimska ideja o obitelji ne uključuje samo muža i ženu i njihovu djecu, već i njihove robove, i sve je izgledalo više kao obiteljski posao sa zaposlenicima. Zbog toga, Rimljani su imali više vlasti u obitelji od Rimljanki – oni su bili kao izvršni ...

                                               

Rodni identitet

Rodni identitet osobni je osjećaj vlastitog spola. Rodni identitet može biti u korelaciji sa spolom koji je osobi dodijeljen pri rodenju ili se može razlikovati od njega. Rodno izražavanje obično odražava čovjekov rodni identitet, ali to nije uvi ...

                                               

Rulja

Rulja označava vrstu skupa ili neodredeni broj ljudi na istom prostoru koji dijele odredeni stav prema problemu, osobama ili skupinama. Rulja se moze odnositi na gužve, političke skupove, sportske dogadaje, ili na ponašanje neorganizirane skupine ...

                                               

Samoispunjavajuće proročanstvo

Samoispunjavajuće proročanstvo ili Pigmalionov efekt je prognoza koja izravno ili neizravno, sama uzrokuje da se obistini, od strane vlastitih uvjeta, zbog pozitivne povratne sprege izmedu uvjerenja i ponašanja. Primjeri takvih proročanstava mogu ...

                                               

Sekta

Sekta ili sljedba je svaka religiozna grupa koja ima vlastiti i svojstveni pogled na svijet, što proizlazi iz naučavanja jedne od glavnih religija svijeta, ali nije s njime identičan. Izraz sekta u teologiji označava grupe koje su nastale odvajan ...

                                               

Seljaštvo

Seljaštvo je društveni sloj proizvodno i životno vezan uz obradu zemlje. U feudalizmu je bilo najbrojniji društveni stalež ili klasa, stanovništvo koje je svojim radom na zemlji osiguravalo osnovne vlastite i šire društvene potrebe. Ovisno o vlas ...

                                               

Socijalizacija

Socijalizacija označava proces tijekom kojeg osobe stječu stavove i sustava vrijednosti ili društvene norme odredene kulture. Pojam je skovao francuski sociolog Emile Durkheim. Tijekom socijalizacije uče se ponašanja koja se smatraju prikladnima ...

                                               

Socijalna zaštita

Socijalna zaštita ili socijalna skrb je pojam koji se odnosi na novčane ili druge doprinose zajednice kako bi se osiguralo ostvarivanje osnovnih potreba ljudskog postojanja; takoder i na administrativnu, stručnu i drugu pomoć osobama koje nisu po ...

                                               

Socijalni darvinizam

Socijaldarvinizam je sociološko učenje. Pripada jednom pravcu biologističkih teorija, a drugi pravac je organicizam. Ova teorija objašnjava društvena zbivanja djelovanjem zakona borbe za opstanak te da se u društvu vodi nemilosrna borba izmedu ra ...

                                               

Socijalni radnik

Socijalni radnik stručnjak je koji se primarno bavi proučavanjem i rješavanjem socijalnih problema čovjeka, kao što su problemi stanovanja, prehrane te higijenskih i materijalnih uvjeta života i rada, kao i problema u meduljudskim odnosima i pona ...

                                               

Sociologija religije

Sociologija religije je grana sociologije koja se bavi proučavanjem vjerovanja, socijalne strukture, povijesnog razvitka, tema i uloga religije u društvu. U sociologiji religije se ističe bitna uloga religije u gotovo svim društvima na Zemlji dan ...

                                               

Solidarnost

Solidarnost je dobrovoljna socijalna kohezija, spremnost da se pomogne i dodijeli medusobna podrška unutar grupe. Ljudi su solidarni s nekime, ako ga podržavaju u njegovim uspjesima i neuspjesima te ih osjećaju kao svoje vlastite.

                                               

Spol i rod

Spol je skup anatomskih, fizioloških i psiholoških obilježja po kojima se medu jedinkama iste vrste razlikuju mužjaci i ženke. Spol je odreden nasljedno, kromosomskom strukturom. Karakteristike spola povezane su s reproduktivnim sustavom i pod ut ...

                                               

Sramoćenje na internetu

Sramoćenje na internetu je vrsta javnog sramoćenja u kojem je žrtva javo ponižavana preko interneta, socialnih medija, ili preko lokaliziranih medija kao lančane elektroničke poruke ili slično. Sramoćenje na internetu obično uzima oblika i obično ...

                                               

Stereotip

Stereotipija je u tiskarskoj tehnologiji postupak otiska složenih tiskovnih oblika nepokretnim slogom, pri čemu se kao produkt dobiva stereotip, metalna ploča odlivena s matrice. U knjigotisku je to naziv i za kopiju sloga. Izraz je tako preuzeo ...

                                               

Strukturalizam

Strukturalizam je znanstveni pristup koji se temelji na proučavanju organiziranih nizova jedinica s relativno stabilnim odnosima, odnosno različitih struktura. One ne postoje u stvarnosti, već su misaone koncepcije i forme kojima se koristi kako ...

                                               

Stuart Hall

Stuart Hall britanski je sociolog i kulturni teoretičar. Roden je u gradu Kingstonu na Jamajci, no živio je i radio u Velikoj Britaniji. Smatra se začetnikom kulturalnih studija u Velikoj Britaniji, te je jedan od osnivača Centra za suvremene kul ...

                                               

Suočavanje s prošlošću

Suočavanje s prošlošću je suočavanje s vlastitom poviješću, primjerice iz doba totalitarnog nacionalsocijalizma i komunizmom i njihovim karakteristikama. Posebice se odnosti na genocid, democid, holokaust, krivnje za rat, zločina protiv čovječnos ...

                                               

Supkultura

Supkultura ili potkultura, skup normi, sustava vrijednosti i obrazaca ponašanja, koje razlikuju jednu grupu ljudi od kulture šire zajednice kojoj pripadaju. U drugoj polovici 1960-ih godina nastaju mnogi društveni pokreti, a zajedno s njima mnoge ...