ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 373
                                               

Mikrofon

Mikrofon je uredaj za pretvaranje zvuka u mehaničku i potom u električnu energiju. Neke se vrste mikrofona pretežno primjenjuju za prijenos govora ili glazbe, a druge u mjerne svrhe. Naziv mikrofon prvi je upotrijebio C. Wheatstone, a W. Siemens ...

                                               

Nelinearna izobličenja

Pod pojmom nelinearnih izobličenja u elektroakustici se smatraju takve promjene u frekvencijskom spektru reproduciranog tonskog signala, gdje se na izlazu iz sustava pojavljuju neke nove komponente spektra koje nisu postojale u izvornom elektično ...

                                               

Niskofrekventno pojačalo snage

Pojam pojačala obuhvaća mnoštvo vrlo različitih elektroničkih sklopova koji se razlikuju s obzirom na namjenu, konstrukciju i svojstva. U elektroakustici taj se pojam djelomično odnosi na niskofrekventna pretpojačala koja djeluju kao naponska poj ...

                                               

Niskofrekventno pretpojačalo

Pretpojačalo služi reprodukciji signala čujnog, tonfrekvencijskog područja. Ima zadaću da vrlo slabe naponske električne signale mikrofona, magnetske zvučnice gramofona ili tonske glave magnetofona uz što niži šum pojača na razinu dostatnu za dal ...

                                               

Dodatak: Popis proizvoda Fender Musical Instruments Corporation

Ovo je popis proizvoda koje je proizvela tvrtka Fender Musical Instruments Corporation. Mnogi modeli cijevnih pojačala i električnih gitara već su izvan proizvodnje, ali na tržištu i kao rabljeni modeli dostižu visoku cijenu.

                                               

Slušalica

Slušalica odnosno slušalice su jedan ili par malih zvučnika koje korisnik drži u blizini svoga uha da bi mogli čuti zvuk koji izlazi iz nekog izvora zvuka kao naprijer: pojačalo, CD uredaj, walkman, iPod, telefon, medijski player ili neki drugi u ...

                                               

Ton

Ton je zvuk koji ima odredenu visinu, jačinu, trajanje i boju, što ga razlikuje od drugih, neodredenih zvukova. Njegove osobine su odredene fizičkim vrijednostima zvučnih valova iz kojih nastaje. Trajanje ovisi o vremenu emitiranja zvučnog vala. ...

                                               

Videotraka

Videotraka je snimka slike i zvuka na magnetskoj traci, za razliku od filmske trake, koja se koristi kod snimanja filmova, ili pak digitalnih medija. Videotrake se ujedno koriste za pohranu znanstvenih i medicinskih podataka, kao što su podaci ko ...

                                               

Zvučnička kutija

Zvučnička kutija važan je dio praktički svakog zvučničkog sustava. Sprječava utjecaj stražnjeg dijela zračenja membrane zvučnika, štiti zvučnik i zvučničku skretnicu od mehaničkih oštećenja te ih objedinjuje u jednu cjelinu.

                                               

Zvučnik

Zvučnik je elektromehanički pretvarač koji pobuden električnim signalom proizvodi zvuk frekvencijskog opsega od 20 do 20.000 Hz, odnosno zvuk namijenjen ljudskom uhu. Pojam zvučnik se takoder često koristi i za zvučničku kutiju u kojoj se nalazi ...

                                               

Zvuk

Zvuk je mehanički val frekvencija od 16 Hz do 20 kHz, to jest u rasponu u kojem ga čuje ljudsko uho. Zvuk frekvencije niže od 16 Hz naziva se infrazvukom, zvuk frekvencije više od 20 kHz ultrazvukom, a ako je frekvencija viša od 1 GHz, hiperzvuko ...

                                               

Baterijski sustavi električnih vozila

Baterijski sustav električnog vozila je sustav koji služi za napajanje elektromotora koji pogoni električna vozila. Takav jedan sustav se sastoji od jediničnih ćelija spojenih paralelno ili serijski te predstavlja ekvivalent rezervoara goriva kod ...

                                               

Bimetal

Bimetal ili bimetalna vrpca je elektromehanički element načinjen od dviju vrpci različitih kovina, prikovanih jedna uz drugu. Zbog različitih koeficijenata toplinskog širenja, grijanjem dolazi do svijanja vrpce. Koristi se kao prekidač – kad je j ...

                                               

Crookesova cijev

Crookesova cijev je vakuumska cijev, preteča rendgenske cijevi kojom su otkrivene katodne zrake. To je staklena cijev punjena plinom niskoga tlaka, s dvije elektrode na koje se dovodi visoki napon. Nazvana je po njenom otkrivaču Williamu Crookesu.

                                               

Električna snaga

Električna snaga je brzina promjene električne energije W s vremenom t. Ako je tok energije stalan, električna se snaga može iskazati količnikom: P = W t {\displaystyle P={\frac {W}{t}}} Kako je električna energija razmjerna električnom naponu U, ...

                                               

Električna žarulja

Električna žarulja je jednostavan uredaj za pretvaranje električne energije u svjetlost. Radi na principu zagrijavanja tanke volframove niti. Zbog visoke temperature zrači posebice u infracrvenom području i dijelom vidljivo svjetlo. Električna ža ...

                                               

Električni generator

Generatori su električni strojevi koji mehaničku energiju pretvaraju u električnu energiju. Najzastupljenija je izvedba generatora kao rotacijskog stroja, koji se sastoji od nepokretnog vanjskog dijela unutar kojeg se nalazi okretni dio koji se o ...

                                               

Električni izvor

Električne izvore možemo prema načinu nastanka električne energije podijeliti na električne generatore, kemijske izvore električne energije te na neke druge električne izvore koji tek trebaju ući u širu primjenu, a koje ne možemo smatrati niti el ...

                                               

Električni strojevi

Električni strojevi su strojevi za pretvorbu mehaničke energije u električnu, električne u mehaničku i jednog oblika električne energije u drugi. Pritom se većinom radi o rotacijskom, a vrlo rijetko o pravolinijskom ili linearnome gibanju, pa i u ...

                                               

Elektrifikacija

Točnije, ova riječ se odnosi na proces izgradnje neophodne infrastrukture kojom se dostavlja električna energija do domova i različitih mjesta, posebno u ruralnim i izoliranim područjima, kao i zamjene u željeznicama, od parne lokomotive sada češ ...

                                               

Elektroenergetski sustav

Elektroenergetski sustav čine proizvodnja, prijenos, distribucija i potrošnja električne energije. Temeljna zadaća elektroenergetskog sustava je pouzdana i kvalitetna obskrba električnom energijom. To uključuje proizvodnju, prijenos, distribuciju ...

                                               

Elektrolučna svjetiljka

Elektrolučna svjetiljka ili lučna svjetiljka je električno svjetlilo koje stvara intenzivnu svjetlost pri pražnjenju elektriciteta u električnom luku. Najstariji je oblik takve svjetiljke električna lučnica, prvo električno svjetlilo. U njoj su e ...

                                               

Elektromotor

Elektromotor ili električni motor je stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad. Dvije su glavne vrste električnih motora: motor za istosmjernu struju i motor za izmjenične struje. Na temelju spoznaja o djelovanju magnetskih polja si ...

                                               

Fluorescentna cijev

Fluorescentna cijev je električno rasvjetno tijelo kojemu svjetlost emitira fluorescentni sloj na stijenki cijevi, pobuden električnim izbojem u smjesi živinih para i plemenitog plina pod niskim tlakom. Na krajevima cijevi ugradene su dvije serij ...

                                               

Geisslerova cijev

Geisslerova cijev je staklena cijev s utaljenim elektrodama, u kojima se pod sniženim tlakom nalazi neki plin ili smjesa plinova. Nazvane su prema njemačkom staklopuhaču Heinrichu Geissleru, koji ih je izradivao po narudžbi njemačkoga fizičara Ju ...

                                               

Gustoća električne snage

Pojam gustoće izvorno je vezan za gustoću tvari, gdje je gustoća tvari odredena omjerom mase neke tvari i njezina obujma, a izražava se u kg/m 3. Širenjem saznanja iz elektromagnetizma i elektrostatike uvedeni su novi, dodatni pojmovi gustoće te ...

                                               

Hidrogenerator

Hidrogenerator je električni generator, redovito trofazni sinkroni, tjeran vodnom turbinom. Sinkrona brzina vrtnje odredena je vrstom vodne turbine i ovisi o hidrauličnim prilikama. Kod malih padova i velikih snaga često je potrebno, zbog svojsta ...

                                               

Indukcijski motor

Indukcijski motor ili asinkroni motor ima rotirajući dio na koji se električna energija prenosi beskontaktno djelovanjem okretnog magnetskog polja koje stvara sustav višefaznih struja u statoru. Prema izvedbi rotorskog namota dijele se na kavezne ...

                                               

Induktor

Induktor ili indukcijski svitak je električni uredaj u kojem se primjenjuje elektromagnetska indukcija, posebno uredaj u kojem se iz niskonaponskog izvora istosmjerne struje ta struja prekidanjem pretvara u izmjeničnu, te transformatorom postiže ...

                                               

Istosmjerni motor

Istosmjerni motor ili motor za istosmjernu struju pretvara istosmjernu električnu struju u kružno gibanje. Stroj je tako konstruiran da može raditi kao električni generator istosmjerne struje ako se mehanički pokreće vanjskom silom. Svojstven je ...

                                               

Izmjenični motor

Podrobniji članak o temi: Sinkroni stroj Sinkroni motor ne razlikuje se u izvedbi statora od asinkronoga, ali su na rotoru ugradeni trajni magneti ili je rotorski namot napajan istosmjernom strujom iz posebnog izvora. Takav će se rotor vrtjeti si ...

                                               

Komutator (elektromotor)

Komutator ili kolektor je dio električnog generatora ili električnog motora koji služi za pretvorbu izmjeničnih struja i napona, induciranih u njihovim rotorskim vodičima, u istosmjerne struje i napone u vanjskim dovodima, i obratno, istosmjernih ...

                                               

Kontakt (elektrotehnika)

Kontakt u elektrotehici označava stanje koje nastaje dodirom dvaju vodiča. Kontakt mora pouzdano i brzo zatvoriti strujni krug uz što manji kontaktni otpor i što manje iskrenje te na isti način brzo prekinuti strujni krug uz što manje iskrenja, a ...

                                               

Linearni motor

Linearni motor je posebni oblik elektromotora bez rotirajućih dijelova odnosno rotora. Može se zamisliti da smo uzdužno prerezali klasični motor sve do osi rotacije te rotor i stator "izravnali" tako da se oblici valjka pretvoriše u ravne ploče. ...

                                               

Magnetohidrodinamički generator

Magnetohidrodinamički generator ili MHD generator je generator koji pretvara dio unutarnje energije radne tvari u električnu energiju djelovanjem magnetskoga polja. Razlikuju se od klasičnih generatora po tome što nemaju gibajućih dijelova i rade ...

                                               

Prekidač

Prekidači su uredaji koji služe za uklapanje i sklapanje strujnih krugova, ali takoder i za zaštitu strujnih krugova od struja kratkog spoja. Djelimo ih na visokonaponske i niskonaponske. Kod visokonaponskih prekidača javlja se problem električno ...

                                               

Rastavljač

Rastavljač je mehanički rasklopni aparat koji služi za vidljivo odvajanje dijela postrojenja koji nije pod naponom od dijela postrojenja koji je pod naponom. Kada se u postrojenju obavljaju radovi, on je uvijek otvoren. Obično se kao dodatna mjer ...

                                               

Regenerativno kočenje

Regenerativnim kočenjem smatra se svako kočenje kod kojeg se dio kinetičke energije sprema u neki oblik energije, umjesto da se toplinom rasprši u okolinu. Dio pohranjene energije može se u odredenim uvjetima iskoristiti za bolji, efikasniji rad ...

                                               

Sinkroni stroj

Sinkroni stroj je električni stroj čiji se rotor vrti brzinom jednakom brzini okretnog magnetskog polja koje ga pokreće. Za razliku od asinkronog stroja, kod sinkronog ne postoji klizanje, to jest ono je jednako nuli. Sinkroni stroj može raditi u ...

                                               

Skladištenje energije iz električne mreže

Skladištenje energije iz električne mreže odnosi se na postupke za spremanje električne energije unutar elektroenergetskog sustava. Energija se sprema za vrijeme kad proizvodnja nadmašuje potrošnju, a rezerve se koriste kad je potrošnja veća od p ...

                                               

Snaga struje i električna energija

Prolaskom kroz materijale električna struja ispoljava toplinski učinak, odnosno zagrijava materijal kroz koji prolazi. Isto tako, ona može ispoljavati i magnetski, kemijski ili mehanički učinak. Taj će učinak biti to jači, što je veći umnožak jak ...

                                               

Solarni članak

Solarni članak je poluvodički uredaj koji pretvara sunčevu energiju izravno u električnu pomoću fotoelektričnog efekta. Grupe članaka tvore solarne module, poznate i kao solarni paneli/solarne ploče ili fotonaponska ploča. Energija proizvedena so ...

                                               

Solarna fotonaponska energija

Ako električnu energiju dobivamo direktnom pretvorbom energije sunčeva zračenja tada govorimo o sunčevoj fotonaponskoj energiji. U fizici ovakva pretvorba energije poznata je pod nazivom fotoelektrični efekt. Uredaji u kojima se odvija fotonapons ...

                                               

Standardne veličine fluorescentnih svjetiljki

Od uvodenja na tržište 1939., različiti tipovi fluorescentnih svjetiljki su se pojavili. Sustavno označavanje odnosi se na oblik, snagu, dužinu, boju i ostale električne i svjetlosne osobine.

                                               

Strujni udar

Strujni udar je stanje, koje nastupa prilikom prolaska struje kroz živo biće iz bilo kojeg izvora napona dovoljne jakosti, kako bi se struja protjerala kroz mišiće ili kožu. Najmanja struja koju čovjek može osjetiti se procijenjuje na oko 1 milia ...

                                               

Stupanj iskorištenja raznih izvora svjetlosti

Svjetlosna učinkovitost ili luminacijska efektnost je fotometrijska fizikalna veličina kojom se opisuje učinak odredenih frekvencija elektromagnetskih valova na ljudski osjet vida; omjer je svjetlosnog toka Ф s i toka zračenja Ф, to jest: η = Φ s ...

                                               

Štedna žarulja

Štedna žarulja ili kompaktna fluorescentna žarulja), vrsta je fluorescentne cijevi. Napravljene su s namjerom zamjene žarulje s žarnom niti. Štedne žarulje za istu količinu svjetlosti troše manje električne energije od žarulja s žarnom niti, imaj ...

                                               

Termoelektrana Vrdnik

Proradila je 1911. godine. Spomenik kulture Srbije od velikog značaja. Tijekom NATO-va bombardiranja zgrada je pretrpjela kolateralna oštećenja. Medutim, po završetku bombardiranja, u razdoblju od 1999. do 2000. godine, lokalne su vlasti do temel ...

                                               

Termoelektricitet

Termoelektricitet je električna struja koja nastaje u električnom strujnom krugu sastavljenom od dviju različitih kovina, ako se njihovi spojevi održavaju na različitim temperaturama. Pojavu dodirnih električnih potencijala i njihovu ovisnost o t ...

                                               

Termoelektrični generator

Termoelektrični generatori su uredaji koji konvertiraju toplinu direktno u električnu energiju, koristeći fenomen koji se naziva "Seebeck effect". Njihova prosječna efikasnost je oko 5-10%. Stariji uredaji bazirani na temoelektričnom efektu koris ...