ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 362
                                               

Amir Kapetanović

Roden je 1975. u Pakracu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je hrvatski jezik i književnost 1997. godine. Od 1998. radi na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu kao znanstveni novak na projektu akademika Jo ...

                                               

Kapinovi dvori (ruralna cjelina)

Ruralna cjelina Sklop kuća "Kapinovi dvori" izgraden je na strmom obronku Mosora u raštrkanom selu Lokva Rogoznica. Tvore ga tri dvokatnice sa solarima koje su izgradene u 18., 19. i 20. stoljeću u nizu. Uz njih su dozidane dvije gospodarske kući ...

                                               

David Karlović

David Karlović, hrvatski ekonomist, matematičar, dužnosnik NDH, politički emigrant i pravnik. Bio saborskim i zagrebačkim zastupnikom. Bio je židovskog podrijetla.

                                               

Ivan Kašić

Roden je u Ninu kao potomak zadarsko-ninskog ogranka paške plemićke obitelji Kašića, od oca Ivana Kašića i majke Kamile Zacharia. Doktorirao je pravo u Padovi, zatim je služio u mletačkoj vojsci kao trupni časnik u ratu za Polesine. Za Kandijskog ...

                                               

Kaštel (Komiža)

Kaštel je izgraden na molbu mještana Komiže za vrijeme vladavine hvarskog kneza i providura Grimanija 1585. godine. Položen je na samoj obali Vele Bande u Komiži. Graden je iz klesanaca, pravilnog je kvadratičnog tlocrta, a sastoji se iz prostran ...

                                               

Kaštel Andreis u Kaštel Starome

Soprakomit zapovijednik galije Andrija Cega Celio Cega na temelju dozvole sagradio je kaštel na hridima desetak metara udaljen od obale, zapadno od kaštela Koriolana Cipika. Andrija Celio Cega bio je zapovijednik galije koja je doživjela brodolom ...

                                               

Kaštel Cerineo u Splitskoj

Kaštel Cerineo na istočnoj strani luke Splitske utvrden je sklop iz druge polovine 16.st. Uz kamenu dvokatnicu je trokatna kula u dvorišnom dijelu. Natpis spominje plemićki rod Cerinića i obnovu sklopa 1577. godine.

                                               

Kaštel Cerineo u Škripu

Kaštel Cerineo sagraden je 1570. na poljani zapadno od gradinskog naselja uz župnu crkvu. Kaštel je pačetvorinasta oblika sa dvij dijagonalno postavljene ugaone kule. Velika kula na jugoistoku sa širokom skarpom u prizemlju, a završava nizom dvos ...

                                               

Kaštel Cicarelli u Pučišćima

Kaštel Ciccarelli smješten je sa sjeverne strane luke u blizini renesansne Žuvetićeve kule. Obuhvaća kamenu dvokatnicu iz 16. st. flankiranu ulicom na zapadu, te dvokatnicu na sjevernoj strani sa ostacima ugaone stražarnice na konzolama u začelju ...

                                               

Kaštel Ćipiko u Kaštel Novome

Godine 1512. trogirski plemić Pavao Antun Cippico dobio je dozvolu mletačkih vlasti za gradnju kule i utvrdenog naselja za zaštitu od turskih napada. Kula je izgradena u moru, a s kopnom je bila povezana mostom. Sastoji se od prizemlja i tri kata ...

                                               

Kaštel Ćipiko u Kaštel Starome

Kaštel Ćipiko u Kaštel Starom izgradio je 1481. trogirski plemić Koriolan Ćipiko. Izvorno je graden na hridinama u samome moru. Sjeverno pročelje utvrde markirano je obrambenom kulom po sredini pa ovaj dio kaštela ima izražen obrambeni karakter. ...

                                               

Kaštel Gligo u Bobovišćima

Kaštel Gligo smješten je na osojnoj strani uvale Bobovišća. Tri krila sklopa nastala su oko prostranog dvorišta prema moru ogradenog visokim obrambenim zidom uz kojeg je dijelom sačuvana kamena šetnica na svodovima. Na istoku je četvrtasta jednok ...

                                               

Kaštel Gomilica (urbanistička cjelina)

Naselje Kaštel Gomilica osnovano je inicijativom koludrica reda sv. Benedikta samostana sv. Arnira u Splitu. Godine 1545. sagradile su utvrdu kvadratnog tlocrta u moru na položaju Gomilica, južno od srednjovjekovnog sela Kozice u kojem su imale p ...

                                               

Kaštel Gospodnetić u Dolu

Kuća Gospodnetić u Dolu na Braču smještena je na padini u sjeveroistočnom dijelu naselja. Oko sklopa je zid sa skarpom i kordonskim vijencem, ostatak nekadašnjeg obrambenog dvorišta na kojem je lučni ulaz s bunjatom i bogatim baroknim grbom plemi ...

                                               

Kaštel i ljetnikovac Cambi u Kaštel Kambelovcu

Godine 1478. splitski knez Andrija Grigorio dodjeljuje braći Jerolimu i Antonu Cambi jednu hrid u moru na prostoru Dilata na kojoj će moći osnovati i sagraditi kuću za sklonište težaka. Braća su prema toj odluci sagradili kulu kružne tlocrtne osn ...

                                               

Kaštel Kambelovac (urbanistička cjelina)

Povijesna jezgra Kaštel Kambelovca osnovana je u 16.st. oko kule splitske obitelji Cambi. Prostor sjeverno i istočno od kule nasut je 1566.g., te je područje sela uz kulu utvrdeno obrambenim zidom s ulazom na sjeveru. Sjeverno od kule formirao se ...

                                               

Kaštel Kamerlengo

Nalazi se na jugozapadnom rubu grada Trogira, u uglu zidina. Najstariji dio je poligonalna kula iz kraja XIV. stoljeća, a zidine dobivaju današnje oblik nakon dolaska mletačke vlasti. Za gradnju je bio konzultiran državni inženjer Lorenzo Picino, ...

                                               

Kaštel Kaštilac u Kaštel Gomilici

Kaštel Kaštilac osnovale su koludrice reda sv. Benedikta samostana sv. Arnira u Splitu. Godine 1545. sagradile su utvrdu kvadratnog tlocrta u moru na položaju Gomilica, južno od srednjovjekovnog sela Kozice u kojem su imale posjed. Sastojala se o ...

                                               

Kaštel Konjskih

Stari grad Kaštel Konjskih u Konjščini nalazi se u močvarnoj ravnici nedaleko rijeke Krapine, izmedu dva kraka potoka Selnice. Predstavlja jednu od najstarijih renesansnih utvrda u sjevernoj Hrvatskoj. U povijesnim izvorima prvi put se spominje 1 ...

                                               

Kaštel Nehaj (urbanistička cjelina)

Naselje Kaštel Nehaj danas je upravno dio naselja Kaštel Štafilića. Zapadno od kaštela obitelji Stafileo nalazi se kula Nehaj. Godine 1548. trogirska plemićka obitelj Lodi dobiva dozvolu za gradnju kaštela radi obrane posjeda. Na hridima u moru s ...

                                               

Kaštel Nehaj u Kaštel Štafiliću

Zapadno od kaštela Štafileo, na hridi u moru, počela su braća Ludovik i Ivan Lodi godine 1548. graditi svoj kaštel s dozvolom trogirskog kneza Garzonija. Kaštel je ostao nedovršen, jer su tijekom gradnje umrla braća Lodi. Sin Ivana Lodija nije na ...

                                               

Kaštel Novi (urbanistička cjelina)

Povijesna jezgra Kaštel Novog datira se u 1512. g. kad trogirski plemić Pavao Antun Ćipiko gradi kaštel na hridima nedaleko crkve sv. Petra od Klobučca. Na kopnu sučelice kuli podigao je utvrdeno naselje za svoje težake, oblika izdužene pačetvori ...

                                               

Kaštel Radojković u Škripu

Kaštel Radojković je smješten na zapadnom rubu gradinskog naselja na kojem je podignut Veli Škrip. U zapadnom ogradnom zidu dvorišta sačuvani su megalitski blokovi ilirske gradine zvani" kiklopske zidine”. Sklop Radojković sastoji se od dvije jed ...

                                               

Kaštel Rušinac u Kaštel Lukšiću

Kaštel Rušinac je stara utvrda u mjestu Kaštel Lukšiću. Predstavlja utvrdeni ljetnikovac. S crkvicom sv. Ivana Krstitelja čini cjelinu koja je zaštićeno kulturno dobro. Nalazi se na adresi Šetalište Miljenka i Dobrile 49.

                                               

Kaštel Slavić u Grohotama

Kula u Grohotama sagradena je u 17. st. i sastoji se od dvije spojene kule. Najprije je sagradena istočna, trokatna, kvadratnog tlocrta pokrivena četverostrešnim krovom. U prizemlju kule je bila cisterna presvodena bačvastim svodom. Sa zapadne st ...

                                               

Kaštel Sućurac (urbanistička cjelina)

Splitski nadbiskup Andrija Gualdo gradi "u Lučcu, pod Sućurcem" na nadbiskupskom posjedu utvrdenje za zaštitu težaka koji obraduju nadbiskupska polja. Godine 1392. podigao je obrambenu kulu, a u njenom se neposrednom okružju razvila povijesna jez ...

                                               

Kaštel Štafilić (urbanistička cjelina)

Povijesna jezgra Kaštel Štafilića smještena je u zapadnom dijelu Donjih Kaštela, a razvila se oko Kaštel Stafilea koji je graden od 1500 1508.g. Sjeverno od kaštela podignuto je utvrdeno selo s kulama na uglovima. Na istočnoj strani sela bila su ...

                                               

Kaštel Tartaglia u Konjskome

Datacija: 1530. do 1838. godine. Kaštel Tartaglia, nekad u posjedu splitskih plemića Tartaglia, smješten je na uzvisini iznad sela Konjsko. Ovaj utvrdeni sklop s gospodarskim dvorištem opasan jeobrambenim zidom na sjeveru s glavnim portalom i puš ...

                                               

Slobodan Kaštela

Slobodan Kaštela, hrvatski stručnjak prometnog prava, član suradnik HAZU od 2016. godine. Znanstveni savjetnik i profesor prometnog prava na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini

                                               

Lada Kaštelan

Lada Kaštelan, hrvatska dramatičarka i dramaturginja. Članica suradnica HAZU od 2016. godine. Iako joj je prva objavljena knjiga zapravo pjesnička zbirka, Hrana za ptice, 1978., Kaštelanova je danas prvenstveno spisateljica dramskih tekstova, tel ...

                                               

Kaštil u Marini

Zbog sve bliže i sve veće osmanske opasnosti u drugoj polovici 15.stoljeća, odlučili su mjesni dostojanstvenici podići fortifikacijski sustav. Trogirski knez Alviz Barbarig odobrio je 1495. trogirskom biskupu Franji Maracelu Frano Marcello 1495. ...

                                               

Kaštil u Podgori

Vrijeme nastanka: 17. - 18. stoljeće. Kula je izgradena na obali, neposredno uz hotel Primordija, na mjestu na kojem se teren strmo spuštao prema žalu. Kula je pravokutnog tlocrta, sa svodenim prizemljem nad kojim se dizao djelomično sačuvani prv ...

                                               

Kaštilac u Vrboskoj

Na najvišoj koti poluotoka Zaglav smještena je ovalna kula. Sačuvane visine oko 5 metara i promjera oko 4 metra. Kula je gradena priklesanim horizontalno uslojenim kamenom u vapnenom mortu, zidova debljine oko 50 cm. Kula ima puno prizemlje, zatr ...

                                               

Katići (kulturno-povijesna seoska cjelina)

Zaselak Katići nalazi se u središnjem dijelu sela Kozice, južno od Kozičkih Poljica. Zaselak se sastoji od stambeno-gospodarskih sklopova, prizemnica, rjede katnica, pravokutnog tlorisa s dvostrešnim krovovima koji su četrdesetih godina dvadeseto ...

                                               

John Keats

Rodio se u londonskoj ulici Mooregate br. 85 gdje mu je otac radio kao konjušar. Živio je sretno do svoje sedme godine života. Otac mu je umro od frakture lubanje nastale padom s konja. Majka mu se ubrzo preudala, ali i napustila novog supruga te ...

                                               

Davorin Kempf

Od godine 1977. je docent, a od 1995. redoviti profesor na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Kempf se kao skladatelj javio 1970-ih, kada se u glazbi zbiva konačni pomak od iskustava s racionalnim ustrojstvom serijalne glazbe i njezinih izdanaka prema ...

                                               

Branko Kincl

Akademik Kincl pohadao je IV. gimnaziju u Zagrebu i diplomirao u Zagrebu 1964. godine. Radio je u Urbanističkome zavodu grada Zagreba, Urbanističkom institutu Hrvatske, a od 1977. predaje na Arhitektonskom fakultetu gdje od 2012. ima titulu profe ...

                                               

Kip Bogorodice u Katunima

Djelo je nastalo u 18. stoljeću. Skulptura prikazuje Bogorodicu koja sjedi na oblacima okružena andelima, sklopljenih ruku u molitveni položaj s glavom blago nagnutom u lijevo i pogledom u lijevo. U ruci ima krunicu. Riječ je o ikonografskom prik ...

                                               

Leo Klasinc

Dobitnik je Nagrade Ruder Bošković 1987., Nagrade HAZU 1996., Nagrade Grada Zagreba 2002. i Državne nagrade za znanost za životno djelo 2007.

                                               

Klenovšćak

Klenovšćak je naselje sjeverozapadno od Lanišća na Ćićariji na 670 m nadmorske visine. Smješteno je na rubu krške doline izmedu općinskoga središta Lanišća i Bresta. Šumskim putevima povezano je sa Slumom, Trstenikom i Rašporom.

                                               

Kobjak

Nastala od 8. st. pr. Kr. do 1. stoljeća. Na sjevernoj strani otoka Čiova nalazi se gradina Kobjak. Gradina ima sačuvan suhozidni bedem prstenastog oblika od kojeg je preostala veća sipina kamena. Gradina je vizualno kontaktirala sa ostalim pretp ...

                                               

Kokića glavica (gradina)

Vrijeme nastanka je od 2000. pr. Kr. do 614. godine. Gradina Kokića glavica smještena je na uzvisini, iznad samog centra Prološca. Radi se o prapovijesnoj gradini datiranoj u kasno brončano i željezno doba o čemu svjedoče brojni ulomci keramike r ...

                                               

Komiža (urbanistička cjelina)

Komiža je smještena na obali uvale na zapadnoj strani otoka Visa, a tvori je Mala i Vela Banda, te uski obalni pojas, Luka, izmedu njih. Prvi tragovi naselja datiraju iz 15. st. Pretpostavlja se da je Komiški poluotočić na Veloj Bandi najstariji ...

                                               

Kompleks crkve sv. Ante Opata i crkve sv. Roka u Vrisniku

Župna crkva sv. Antuna Opata izgradena je na uzvisini, na sjevernom rubu naselja Vrisnik. Pred prilazom crkvi je crkvica sv. Roka sa drvenim svečevim kipom. Župnoj crkvi se prilazi putom lijepo popločanim kamenim oblucima uz drvored čempresa. Nas ...

                                               

Kompleks crkve sv. Nikole u Poljanici Bistranskoj

Kompleks što ga čine župna crkva sv. Nikole, stari župni dvor iz 1631. godine, novi župni dvor iz 19. stoljeća te klijet iz 1928. godine smješten je na brežuljku iznad naselja Bistra. Crkvu je 1631. godine dao sagraditi barun Ivan Mascon kao jedn ...

                                               

Kompleks dvora i kapele sv. Marije u Strmcu Pribićkom

Kasnobarokna crkva s kraja 18. stoljeća je jednobrodna gradevina pravokutnog tlocrta s užim poligonalnim svetištem, zvonikom u središnjoj osi glavnog pročelja te pravokutnom sakristijom. Svodena je bačvasto sa susvodnicama, a apsida polukupolom. ...

                                               

Kompleks dvorca Novi Dvori Klanječki

Ruševni dvorac "Novi Dvori Klanječki" s pripadajućim gospodarskim objektom žitnicom i kurijom upravitelja imanja dio je nekadašnjeg feudalnog kompleksa koji se smjestio južno od Klanjca, uz cestu što vodi prema Zaprešiću. Dvorac je 1603. godine p ...

                                               

Kompleks franjevačkog samostana (Klanjec)

Kompleks franjevačkog samostana s crkvom Navještenja Blažene Djevice Marije je skup rimokatoličkih objekata u mjestu Klanjec, zaštićeno kulturno dobro.

                                               

Kompleks Galerije Meštrović i Atelijera Meštrović

Graden je od 1931. do 1939. godine. Arhitekti su Ivan Meštrović, Lavoslav Horvat, Harold Bilinić, Fabijan Kaliterna, Feliks Šperac i Marin Marasović. Kompleks Galerije Meštrović jedinstven u hrvatskoj arhitekturi tridesetih godina 20.st. Neoklasi ...

                                               

Kompleks Keglević (Krapina)

Zgrade na adresi Magistratska 12-14 dio su nekadašnjeg stambeno-gospodarskog graditeljskog sklopa u vlasništvu obitelji Keglević, a kasnije obitelji Ottenfels. Sklop zatvara čitav gradski blok jer je omeden s južne strane Uskom ulicom, Starograds ...