ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 361
                                               

Kameni most kod Ložišća

Vrijeme nastanka: 19. st. Duboka udolina koja vodi od polja sela Ložišća do Vičja luke i kojom su prolazili bujični potoci, premošćena je kamenim mostom u 19. st. Most je graden na jedan luk sa oblim kontraforima, a nakon što je 1897. srušen nevr ...

                                               

Kameni spomenik arkandela Rafaela s malim Tobijom (Marija Bistrica)

Spomenik Arkandela Rafaela s malim Tobijom dim. 610×98×53 cm nalazi se nasuprot ulazu u mjesno groblje u Mariji Bistrici na k.č. 1205, k.o. Marija Bistrica. Iako je javna skulptura obraden je frontalno i sa strana dok je stražnji dio ravno sječen ...

                                               

Kameni štandarac u Nerežišćima

Na sjeverozapadnom uglu trga pred školom smješten je kameni štandarac za zastavu s krilatim lavom sv. Marka i godinom 1589. Na trgu je bila kneževa palača sa ložom i gradskim satom te su neki natpisi i insignije mletačke vlasti ugradeni u današnj ...

                                               

Kamenita vrata

Kamenita vrata jedan su od najbolje očuvanih spomenika starog Zagreba. Riječ je o zgradi oblikovanoj poput pravokutne kule s kolnim prolazom. Dio su obrambenog sustava zagrebačkog Gradeca i jedina su od vrata koja postoje još i danas. Sagradena s ...

                                               

Kapela Kristovog raspeća (Pregrada)

Grobljanska kapela Kristova Raspeća nalazi se na mjesnom groblju u Pregradi smještenom na blagoj uzvisini na istočnoj obali potoka Kosteljine. Gradnja kapele dovršena je oko 1880. g. Tlocrtno ima oblik kvadrata, a sastoji se od ulaznog natkritog ...

                                               

Kapela Majke Božje Lušačke na groblju (Rozga)

Kapela Majke Božje Lušačke u Rozgi smještena je na povišenom položaju usred mjesnoga groblja uz cestu Harmica-Dubravica. Sagradena je 1771. godine na mjestu starije kapele o čemu svjedoči kamena škropionica s uklesanom godinom 1609., uzidana kao ...

                                               

Kapela Majke Božje u Dolu

Proštenjarska kapela podignuta je iznad naselja na uskom platou usječenom u strminu brijega. Sagradena je 1740 67. godine na mjestu starije kapele kao jednobrodna gradevina s tri bočne kapele uz sjeverni zid, užim pravokutnim svetištem, sakristij ...

                                               

Kapela Majke Božje Žalosne (Oborovo)

Kapela Majke Božje Žalosne smještena je uz cestu u središtu naselja Oborovo, nasuprot mjesnomu groblju. Prema natpisu na kamenome nadvratniku portala, kapela je sagradena 1735. g. vjerojatno na mjestu starije drvene gradevine. To je jednobrodna g ...

                                               

Kapela Mrkušić u Podgori

Kapela Mrkušić u Podgori bila je dio ljetnikovca obitelji Mrkušić koji je djelomično pregraden i porušen. Podignuta je u perivoju. Kapela je oktogonalnog oblika s polukružnom apsidom, u unutrašnjosti je nadsvodena kupolom. Sagradena je 1804. g. u ...

                                               

Kapela Pohodenja Marijinog u Brckovljanima

Jednobrodna neogotička kapela podignuta je u središtu naselja, na groblju, u blizini župne crkve. Sagradena je kao zavjetna kapela 1864. g. po projektu graditelja Pfeifenbergera. Pravokutnog je broda s užom trostranom apsidom, bočnim kapelama te ...

                                               

Kapela Presvetog Trojstva (Pokupsko)

Kapela Presvetog Trojstva u Pokupskom Gladovcu sagradena je 1874. godine na brežuljku iznad sela. Jednobrodna drvena kapela pravokutne tlocrtne osnove dimenzija cca 13x8 m zaključena je peterostranim svetištem, a iznad zabata na glavnom pročelju ...

                                               

Kapela Presvetog Trojstva u Braslovju

Kapela je podignuta na povišenom položaju medu vinogradima, iznad naselja. Jednobrodna je gradevina pravokutnog tlocrta s užim poligonalnim svetištem te sakristijom i zvonikom s piramidalnom kapom sjeverno uz svetište. Svodena je bačvastim svodom ...

                                               

Kapela sv. Ane, Samobor

Kapela je podignuta u park šumi Anindol na južnom obronku brda Tepec iznad središta Samobora. Barokna je gradevina s pravokutnom ladom i užim poligonalno završenim svetištem. Pročelje je jednostavno zabatno, s prizemnim predvorjem. Uz sjeveroisto ...

                                               

Kapela sv. Antuna (Ježevo)

Kapela sv. Antuna nalazi se na uskoj nepravilnoj parceli uz cestu u središtu naselja Ježevo. Izvorna drvena kapelica bila je okružena grobljem te je nosila titular sv. Duha, a prvi se put spominje u drugoj polovici 17. st. Godine 1908. na njezino ...

                                               

Kapela sv. Benedikta (Gornji Kraljevec)

Pravilno orijentirana kamena kapela sv. Benedikta sagradena je na uzvisini iznad naselja Gornji Kraljevec u općini Hrašćina. Jednobrodna gradevina polukružne apside s ladom naknadno produljenom prema zapadu. Unutarnji prostor kapele podijeljen je ...

                                               

Kapela sv. Fabijana i Sebastijana (Slani Potok)

Kapela sv. Fabijana i Sebastijana smještena na je na vrhu brijega u naselju Slani Potok u općini Gornja Stubica. Jednobrodnu kapelu čine prostrana lada i nešto šire svetište s ravnim zaključkom, nad kojima je u novije vrijeme izveden drveni strop ...

                                               

Kapela sv. Filipa i Jakova (Letovčan Novodvorski)

Kapela sv. Filipa i Jakova ističe se svojim slikovitom smještajem u krajoliku, na brdu u Letovčanu Novodvorskom. Zidana, pravilno orijentirana kapela datira iz 18. stoljeća. U 17. stoljeću na tome je mjestu stajala drvena kapela. Kapelu čini brod ...

                                               

Kapela sv. Filomene (Velika Gorica)

Kapela sv. Filomene nalazi se na gradskom groblju u Velikoj Gorici. Sagradena je 1891. prema nacrtu arhitekta Koste Tomca. To je jednobrodna neogotička gradevina tlocrtno u obliku latinskog križa s poligonalnom apsidom i dvije plitke bočne kapele ...

                                               

Kapela sv. Ivana Krstitelja (Fratrovci Ozaljski)

Kapelu su sagradili pavlini još u srednjem vijeku na povišenom mjestu u naselju. Prilikom obnove 1755. godine kapela je dobila svoj današnji izgled jednobrodne gradevine pravokutnog tlocrta s užim zaobljenim svetištem, kvadratnom sakristijom i za ...

                                               

Kapela sv. Ivana Krstitelja (Jablanovec)

Kapela sv. Ivana Krstitelja u Jablanovcu smještena je u središtu naselja, uz cestu Zagreb-Bistra. Prema pisanim izvorima sagradena je u 17. stoljeću na mjestu starije drvene kapele, a današnji izgled dobila je u drugoj polovini 19. stoljeća, kada ...

                                               

Kapela sv. Ivana Krstitelja (Pokupsko)

Drvena kapela je smještena na groblju iznad sela. Sagradila ju je 1908/1909. godine tesarska družina Mate i Jure Jankovića iz Čičke Poljane na mjestu starije kapele. Riječ je o jednobrodnoj gradevini s peterostranim zaključkom i koritastim svodom ...

                                               

Kapela sv. Ivana Krstitelja u Grabovcu

Kapela sv. Ivana Krstitelja nalazi se u zaselku Vrdoljaci, jugozapadno od naselja Grabovac u općini Šestanovac. Obiteljsku kamenu jednobrodnu kapelu sa polukružnom apsidom je 1875. god. dao sagraditi domaći svećenik don Ivan Vrdoljak. Glavno proč ...

                                               

Kapela sv. Jurja u Mateškom Selu

Najstarija kapela na karlovačkom području jednobrodna je gradevina pravokutnog tlocrta s nešto užim pravokutnim svetištem, zvonikom na preslicu i otvorenim predvorjem ispred glavnog pročelja. Svetište je svodeno bačvastim svodom, strop lade je dr ...

                                               

Kapela sv. Jurja u Samoboru

Ranobarokna kapela na istaknutom položaju na hrptu brda Tepec iznad Samobora podignuta je 1622., pregradena 1746. g., te ponovno adaptirana i presvodena u 19. stoljeću. Jednobrodna je pravokutna gradevina s užim pravokutnim svetištem uz čiji je j ...

                                               

Kapela sv. Križa (Marija Gorica)

Kapela sv. Križa okružena grobljem, smještena je na južnom rubu naselja Križ, na povišenom platou odakle dominira prostorom ovoga kraja. Riječ je o slikovitoj cjelini sazdanoj od lade s poligonalnim svetištem, masivnog zvonika pred ulazom, te boč ...

                                               

Kapela sv. Križa u Otruševcu

Kapela je podignuta na vrhu brijega na groblju i okružena zidanom ogradom. Ima okruglu ladu, pravokutno svetište na koje se sjeverno naslanja sakristija i pravokutno zapadno predvorje iznad kojeg se izdiže zvonik s piramidalnom kapom. Zidana je u ...

                                               

Kapela sv. Kuzme i Damjana u Vrbanju

Kapela je sagradena u 14. st. Longitudinalnog je oblika s četvrtastom apsidom. Ima jednostavno pročelje s ulazom iznad kojeg je zvonik na preslicu. Krov je prekriven kamenim pločama. Smatra se da je jedan od najljepših primjera sakralne arhitektu ...

                                               

Kapela sv. Margarete (Peršaves)

Kapela se nalazi na groblju, na brežuljku iznad naselja Peršaves. Jednobrodnu kapelu čine četiri prostorne jedinice koje se nižu duž longitudinalne osi. Na zapadnoj je strani zidano predvorje iza kojega se nastavljaju zvonik, lada i svetište s po ...

                                               

Kapela sv. Marije Magdalene (Hum Košnički)

Pravilno orijentirana jednobrodna kapela smještena je na brijegu nasuprot Velikom Taboru. Osnovnu tlocrtnu dispoziciju čine lada i uže, poligonalno svetište koji su medusobno odvojeni polukružnim trijumfalnim lukom. Na zapadu je smješteno pjevali ...

                                               

Kapela sv. Marije Magdalene (Kuzminec)

Kapela sv. Marije Magdalene smještena je na osamljenom mjestu u naselju Kuzminec, uz cestu Radoboj – Mihovljan. Podignuta je na pavlinskom posjedu. Prvi put se spominje 1456. g., a po opisima iz vizitacija može se zaključiti da je kapela 1676. g. ...

                                               

Kapela sv. Marije Magdalene (Pušća)

Kapela sv. Marije Magdalene smještena je na vrhu brijega u sjevernom dijelu istoimenoga naselja. Sagradena je 1886. godine na mjestu starije kapele, a oko nje je formirano seosko groblje. Jednobrodna gradevina pravokutnog tlocrta zaključena je ni ...

                                               

Kapela sv. Marije Magdalene u Krapinskim Toplicama

Kapela Svete Marije Magdalene nalazi se na brdu Strmec, istočno od središta naselja Krapinske Toplice. Podignuta je 1874. na mjestu stare drvene kapele koja se spominje u kanonskoj vizitaciji 1639. g. Nepravilnog je tlocrta u obliku pravokutnika ...

                                               

Kapela sv. Mihalja u Samoboru

Kapela sv. Mihalja, podignuta u podnožju brda Tepec ispod samoborskog starog grada, srednjovjekovna je barokizirana gradevina, sagradena u 15. st., a dogradivana i obnavljana u i 17. stoljeću. Tip je jednobrodne crkve s užim, poligonalno završeni ...

                                               

Kapela sv. Mihovila sa sklopom kuća u Ujevićima

Vrijeme nastanka: 17. - 18. stoljeće. Kapela sv. Mihovila sa sklopom kuća se nalazi u zaselku Ujevići, u naselju Krivodol, u općini Podbablje. Obiteljsku kamenu pravokutnu jednobrodnu kapelu je 1779.god. dao sagraditi domaći svećenik don Grgo Uje ...

                                               

Kapela sv. Petra i Pavla (Cerje Pokupsko)

Kapela sv. Petra i Pavla sagradena je 1932. godine na mjestu starije drvene kapele iz 18. stoljeća. Riječ je o jednobrodnoj gradevini pravokutnoga tlocrta zaključenoj peterostranim svetištem dimenzije cca 12.5x7 m. Kapela je gradena hrastovim pla ...

                                               

Kapela sv. Petra u Petrovoj Gori

Na teško pristupačnoj uzvisini nad selom, nalazi se jednobrodna srednjovjekovna kapela sv. Petra, zaobljenog svetišta, uz koju je sakristija iz novijeg doba. Uz bok glavnog pročelja s gotičkim ulazom, sagraden je 1729. g. zvonik poduprt jakim pot ...

                                               

Kapela sv. Petronile

Kapela je smještena na povišenom položaju u blizini naselja. Jednobrodna je gradevina pravokutnog tlocrta s užim poligonalnim svetištem. U središnjoj osi glavnog, zabatno oblikovanog, plošnog pročelja postavljen je plitko istaknuti zvonik završen ...

                                               

Kapela sv. Roka (Cvetković Brdo)

Kapela sv. Roka smještena je na zaravnjenom dijelu brežuljka na kraju naselja. Sagradena je 1888. godine kao jednobrodna drvena gradevina pravokutne tlocrtne osnove dimenzija cca 15x8 m. Kapela je zaključena peterostranom apsidom sa drvenim tornj ...

                                               

Kapela sv. Roka (Novaki Bistranski)

Kapela sv. Roka u Novakima Bistranskim smještena je uz cestu Zaprešić-Bistra. Sagradena je 1863. godine sjeverno od stare kapele iz 14. stoljeća. Jednobrodna kapela pravokutnoga tlocrta zaključena je užim poligonalnim svetištem i tornjićem iznad ...

                                               

Kapela sv. Roka (Tugonica)

Kapela sv. Roka jednostavno je koncipirana gradevina koju čini pravokutna lada na koju se nastavlja plitko trostrano svetište. Izrazitu vertikalnost u vanjštini naglašava poligonalni tornjić s limenom kapom. Kapelu sagradenu 1727. g. na mjestu st ...

                                               

Kapela sv. Roka u Galgovu

Kapela je smještena na najvišem položaju u centru naselja i dominira u prostoru. Jednobrodna je gradevina pravokutnog tlocrta s užim i nižim svetištem sa stješnjenom apsidom, a svodena je češkim svodovima. Sjeverno od svetišta je sakristija, na n ...

                                               

Kapela sv. Roka u Svetoj Nedelji

Kapela je smještena uz glavnu cestu u središtu naselja. Pravokutnog je tlocrta, orijentirana u smjeru sjever-jug, s glavnim portalom na sjevernom pročelju. Portal je uokviren kamenim polukružnim dovratnikom sa zaglavnim kamenom na kojem je uklesa ...

                                               

Kapela sv. Stjepana Kralja (Bregi Kostelski)

Pravilno orijentirana, jednobrodna kapela sv. Stjepana Kralja sagradena je u 17. st., ali je kasnije u više navrata pregradivana. Tlocrtnu osnovu čine ulazni dio, niži i uži od pravokutne lade na koju se nastavlja poligonalno svetište i pravokutn ...

                                               

Kapela sv. Tri kralja (Tkalci)

Ostaci kasnogotičke barokizirane kapele sv. Tri kralja nalaze se na istaknutom položaju na vrhu brda Tkalci, sjeverozapadno od Krapine. Sve do recentnog samourušavanja zvonika početkom 2009. g., kapela je dominirala u svim karakterističnim vizura ...

                                               

Kapela sv. Tri kralja s grobljem (Vrbovec)

Barokna grobljanska kapela čija je gradnja datirana u 1713. godinu rijedak je primjer trikonhalne gradevine. Jednobrodna je, a križni tlocrt proizlazi iz polukružnih bočnih kapela smještenih s obje strane broda zaključenog polukružnim svetištem, ...

                                               

Kapela sv. Vendelina u Donjoj Bistri

Kapela sv. Vendelina smještena je uz glavnu prometnicu u središtu naselja Donja Bistra. Sagradena je 1761. godine kao jednobrodna gradevina manjih dimenzija cca 5x4 metara. Kapela je nepravilno orijentirana s polukružnom apsidom na južnoj strani. ...

                                               

Kapela sv. Vida (Klenovec Humski)

Prvi spomen kapele datira u 1334., a današnja je izgradena sredinom 16. stoljeća, s naknadno prigradenom sakristijom i tornjem. Gradena je od kamena i pravilno orijentirana. Svetište je zasvodeno baldahinskim svodom sa zasječenim susvodnicama, ko ...

                                               

Kapela Uznesenja Blažene Djevice Marije i ostaci dvorca (Gornji Tkalec)

Kapela Uznesenja Blažene Djevice Marije i ostaci dvorca u Gornjem Tkalcu), rimokatolička gradevina u mjestu Gornji Tkalec, u općini Vrbovec, zaštićeno kulturno dobro.

                                               

Kapelica sv. Dujma u Splitu

Gradena je od 18. do 19. stoljeća. Kao i crkva sv. Duje u Dujmovači, ova skromna kapelica u splitskom predjelu Kman izgradena je na mjestu na kojemu su u 7.st. Splićani drugi put otpočinuli na putu kojim su prenosili kosti sv. Dujma iz Solina u S ...

                                               

Kapelica sv. Lovre u Splitu

Nalazi se na Narodnom trgu Pjaci. Gradena je i dogradivana od 14. do 19. stoljeća. Od izvorne arhitekture sačuvan je trijem s tri luka na glavnom pročelju, sjeverni zid, kapelica sv. Lovre gradena 1455. kao most izmedu vijećnice i palače Karepić.