ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 350
                                               

Medunarodno pravo

Medunarodno pravo je sustav pravnih pravila koja ureduju odnose izmedu subjekata medunarodnog prava.

                                               

Mrzilačka skupina

Mrzilačka skupina organizirana je skupina ili pokret ljudi koji iskazuju ili pozivaju na mržnju ili nasilje protiv odredene rasne, etničke, političke, vjerske, spolne, seksualno orijentirane ili bilo koje druge društvene skupine. Mrzilačka skupin ...

                                               

Nasljedno pravo

Nasljedno pravo u objektivnom smislu tog pojma, je skup pravnih pravila kojima se za slučaj smrti jedne osobe - ostavitelja, ureduje prijelaz njene imovine na druge osobe - njezine nasljednike. Pojednostavljeno se može definirati kao skup pravnih ...

                                               

Obvezno pravo

Obvezno pravo je skup pravila kojima se ureduju obvezni odnosi. Obvezni odnosi su društveni odnosi koji nastaju medu ljudima povodom činidbi. Obvezno pravo ne ureduje sve obvezne odnose, već samo one s gospodarsko-prometnim značajem. Prema tome, ...

                                               

Ostavinski postupak

Ostavinski postupak je izvanparnični postupak koji se pokreće povodom smrti fizičke osobe. Provodi ga sud ili javni bilježnik kao ovlaštenik suda, a obuhvaća niz radnji tijela koje provodi postupak i stranaka u postupku, s ciljem utvrdivanja nasl ...

                                               

Pogrešna promjena prava

Sudska greška ili Pogrešna promjena prava opći je pojam koji označava pogreške ili grešku pravosuda, koja se može dogoditi kod sudske odluke ili presude i koja se temelji se na greškama. Takva se pogreška može pri na vladavini prava rješavati u s ...

                                               

Pravo društava

Pravo društava je grana prava kojm se ureduju društva, odnosno privatnopravna udruženja osoba stvorena pravnim poslom radi ostvarivanja zajedničkog cilja.

                                               

Pravo gradenja

Pravo gradenja je ograničeno stvarno pravo na nečijem zemljištu koje ovlašćuje svoga nositelja da na površini toga zemljišta ili ispod nje ima vlastitu zgradu, a svagdašnji vlasnik tog zemljišta dužan je to trpjeti. Pravo gradenja je u pravnom po ...

                                               

Pravo vlasništva

Pravo vlasništva je stvarno pravo na odredenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakoga drugoga od toga isključi, ako to nije protivno tudim pravima ni zakonskim ograničenjima. Vl ...

                                               

Prebivalište

Prebivalište, stalno boravište. Pravni naziv za mjesto gdje se neka osoba nastani s namjerom da tu stalno prebiva; služi kao osnova za odredivanje mjesne nadležnosti suda, odnosno tijela državne i javne vlasti.

                                               

Renta (gradansko pravo)

Renta je naziv za pravni institut u oblasti gradanskog prava, kojim se osigurava naknada imovinske štete koja nastaje uslijed gubitka mogućnosti da se ostvaruje zarada. Prema čl. 1088. i 1095. Zakona o obveznim odnosima iz 2005. godine, naknada š ...

                                               

Revizija (pravo)

Revizija je u gradanskom procesnom pravu izvanredni pravni lijek kojim nezadovoljna stranka može pobijati drugostupanjske presude i rješenja, u slučaju kada je drugostupanjskom odlukom okončan sudski postupak o čitavom ili o dijelu tužbenog zahtj ...

                                               

Rimsko stvarno pravo

Rimsko stvarno pravo skup je pravni normi u pravnom poretku rimske države kojim su uredivani pravni odnosi izmedu pravnih subjekata u odnosu na stvari.

                                               

Stol sedmorice

Kraljevski Stol sedmorice za kraljevinu Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju osnovan je u Zagrebu je 1862. godine kao vrhovno sudište za Kraljevine Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju, na poticaj bana Ivana Mažuranića. Nastavio je djelovati u prvoj Jugosl ...

                                               

Suvlasništvo

Suvlasništvo je vlasništvo više osoba na istoj fizički nepodijeljenoj stvari po dijelovima koji su alikvotno podijeljeni. Udio pojedinog suvlasnika odreduje se razlomkom. Dio svakog vlasnika naziva se idealnim dijelom.

                                               

Tjelesna kazna

Tjelesno kažnjavanje ili fizičko kažnjavanje vrsta je kazni koja nanošenjem boli i upotrabom fizičkog nasilja teži kazniti osobe. Fizičke patnje su često u kombinaciji s duševom patnjom. To je jedna od najstarijih vrsta kažnjavanja. Tjelesno kažn ...

                                               

Trgovinski sporazum protiv krivotvorenja

Anti-Counterfeiting Trade Agreement ili ACTA mnogostrani je medunarodni ugovor potpisan u svrhu uspostavljanja medunarodnih standarda za zaštitu prava intelektualnog vlasništva. Cilj Sporazuma je uspostaviti medunarodni pravni okvir za borbu prot ...

                                               

Ugovor o doživotnom uzdržavanju

Ugovor o doživotnom uzdržavanju je ugovor kojim se jedan ugovornik obvezuje uzdržavati doživotno drugog ugovornika ili neku treću osobu, a u kojemu drugi ugovornik izjav­­ljuje da mu prenosi u vlasništvo u času svoje smrti svu svoju imovinu ili j ...

                                               

Upravno pravo

Upravno pravo je grana prava koja ureduje upravnu djelatnost, a čini je skup pravnih normi koje ureduju organizaciju uprave, područje djelovanja, postupak rada i način nadzora i odgovornosti subjekata koji obavljaju upravne poslove. Područje živo ...

                                               

Vrhovni sud

Vrhovni sud najčešći je izraz za najviši sud ili organ koji se nalazi na vrhu hijerarhije pravosuda u državi. Ovlasti vrhovnih sudova ovise o zakonima ili ustavnom uredenju pojedinih država. U većini slučajeva predstavlja najvišu instancu čije se ...

                                               

Walter Huffman

Walter Burl Huffman umirovljeni je američki general bojnik, dekan emeritus, i profesor prava na sveučilištu Texas Tech. Član je pravne komisije američkog ministarstva obrane. Nositelj je brojnih odlikovanja. Bavio se pravnim pitanjima u vojnim ak ...

                                               

Zakonska regulativa za nošenje i posjedovanje oružja

Zakonska regulativa za nošenje i posjedovanje oružja odreduje pravila o vatrenom oružju, zračnom oružju, plinskom oružju i oružju za signalizaciju, rasprskavajućem oružju, oružju s tetivom i hladnom oružju. Regulira izmedu ostalog odobrenje za po ...

                                               

Založno pravo

Založno pravo je ograničeno stvarno pravo na odredenoj stvari koje ovlašćuje svog nositelja da odredenu tražbinu, ne bude li mu o dospijeću ispunjena, namiri iz vrijednosti te stvari, ma čija ona bila, a njezin svagdašnji vlasnik dužan je to trpj ...

                                               

Žig

Žig zaštićeni je znak ili simbol, koji koristi pojedinac, poslovna organizacija ili neki drugi entitet s ciljem jedinstvene identifikacije svojih proizvoda i usluga, da ih kupci mogu lako prepoznati. Registrirani zaštitni znak je intelektualno vl ...

                                               

Bosmanovo pravilo

Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ASBL protiv Jean-Marca Bosmana C-415/93 odluka je Europskog suda iz 1995. godine. Odluka se odnosi na slobodu kretanja radnika i slobodu udruživanja, i izravni učinak članka 39. Ugovora o Eu ...

                                               

Direktiva Europske unije

Direktiva je, uz uredbu, najvažniji pravni akt Europske unije. Direktiva obvezuje u pogledu rezultata koji se njome ostvaruje, ali nacionalnim vlastima prepušta izbor forme i metode provedbe. Za razliku od uredbe, direktiva služi približavanju, a ...

                                               

Europska direktiva o proizvodima tradicionalnih biljnih lijekova

Europsku direktivu o proizvodima tradicionalnih biljnih lijekova 2004/24/EC je direktiva koju su donijeli Vijeće EU i Europski parlament kako bi se regulirao proces odobrenja ljekovitog bilja u EU. Stupila je na snagu 30. travnja 2004. Do nje, ni ...

                                               

Europski sud

Europski sud jedan je od sudova unutar Suda Europske unije, institucija Europske unije. Tumači odredbe osnivačkih ugovora i rješava sporove po tužbama država članica i gradana čija su prava povrijedena nekom od odluka tijela Unije. Europski sud j ...

                                               

Izravni učinak

Izravni učinak je svojstvo pravne norme prava Europske unije da stvara subjektivna prava za pravne subjekte, ta su subjektivna prava nacionalni sudovi država članica dužni štititi. Da bi pravna norma prava EU imala izravni učinak u nacionalnom pr ...

                                               

Kasler protiv OTP

Presuda Europskog suda u predmetu C 26/13, Árpád Kásler i Hajnalka Káslerné Rábai protiv OTP Jelzálogbank Zrt. od 30. travnja 2014., važna je odluka u pitanju potrošačkih kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima, koje su banke intenzivn ...

                                               

Mišljenje Europske unije

Mišljenje Europske unije, vrsta pravnog akta Europske unije. Kao takvim, ostvaruju se njime ciljevi utvrdeni ugovorima EU-a. Instrument je kojim se institucijama omogućuje dati neobvezujuću izjavu bez nametanja ikakve pravne obveze onima kojima j ...

                                               

Okvirna direktiva o vodama

Okvirna direktiva o vodama, direktiva Europske unije kojom se zemlje članice posvećuju ostvarivanju dobre kvalitete i kvantitete vodenih površina do 2015. godine. Donesena je 23. listopada 2000.

                                               

Opća uredba o zaštiti podataka

Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679 uredba je Europske unije kojom se regulira zaštita podataka i privatnost osoba unutar Europske unije, a donosi i propise vezane za iznošenje podataka u treće zemlje. Glavni su ciljevi GDPR-a vratiti gradani ...

                                               

Opći sud (EU)

Opći sud je sud unutar Suda Europske unije, osnovan 1989. godine pod nazivom Sud prvog stupnja. Uspostava tog Suda predvidena je i omogućena izmjenama teksta Rimskih ugovora koje su uslijedile nakon usvajanja Jedinstvenog europskog akta. Lisabons ...

                                               

Pravna stečevina Europske unije

Pravna stečevina Europske unije naziv koji se odnosi na cjelokupno dosad akumulirano pravo EU, odnosno na skup pravnih normi i odluka koje obvezuju sve zemlje članice unutar Europske unije. Svaka država koja želi pristupiti u članstvo EU mora pri ...

                                               

Pravo Europske unije

Kada se govori o ugovorima o osnivanju osnivački ugovori misli se na sve medunarodne ugovore kojima su osnovane Europske zajednice i Europska unija i na kojima se temelje njihove ovlasti. Tim pojmom obuhvaćeni su i sporazumi, odnosno ugovori kojm ...

                                               

Predmet Van Gend en Loos

Presuda Europskog suda u predmetu 26/62, Van Gend en Loos, ECR 1, odnosno predmetu NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend en Loos protiv Nederlandse Administratie der Belastingen, jedna je od važnih sudskih odluka koja je značajno ...

                                               

Sud Europske unije

Sud Europske unije institucija je Europske unije koja obuhvaća: Sud Court of Justice - često se naziva Europski sud ;sadrži 28 sudaca iz svake države članice, te 11 nezavisnih odvjetnika; 6 stalnih, a ostala rotacijska. Mandat trajanje: 6 godina ...

                                               

Uredba Europske unije

Uredbe u pravu Europske unije imaju opću primjenu, u potpunosti su obvezujuće i izravno primjenjive u svim državama članicama Europske unije. Zajedno s direktivama, uredbe su najčešći i najbitniji tipovi akata kojima se uskladuju nacionalna prava ...

                                               

Ius civile

Ius civile je naziv za staro civilno pravo koje se primijenjivalo u starom Rimu od njegovog osnutka 754. g. pr. Kr., točnije u tzv. doba Kraljevstva i prva dva stoljeća Republike, sve do 264. g. pr. Kr., kada biva zamijenjeno novim, elastičnijim ...

                                               

Opći imovinski zakonik Kneževine Crne Gore

Opći imovinski zakonik Kneževine Crne Gore od 1. srpnja 1888. godine djelo je hrvatskoga pravnika i znanstvenika dr. Baltazara Bogišića kojim je, na temelju običajnoga prava Crnogoraca kodificirao imovinsko-vlasničke odnose. Unatoč tome što je Kr ...

                                               

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju je ugovor kojim se obvezuje jedna strana da će drugu stranu ili trećega uzdržavati do njegove smrti, a druga se strana obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine. Davatelj uzdržavanja stječe stv ...

                                               

Blokada

Blokada je aktivnost kojom se prinudno prekida protok namirnica, robe, ratnog materijala ili komunikacija u/iz odredenog područja. Blokadu se ne smije miješati s pojmovima embargo ili sankcija koji se odnose na pravnu zapreke u trgovinskoj razmje ...

                                               

Jean-Marc Bosman

Jean-Marc Bosman bivši je belgijski profesionalni nogometaš koji je igrao kao vezni igrač. Njegova sudska tužba zbog pravila u nogometnim transferima dovela je do Bosmanovog pravila 1995. godine. Ova značajna presuda, koju je donio Europski sud p ...

                                               

Brod bolnica

Brod bolnica je brod koji prvenstveno služi kao objekt za medicinsko zbrinjavanje ili bolnica. S obzirom da se najčešće koriste u blizini ratnih područja, većina takvih brodova je u vlasništvu oružanih snaga ili ratnih mornarica. Gadanje brodova ...

                                               

Civili

Civili su osobe koje tijekom oružanih sukoba ne pripadaju oružanim snagama ili drugim vojnim postrojbama. Za razliku od vojnika nisu odjeveni u vojne odore. Ova razlika je važna u vrijeme rata, jer prema odredbama Ženevske konvencije i Haškom pra ...

                                               

Haaške konvencije (1899. i 1907)

Haaške konvencije su medunarodni ugovori koji su zaključeni na Prvoj i Drugoj haaškoj mirovnoj konferenciji u Haagu 1899. i 1907. i koji, zajedno sa Ženevskim konvencijama, čine temelje kodifikacije važećeg ratnog i humanitarnog medunarodnog prav ...

                                               

Konferencija u Kanlidži 1862.

Bila je posvećena srpsko-turskim sukobima u Kneževini Srbiji, koju su potresali nemiri. Srbi su se dignuli i u gradanskim nemirima napadali muslimane. Sazvana je zbog nemira u Beogradu. 15. lipnja 1862. godine izbili su neredi u Beogradu. Izbili ...

                                               

Konkordat

Prema Mihajlu Lanoviću, profesoru kanonskog prava na zagrebačkom Pravnom fakultetu izmedu dva svjetska rata, konkordat se definira kao sporazum izmedu predstavnika najviše crkvene i državne vlasti o pravnom položaju Katoličke Crkve u jednoj držav ...

                                               

Kontrabanda

Kontrabanda je naziv za stvari ili robu čiji je uvoz, izvoz ili posjedovanje zabranjeno. Taj naziv se koristi i za označavanje protupravne ili zabranjene trgovine robom, najčešće morskim putem. Pojam kontrabanda se obično koristi za naziv protupr ...