ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 23
                                               

Neptunizam

Neptunizam je geološka znanstvena teorija koja danas više nije prihvaćena. Utemeljitelj teorije je Abraham Gottlob Werner te su prema njemu stijene nastale kristalizacijom minerala ranih Zemljinih oceana. Teorija je dobila ime po Neptunu, rimskom ...

                                               

Noosfera

Noosfera / noʊ.әsfɪә r/ je sfera ljudske misli. Riječ potječe od grčke νους i σφαιρα, u skladu s leksički analognim "atmosfera" i "biosfera". U teoriji Vernadskog noosfera je treća u nizu faza razvoja Zemlje nakon geosfere i biosfere. Baš kao što ...

                                               

Povijest poljoprivrede

Povijest poljoprivrede započinje prije deset tisuća godina kada su prvi ratari počeli uzgajati usjeve i životinje za svoju prehranu. Prije toga su se nomadski lovci - skupljači plodova hranili bobicama, biljkama i divljim zvijerima na koje su nai ...

                                               

Povijest medicine

Povijest medicine temelji se na zapisima liječnika koji su liječili bolesnike unatrag više od 4500 godina. Medutim, veći dio tog vremena liječnici su imali vrlo malo stvarnog znanja i uglavnom su se oslanjali na praznovjerje i liječenje biljkama. ...

                                               

Znanost u renesansi

Tijekom renesanse došlo je do velikog napretka na poljima zemljopisa, astronomije, kemije, fizike, matematike, manufakture i inžinjeringa. Otkrivanje starih znanstvenih tekstova ubrzano je padom Carigrada 1453. godine, a otkriće tiskarskog stroja ...

                                               

Povijest sociologije

S pojavom kapitalizma, pojavile su se dvije nove klase - buržoazija i proletarijat. Iako su svi bili jednaki pred pravom i zakonom, postojala je velika razlika zasnovana na ekonomskoj moći pojedinca. Tada su se pojavile dvije struje u sociologiji ...

                                               

Stvarnost

Stvarnost ili zbilja je pojam koji označava ono što stvarno postoji. Stvarnost se različito tumači u znanosti, filozofiji, teologiji i sl. Stvarnost označava nešto što nije opsjena, i ne ovisi o željama ili uvjerenjima jedne osobe. Pogotovo je st ...

                                               

Transhumanizam

Transhumanizam je medunarodni intelektualni i kulturni pokret koji podržava uporabu novih znanosti i tehnologija za poboljšanje ljudskih mentalnih i fizičkih sposobnosti i prirodenih vještina, te poništenje onoga što se smatra nepoželjnim i nepot ...

                                               

Povijest utvrdnog graditeljstva

Načini zadržavanja neprijatelja podalje od nekog mjesta koje je netko odlučio zaštititi sežu duboko u povijest ljudske vrste. Prve fortifikacije bile su drvene palisade, zemljani nasipi, zidovi od kamenih blokova i mnogi drugi razni načini zaštit ...

                                               

Arhitektura

Arhitektura u užem smislu je znanost i umjetnost projektiranja i oblikovanja zgrada i drugih gradevina. Arhitekt je osoba koja se bavi arhitekturom. Pojam "arhitektura" se takoder koristi za proizvode arhitektonske djelatnosti, npr. arhitektura N ...

                                               

Brodarski institut

Brodarski institut je institut tehničkih znanosti u području pomorskih i zelenih tehnologija, osnovan 1948. godine. Glavni poslovi Instituta su eksperimentalni razvoj proizvoda do izrade prototipa, poslovi po sistemu ključ u ruke, projektiranje, ...

                                               

Brodostrojarstvo

Brodostrojarstvo je primijenjena znanost, koja je dio strojarstva koji se odnosi na upotrebu strojeva na brodovima. Brodostrojarstvo se kao i strojarstvo oslanja na razne prirodne znanosti: matematiku, fiziku, kemiju; računarstvo,elektrotehniku, ...

                                               

Elektrotehnika

Elektrotehnika je primijenjena znanost čije je polje istraživanja teorija i praksa proizvodnje, prijenosa i uporabe električne energije. Elektrotehnika kakvu je danas poznajemo ima duboke korijene u elektromagnetizmu koji je neodvojivi dio fizike ...

                                               

Geoinženjering

Geoinženjering ili geoinženjerstvo ili klimatski inženjering je niz namjernih i velikih zahvata u Zemljin klimatski sustav s ciljem smanjenja globalnog zatopljenja i promjene klimatskih prilika. Obuhvaća namjernu promjenu klime pomoću tehnologije ...

                                               

Google Drive

Google Drive je servis za pohranu i dijeljenje datoteka u oblaku kojega je pokrenuo Google. Google Drive zamjenjuje Google Dokumente kad ga jednom aktiviramo. Dokumenti koji već postoje na Google Dokumentima automatski se prebacuju na Google Driv ...

                                               

Gradevinarstvo

Gradevinarstvo ili gradevina je primijenjena znanost, najstarija i najznačajnija grana tehnike. Gradevinska se tehnika bavi poslovima potrebnim za gradenje svih vrsta arhitektonskih zgrada, cesta, željezničkih pruga, mostova, tunela, vodovoda, ka ...

                                               

Hortikultura

Hortikultura je znanost o intenzivnom, komercijalnom uzgoju kultiviranih biljaka poput povrća, voća, cvijeća te plantaža šumskog drveća, uzgoja sjemena i sl. Obuhvaća proizvodnju i oplemenjivanje biljaka, genetski inženjering, primjenu biokemije ...

                                               

Industrijalizacija

Industrijalizacija je pojačavanje udjela industrije u ukupnom gospodarstvu. U novije se doba sve više govori o postindustrijskom dobu. Proces industrijalizacije obuhvaća ulaganja, ne samo u industriju, već takoder i u infrastrukturu kao promet i ...

                                               

Informacijska grafika

Informacijska grafika ili infografika je vizualna prezentacija informacija, podataka ili znanja. Takva grafika se koristi kada je potrebno da se kompleksne informacije objasne brzo i jasno, primjerice u znakovima, mapama, novinarstvu, tehničkom p ...

                                               

Komunikacija

Komunikacija je proces razmjene informacija preko dogovorenog sistema znakova, odnosno proces slanja informacija sebi ili bilo kojem drugom entitetu, najčešće putem jezika. Riječ komunikacija doslovno znači: podijeliti, učiniti nešto općim ili za ...

                                               

Mediji

Sredstva društvenog priopćavanja odnosno mediji, takoder i priopćajnice je složen pojam koji označava sustave javnog informiranja, koji služe za raspršivanje vijesti i audio-vizualnih sadržaja u svrhu informiranja, obrazovanja i zabave najširih s ...

                                               

Podatak

Podatak je činjenica predočena u formaliziranom obliku, npr. kao broj, riječ ili slika. Podatak predstavlja simbolički i formaliziran prikaz činjenica, pojmova i instrukcija, pogodan za komuniciranje, interpretaciju i obradu uz pomoć ljudi ili st ...

                                               

Prehrana

Prehrana je jedna od potreba svakoga čovjeka na Zemlji, to je proces u kome čovjek unosi u organizam hranu, dok se nastavak procesa u kojem se onda u probavnom traktu hrana preraduje u energiju naziva probava. Danas su popularni pojmovi: vegetari ...

                                               

Pritzkerova nagrada

Pritzkerova nagrada je godišnja nagrada koja se dodjeljuje na području arhitekture. To je najznačajnija arhitektonska nagrada u cijelom svijetu. Dodjeljuje se arhitektima čiji rad predstavlja kombinaciju kvalitete talenta, vizije i angažiranosti ...

                                               

Promet

Promet je gospodarska djelatnost tercijarnog sektora koja se bavi prijevozom robe i ljudi te prijenosom informacija s jednog mjesta na drugo. Promet sačinjavaju: infrastruktura, prijevozna sredstva, tehnologija i organizacija. Promet se dijeli na ...

                                               

Računalna animacija

Računalna animacija je animacija napravljena pomoću računala odnosno računalnih programa. Prve su radene analognim sustavom. Današnje se animacije pravi digitalno. Animacija može biti u dvjema dimenzijama, poput klasične crtane animacije i u trim ...

                                               

Refraktometrija

Refraktometrija je odredivanje indeksa loma svjetlosti. Obavlja se refraktometrom, mjerenjem kuta pod kojim se svjetlosna zraka lomi pri prijelazu iz istraživane tekućine u staklenu prizmu poznatog indeksa loma. Budući da je indeks loma otopina r ...

                                               

Relevantnost

S. C. Bradford prvi se počeo koristiti terminom "relevantan" na način kako se taj termin danas upotrebljava u informacijskoj znanosti. On je 30-ih i 40-ih godina pisao o člancima relevantnim za temu. S pojavom sustava za pretraživanje 50-ih godin ...

                                               

Rudarstvo

Rudarstvo obuhvaća pronalaženje i vadenje korisnih mineralnih sirovina iz njihovih ležišta u Zemljinoj kori. Rudarski proizvodi to su mineralne sirovine su temeljna poluga za cijelu industriju, pa je osnovna zadaća rudarstva da proizvodi i dostav ...

                                               

Strojarstvo

Strojarstvo je stručna djelatnost i znanstvena grana koja obuhvaća projektiranje, proizvodnju i iskorištavanje energetskih, radnih i alatnih strojeva, uredaja za energetiku, procesnu tehniku, proizvoda široke potrošnje i slično. Teorijska načela ...

                                               

Tehnologija

Tehnologija je razvoj i primjena alata, strojeva, materijala i postupaka za izradu nekoga proizvoda ili obavljanje neke aktivnosti; takoder i znanost koja proučava primjenu znanja, vještine i organizacije u provedbi nekoga procesa. Tijekom povije ...

                                               

Upravljanje u kriznim situacijama

Upravljanje u krizama, disciplina koja se bavi rizicima i njihovim izbjegavanjem. U ovu disciplinu spadaju pripreme za katastrofe prije nego se one dogode, odgovor na njih kao i potpora društvu te ponovna izgradnja društva nakon pojave prirodnih ...

                                               

Upravljanje znanjem: kontekst, primjer, vrijednost

Upravljanje znanjem može biti definirano kao proces prikupljanja, čuvanja, uporabe i prenošenja informacija i znanja korisnih za što efikasniji rad neke organizacije.

                                               

Astronomija

Astronomija ili zvjezdoznanstvo je znanost o nebeskim tijelima i pojavama u svemiru te o njegovu ustroju; jedna od najstarijih ljudskih djelatnosti. Astronomija se razvila iz praktičnih potreba i zadržala je i dalje taj svoj praktični značaj. Izv ...

                                               

Fizika

Fizika je temeljna prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, energijom i medudjelovanjem. Fizikalni zakoni izražavaju se u matematičkom obliku. U fizici su pokus i teorija komplementarni. Fizikalni pokusi rezultiraju mjerenjima, koja se ...

                                               

Geologija

Geologija i λογος) je znanost koja se bavi proučavanjem Zemlje. Pokušava objasniti kako je Zemlja oblikovana i kako se mijenja. Znanstvenici koji se time bave zovu se geolozi i proučavaju tlo, stijene, planine, rijeke, oceane i druge dijelove Zem ...

                                               

Glaciologija

Glaciologija je znanost o ledenjacima ili općenitije znanost o ledu i prirodnim pojavama vezanima uz led. Riječ ledenjak, tj. glečer dolazi iz latinskog glacies što označava led ili mraz. Glaciologija je interdisciplinarna geo znanost koja povezu ...

                                               

Kartografija

Kartografija je djelatnost koja se bavi prikupljanjem, preradom, pohranjivanjem i upotrebom prostornih informacija, te posebno njihovom vizualizacijom kartografskim prikazom. Pri tome se prostornom informacijom smatra svaki navod, kojemu uz iskaz ...

                                               

Kemija

Kemija je znanost koja proučava ustroj, osobine, sastav i pretvorbu tvari. Kemija se bavi kemijskim elementima i spojevima, koji se sastoje od atoma i molekula, kao i njihovim odnosima. Prije više od stoljeća, ova se znanost nazivala lučbom. Dana ...

                                               

Matematika

Matematika je egzaktna znanost koja izučava aksiomatski definirane apstraktne strukture koristeći matematičku logiku. Matematika izniče gdje god se pojavljuju pitanja vezana za veličinu, strukturu, prostor ili promjenu. U početku vezano uz trgovi ...

                                               

Meteorologija

Meteorologija ili vremenoslovlje je znanost o Zemljinoj atmosferi i promjenama u njoj. Meteorologija proučava promjene vremena oko nas. Meteorologija je grana geofizike. Razvoj meteorologije započeo je tek polovinom 17. stoljeća, primjenom prvih ...

                                               

Mjerenje

Mjerenje je postupak odredivanja vrijednosti neke mjerne veličine. Izravnim mjerenjem usporeduje se mjerena veličina s istovrsnom usporedbenom veličinom, takozvanom mjernom jedinicom. Tako se duljina l mjeri usporedivanjem s duljinom l 0 mjernoga ...

                                               

Mjeriteljstvo

Mjeriteljstvo, mjeroslovlje ili metrologija je znanstvena disciplina koja se bavi mjerenjem u svim njegovim teorijskim i praktičnim oblicima. Temeljno mjeriteljstvo obraduje znanstvene pretpostavke mjerenja, tehničko mjeriteljstvo obuhvaća postup ...

                                               

Oceanografija

Oceanografija, takoder zvana oceanologija, znanost o zemljinim oceanima i njihovih medusobno povezanih ekosustava te kemijskih i fizičkih procesa. Postoje pet glavnih područja unutar znanosti: definicija oceanografije je jednostavna, ona je znano ...

                                               

Osnosimetrična raspodjela

Osnosimetrična raspodjela neke fizikalne veličine u prostoru je takva raspodjela koja ovisi samo o udaljenosti od nekog posebnog pravca. Na primjer, raspodjela gustoće koja je simetrična u odnosu na z-os pravokutnog koordinatnog sustava ima ovisn ...

                                               

Paleontologija

Paleontologija je znanost o razvoju života na Zemlji, drevnih biljaka i životinja zasnovana na fosilima, svjedočanstvima njihovog postojanja sačuvanim u stijenama. Uključuje proučavanje fosila tijela, tragova, brloga, odbačenih dijelova, koprolit ...

                                               

Paranje duge

Paranje duge je knjiga Richarda Dawkinsa iz 1998., u kojoj obrazlaže vezu izmedu znanosti i umjetnosti iz perspektive znanstvenika. Dawkins se suprostavlja po njemu lošoj tvrdnji da su znanost i umjetnost suprotne. Dawkins je osjetio potrebu da o ...

                                               

Pedologija

Pedologija, je znanost o tlu njegovom sastavu i oblicima. Ona se bavi genezom, morfologijom, klasifikacijom i distribucijom tla. Tlo nije samo potpora za vegetaciju, nego je i zona pedosfera brojnih interakcija izmedu klime, života u tlu i njegov ...

                                               

Priroda (časopis)

Priroda je jedan je od najstarijih časopisa takve vrste u svijetu. Pokrenut je 1911. godine u Zagrebu kao popularno-znanstveni prilog Glasnika biološke sekcije Hrvatskoga prirodoslovnog društva. Od 1915. godine obavljuje se kao zasebno izdanje. Č ...

                                               

Radioekologija

Radioekologija je grana ekologije koja proučava učinke radioaktivne tvari u okolišu, što uključuje istraživanje mehanizama migracije radioaktivnih tvari kroz različite ekosustave i hranidbeni lanac. Radioekološka istraživanja uključuju uzorkovanj ...