ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 215
                                               

Milivoj Matošec

Pohadao je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu koju je završio 1948. godine. Završio je studij prava, bio je dramaturg Radio-televizije Zagreb. Napisao je brojne priče, romane, radio-igre 60 ih je emitirano, scenarije za televizijske emisije, serije i c ...

                                               

Milna (kulturno-povijesna cjelina)

Naselje Milna je najveća bračka luka smještena na zapadnoj obali otoka blizu poluotoka Zaglav. Duboka uvala se račva na dva rukavca Žalo na sjeveru i Panteru na jugoistoku gdje su dijelom i močvarni predjeli, a prema odlikama pjeskovitog tla i fi ...

                                               

Ministarstvo obrta, veleobrta i trgovine NDH

Ministarstvo za obrt, veleobrt i trgovinu ustanovljeno je 24. lipnja 1941. u Zagrebu preuzevši poslove dotadašnjeg Odjela za obrt, industriju i trgovinu Banovine Hrvatske Ministri ovog ministarstva bili su Marijan Šimić 16. travanja 1941. − 15. l ...

                                               

Mirine u Živogošću

Nastalo od 1. do 4. stoljeća. Arheološki lokalitet "Mirine" u uvali Dole u Živogošću, smješten je uz samu morsku obalu u podnožju terasaste padine brdovitog zaleda. Na području Autokampa Dole u Živogošću tijekom radova za postavljanje vodovodne c ...

                                               

Mirje (arheološko nalazište, Kaštel Stari)

Čine ga ostatci arhitektonskog sklopa čija namjena nije utvrdena. Još od vremena začetaka povijesne znanosti u Hrvatskoj u literaturi se javlja mišljenje da se radi o ostatcima crkve i samostana sv. Petra od Klobučca. Društvo Bihać je u tri navra ...

                                               

Mirje (villa rustica, Bradat)

Čine ju ville rustice. Ostatci zidova, podnica, mozaika, cisterne, dijelova preradivačkog postrojenja, grobova, te brojni pokretni nalazi upućuju na značajan antički gradevni sklop koji se prema nalazima može datirati u razdoblje 2. do 7. stoljeća.

                                               

Mirje (villa rustica, Potirna)

Većina zidova prekrivena je suhozidnom gradnjom, a danas je najbolje vidljiv objekt pravokutnog tlocrta koji je u drugoj fazi gradnje prenamijenjen za cisternu. Osim ostataka arhitekture, na nalazištu je pronadeno više grobova, a od pokretnih nal ...

                                               

Mlin na rijeci Dobri u Crnom Kamanju

Mlin graden kamenom kao prizemnica pravokutnog tlocrta pod dvostrešnim krovištem pokrivenim utorenim crijepom smješten je izvan naselja, uzdužno položen uz rijeku Dobru. Jugoistočna uglovna zona zatvorena je vertikalno pribijenim daskama, kao i o ...

                                               

Mlin na vjetar u Bolu

Mlin na vjetar u Bolu je na istočnoj strani naselja blizu morske obale. Kružna gradevina gradena je nepravilnim lomljenim kamenom. Nasuprot ulazu su konzolne kamene stube koje vode sve do drugog kata, koji završava terasom umjesto izvornim krovom ...

                                               

Mlin na vjetar u Sutivanu

Mlin na vjetar u Sutivanu, gradevina je kružnog tlocrta sagradena u prvoj polovini XIX. st. Pogonski dijelovi mlina su nestali. Mlin je pokretao vjetar te je imao platnena krila. Danas se koristi za stanovanje.

                                               

Mlinica i stupa zvana Benzonova ili Antonicina

Sagradena je u 19. stoljeću. Mlinica i stupa zvana "Benzonova" ili "Antonicina" nalazi se na rječici Žrnovnici. Mlinica je tipa kašikara, ima dva mlina koja su i danas u upotrebi, te je očuvana stupa što je rijetkost na području Dalmacije gdje ih ...

                                               

Mlinica Markićuša u Kamenmostu

Mlinica Markićuša nalazi se na desnoj obali rijeke Vrljike zapadno od mosta u naselju Kamenmost. Zgrada mlinice je katnica pravokutnog tlocrta, gradena od nepravilno tesanog kamena nejednake veličine, sa dvostrešnim krovom pokrivenim crijepom. U ...

                                               

Mlinica Nova mostina u Glavicama

Mlinica Nova mostina, smještena na desnoj obali Cetine, je mlinica sa okomitim podljevnim mlinskim kolima smještenim pod svodovima zgrade. Gradena je od priklesanog kamena ujednačene veličine, dvostrešno krovište zakrovljeno je kamenom pločom, pr ...

                                               

Mlinica Patrlj u Kamenmostu

Datacija: 1901. do 1912. godine. Mlinica Patrlj nalazi se na lijevoj obali rijeke Vrljike na Kamenmostu. Gradevina pravokutnog tlocrta, dvostrešnog krova pokrivenog crijepom, gradena od nepravilno tesanog kamena. Ova mlinica spada u tip gradevine ...

                                               

Mlinica Runjina u Karakašici

Runjina mlinica, sagradena tijekom 20-tih godina 20. stoljeća, nalazi se na desnoj obali Cetine. Imala je pet mlinova sa okomitim podlijevnim mlinskim kolima smještenim pod svodovima mlinice. Gradena je od betona, sa dvoslivnom krovom konstrukcij ...

                                               

Mlinica sela Podgrada

Mlinica sela Podgrade nalazi se na desnoj obali Cetine, uzvodno od Pavića mosta. Jedna je od najstarijih mlinica na području Dalmacije 17. - 18. st., a jedinstven je primjer zajedničke seoske mlinice kojom su se služili i koju su zajednički održa ...

                                               

Mlinica Stara mostina u Bajagiću

Mlinica Stara mostina, sagradena u prvoj polovici 19. stoljeća na lijevoj obali Cetine je mlinica sa okomitim podljevnim mlinskim kolima. Pravokutnog tlocrta, gradena je od klesanog kamena ujednačene veličine, slaganog u pravilnim redovima. Dvost ...

                                               

Mlinice i stupe na Studencima kod Kostanja

Datacija: 18. do 19. stoljeće. U donjem toku rijeke Cetine, izmedu sela Kostanje i Smolonje, nalazi se predio Studenci u kojem se na desnoj obali rijeke u kišnom periodu pojavljuju brojni potoci. Na potocima je veći broj mlinica i stupa, danas ur ...

                                               

Mlinice na Pantanu

Mlinice na lokalitetu Pantan sagradene su u 16.st. Kompleks mlinica sastoji se od objekta pravokutnog tlocrta sa dvokatnom kulom u središnjoj osi. Glavno pročelje objekta je orijentirano prema jugu. Zid dvorišta izgraden je 1791. godine, a danas ...

                                               

Most na Bublinu na Vrljici

Datacija gradnje: 1890. do 1950. godine. Most na Bublinu se nalazi na rijeci Vrljici u općini Zmijavci u Imotskom polju. Polovicom 19. st. je izgradena Petrovića mlinica, a krajem 19. st. kameni most. Izvorno je imao pet lukova, a sredinom 20. st ...

                                               

Most na Gorušćici u Sinju

Maleni most graden od grubo klesanog kamena, premošćuje Goručicu, pritok Cetine. Izgraden je na periferiji Sinja. Ima jedan otvor polukružnog oblika i zidanu ogradu sa kamenim poklopnicama. S nizvodne strane mosta, nad lukom koje je obraden "bugn ...

                                               

Most na Hanu na Cetini

Nalazi se na starom trgovačkom putu koji je vodio iz Salone preko Cetine u unutrašnjost rimske provincije Dalmacije. Ovdje je već u prapovijesti bilo ljudsko naseljavanje, a dokumentirani su rimski i osmanski most. Na današnjem položaju, podignut ...

                                               

Most na Kosincu u Gali

Most u selu Gala premošćuje Kosinac, pritok Cetine. Ima 12 otvora polukružnog oblika koji leže na zaobljenim pilonima koji završavaju kamenim vijencem. Graden je kamenom. Nad mostom je kolna cesta čija je širina veća u odnosu na izvoran profil mo ...

                                               

Most na Panju u Donjemu Biteliću

Most je izgraden nad Cetinom u razdoblju od 1895 1905. god. Ima sedam lučnih otvora na pilonima s uzvodnim i nizvodnim zaobljenim kljunom. Graden je od pravokutnog kamena ujednačene veličine. Ogradni zidovi mosta teku po cijeloj dužini, a izmedu ...

                                               

Most na rijeci Dobri u Erdelju

Most na rijeci Dobri je most koji se nalazi na rijeci dobi u naselju Erdelj koje se nalazi u sastavu općine Generalski Stol, zaštićeno kulturno dobro.

                                               

Most na rijeci Globornici

Most sagraden od kamena, s tri nepravilno ritmizirana polukružno završena lučna otvora nejednakog raspona. Specifičnog je tlocrta u obliku izduženog slova "S", konstrukcije i oblikovanja s razdvojenim otvorima čiji je položaj uvjetovan dvostrukim ...

                                               

Most na Suvaji u Donjemu Prološcu

Most na Suvaji u Prološcu ili Karalipeov most graden je s četiri luka, hidraulički oblikovana, koji se upiru o tri pilona u potoku. Na sredini sjeverne, kamenom zidane ograde mosta, je kapelica sa likom svetog Mihovila. Na samom početku mosta, s ...

                                               

Most u Grabu

Vrijeme nastanka je 19. stoljeće. Usred naselja Grab, a preko istoimenog potoka nalazi se kameni most s pet zasvodenih otvora polukružnog oblika. Lukovi se oslanjaju na kamene pilone pravokutnog presjeka s uzvodnim i nizvodnim zaobljenim kljunom. ...

                                               

Motel Sljeme u Trogiru

Motel je smješten na kopnenome dijelu Trogira, sjeverozapadno od povijesne jezgre, blizu granice sa Segetom. Izgraden je prema nacrtima Ivana Vitića 1964./65. g. od laganoga materijala obloženoga rustično obradenim kamenim pločama. Sastoji se od ...

                                               

Mramori (arheološko nalazište)

Vrijeme nastanka je od 15. do 16. stoljeća. Arheološko nalazište "Mramori" nalazi se u istočnom dijelu mjesta Lovreć, uz cestu Trilj – Imotski. Radi se o srednjovjekovnom groblju sa stećcima koje nastaje u 15. stoljeću uz staru antičku komunikaci ...

                                               

Zvonimir Mrkonjić

Mrkonjić je roden i odrastao u Splitu a u Zagreb seli poslije završene srednje škole. Diplomirao je 1961. komparativnu književnost i francuski jezik na Sveučilište u Zagrebu. Mrkonjić se za kazalište i poeziju interesirao još tijekom studija. Stu ...

                                               

Mujina pećina

Mujina pećina je špilja u kaštelanskom zaledu, na području Labina Dalmatinskoga. To je špiljsko arheološko nalazište sjeverno od Kaštela. Otkriveno je više slojeva s izradevinama moustérienske kulture i životinjskim ostatcima, datiranima u srednj ...

                                               

Muminova kula

Muminova kula je fortifikacijski objekt u Vrgorcu, Hrvatska. Pripada nizu dobro očuvanih materijalnih ostataka osmanske kulturne baštine u gradu, prije svega kulâ. Zaštićeno je kulturno dobro.

                                               

Svetozar Musić

Sustavno se bavi vrhunskim istraživanjima metalnih oksida i oksidnih stakala, njihovih čvrstih otopina, kemijskih i fizičkih svojstava, kristalnosti, termičke stabilnosti, korozije i faznih pretvorbi primjenom suvremenih tehnika: Mössbauer i Rama ...

                                               

Andrija Mutnjaković

Andrija Mutnjaković, hrvatski arhitekt, urbanist, teoretičar arhitekture i umjetnosti, dizajner i oblikovatelj interijera, pisac monografskih bilješki, esejist i akademik. Izmedu brojnih nagrada dobio je 1990. godišnju nagradu Vladimir Nazor za u ...

                                               

Muzej Cetinske krajine - muzejska grada

Muzej čuva, istražuje i prezentira kulturno-povijesnu baštinu Cetinske krajine. Zaštićena grada obuhvaćena je slijedećim zbirkama: Umjetničkoj, Etnografskoj, Kulturno-povijesnoj, Numizmatičkoj, Prirodoslovnoj zbirci, Zbirci razglednica, Zbirci pl ...

                                               

Muzej grada Kaštela

Prva muzejsko-galerijska ustanova na području Kaštela utemeljena je 1988. godine. Riječ je o Galeriji Studin, početni fond galerije činila je zbirka skulptura kipara Marina Studina. Zbirka je 1983. godine iz tadašnjeg Muzeja revolucije u Splitu p ...

                                               

Muzej grada Splita

Muzej grada Splita je kulturna institucija koja se od početka druge polovice 20. stoljeća nalazi u prostoru gotičko-renesansne palače Papalić. Muzejska zbirka redstavlja kulturnu povijest Splita od srednjeg vijeka do 20. stoljeća kulturno-povijes ...

                                               

Muzej grada Trogira

Muzej je otvoren za javnost 1966. g. Smješten je u palači Garagnin odnosno Garagnin-Fanfogna; takoder zaštićenom kulturnom dobru. Stalni postav Muzeja prikazuje povijesna kretanja, umjetničke stilove te svakodnevicu grada od srednjeg vijeka do da ...

                                               

Muzej grada Zagreba

Muzej grada Zagreba osnovan je odlukom Gradskog poglavarstva 1907. godine. Inicijator osnivanja muzeja i arhiva bila je Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja". Smješten je u obnovljenom spomeničkom kompleksu bivšeg samostana Klarisa iz 1650. godine, na ...

                                               

Muzej i zbirka Baltazara Bogišića u Cavtatu

Muzej i zbirka Baltazara Bogišića u Cavtatu, muzejska ustanova u Cavtatu Čine ju muzej, knjižnica i arhiv. danas su prepoznatljiv kulturni znak dubrovačkoga kraja i Bogišićevih zavičajnih mu Konavala. Po svojoj znanstvenoj, kulturno-povijesnoj i ...

                                               

Muzej Lapidarium

Djelatnost muzeja definirana je zakonskom legislativom vezanom uz muzeje. Muzej radi na sustavnom sabiranju, čuvanju, restauriranju i konzerviranju, prezentaciji te trajnoj zaštiti muzejske grade s područja nadležnosti muzeja. Primarna zadaća muz ...

                                               

Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku

Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku utemeljen je 1954. godine. Od te godine pod ravnateljstvom slikara Jovana Gojkovića djeluje kao samostalna ustanova. Prvotno je muzej bio smješten u zgradi Županije. Godine 1964. muzej je preseljen u nove prost ...

                                               

Muzej Medimurja Čakovec

Muzej Medimurja osnovan je 1954. godine kao Gradski muzej. Danas je to muzej zavičajnog tipa s regionalnim djelokrugom. Stari grad Zrinskih u kojem je on smješten predstavlja spomenik kulture od nacionalne vrijednosti i značaja. Muzej je nadležan ...

                                               

Muzej Moslavine

Muzej Moslavine Kutina utemeljen je 1960. godine kao Muzej revolucije i arhiv. Muzej je zavičajnog tipa s regionalnim djelokrugom. Muzej je nadležan za područje Moslavine i zapadne Slavonije. Muzej je smješten u dvorcu Erdödy. U sastavu muzeja je ...

                                               

Muzej Staro selo (Kumrovec)

Kumrovec se smjestio u sutlanskoj dolini, uz stari seoski put, kao jedno od selišta nekad jakog vlastelinstva grofova Celjskih i Erdödy. Polako je naseljavan u smjeru malog središta poznatog po tradicijskoj arhitekturi, čija se ruralna jezgra oču ...

                                               

Muzej Turopolja

Zidana jednokatnica baroknih obilježja sagradena je 1765. godine kao vijećnica Plemenite općine turopoljske. Pravokutnog je tlocrta s arkadnim trijemom u prizemnoj zoni zapadnog pročelja i manjom dogradnjom iz 19. stoljeća. Prostorije su svodene, ...

                                               

Muzejski dokumentacijski centar

Muzejski dokumentacijski centar javna je ustanova osnovana 1955. godine kao dokumentacijska, informacijska i komunikacijska točka hrvatske mreže muzeja. Putem svoje osnovne djelatnosti - dokumentacijske, informacijske, savjetodavne, muzeološke, i ...

                                               

Nadbiskupska palača u Kaštel Sućurcu

Nadbiskupska palača je stara utvrda u Kaštel Sućurcu. Palača je zaštićeno kulturno dobro. Nalazi se na adresi Obala kralja Tomislava 4, Kaštel Sućurac.

                                               

Nagrada Iso Velikanović

Nagrada Iso Velikanović je nagrada koju dodjeljuje Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Nagrada je utemeljena na Vladinoj sjednici 30. lipnja 2005. godine. Dobila je ime po velikom hrvatskom prevoditelju Isidoru Isi Velikanoviću. Nagrada se d ...