ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 21
                                               

Pirometar

Pirometar je mjerni instrument za mjerenje visokih temperatura, najčešće u pećima za taljenje materijala ili za pečenje keramike. Najvažniji su tipovi termoelektrični, optički i radijacijski. Termoelektrični pirometar radi na principu mjerenja el ...

                                               

Planetarij

Planetarij je mehaničko-optički prikaz neba i gibanja nebeskih tijela. Mehanički uredaj se naziva orerij. Planetarij je ujedno i obrazovna ustanova za poduku iz astronomije te njezinu popularizaciju, u kojoj se simuliraju pojave na nebeskom svodu ...

                                               

Plinski termometar

Plinski termometar ili tlačni termometar je vanjskim izgledom potpuno jednak živinom termometru. Osjetilo temperature je napunjeno tekućinom koja lako hlapi, pošto tlak pare ovisi o temperaturi, mjerenjem tlaka izravno se mjeri temperatura. Izved ...

                                               

Pokazivač klizanja

Pokazivač klizanja je u biti libela koja se sastoji od blago povijene staklene cjevčice ispunjene tekućinom kroz koju se kreće čelična kuglica nešto manjeg promjera. Tekućina služi za prigušenje kretanja kuglice. U pravocrtnom letu bez poprečnog ...

                                               

Polarimetar

Polarimetar je optički mjerni instrument kojim se mjeri kut zakretanja ravnine polarizacije zraka linearno polarizirane svjetlosti koje prolaze optički aktivnom tvari. Sastoji se od dvaju polarizatora, polarizatora i analizatora. Ako su polarizat ...

                                               

Poluvodički detektor (radioaktivnost)

Poluvodički detektor daje izvrsne rezultate u otkrivanju fotona i električki nabijenih čestica kod ionizirajućeg zračenja. Glavna odlika tih detektora je vrlo visoko energetsko razlučivanje. Izraduju se od monokristala silicija ili germanija viso ...

                                               

Pomična mjerka

Pomična mjerka, pomično mjerilo ili kljunasto mjerilo je ručni mjerni instrument za mjerenje duljine s pomičnim krakom, prikladno za mjerenje promjera okruglih predmeta, otvora i provrta te širine utorâ. Njegovu osnovu čini mjerna letva s kljunom ...

                                               

Pretvornik pomaka

Pretvornik pomaka, davač pomaka, osjetilo pomaka ili enkoder je uredaj ili senzor koji fizikalne veličine pretvara u električne signale preko pomaka. Dijele se na ravne i kutne. Kutni enkoder je elektromehanički uredaj koji pretvara kutni položaj ...

                                               

Pronijeva kočnica

Pronijeva kočnica ili dinamometrička kočnica je jednostavan uredaj ili mjerni instrument za kočenje kojim se mjeri zakretni moment stroja. Izmislio ju je francuski matematičar i inženjer Gaspard de Prony 1821. da bi mogao ocijeniti svojstva stroj ...

                                               

Proporcionalni brojač

Proporcionalni brojač je mjerni instrument koji se koristi za brojanje čestica ionizirajućeg zračenja i za mjerenje njihove energije. To je uredaj vrlo sličan Geigerovom brojaču, isto spada u grupu plinsko‐ionizirajućih detektora, ali su elektrod ...

                                               

Psihrometar

Psihrometar je vrsta vlagomjera ili higrometra, mjernog instrumenta za mjerenje vlažnosti zraka. Sastoji se od dvaju jednakih, preciznih termometara; jednomu je posudica sa živom slobodna, a drugomu je obvijena mokrom krpicom. Kako se za isparava ...

                                               

Quinckeova cijev

Quinckeova cijev je uredaj ili mjerni instrument za mjerenje valne duljine λ zvuka i time brzine zvuka u plinovima. Sastoji se od dviju U-cijevi koje se mogu uvlačiti jedna u drugu, u kojima se nalazi neki plin. Izvor zvuka poznate frekvencije f ...

                                               

Radar

Radar je elektronički uredaj za odredivanje udaljenosti, azimuta, elevacije i brzine nekog predmeta na temelju odbijanja iz uredaja emitiranih elektromagnetskih valova od taj predmet. Prvi uredaj izradio je oko 1900. njemački izumitelj Christian ...

                                               

Radiometar

Radiometar je aparat ili mjerni instrument koji energiju toplinskog zračenja pretvara u mehaničku energiju kretanja. Sam naziv radiometar potječe od W. Crookesa koji ga je upotrebljavao za grubo kvalitativno mjerenje toplinskog zračenja u spektru ...

                                               

Radiosonda

Radiosonda je uredaj za odredivanje temperature, vlažnosti zraka i tlaka zraka te smjera vjetra u Zemljinoj atmosferi do približno 40 kilometara visine. Sastoji se od mjernih osjetnika za mjerenje tih veličina, a podatci se prenose na radio ureda ...

                                               

Refraktometar

Refraktometar je mjerni instrument kojim se odreduje indeks loma svjetlosti. Indeks loma može se odrediti i mjerenjem kuta otklona svjetlosne zrake kada ona prolazi prizmom od materijala kojemu se želi odrediti indeks loma. Tako je indeks loma od ...

                                               

Rotacijski laserski nivelir

Rotacijski laserski nivelir je posebna konstrukcija nivelira s rotirajućom laserskom zrakom. Radi tako da glava nivelira rotira oko glavne osi oko 10 okretaja u sekundi. Na njoj se nalaze dva otvora kroz koja se propušta polarizirana laserska zra ...

                                               

Rotametar

Rotametar je najčešće upotrebljavani mjerni instrument za mjerenje protoka u laboratoriju, a često se koristi i u procesnoj industriji. Velika zastupljenost rotametra je posljedica jednostavnosti mjernog uredaja, široke primjenljivosti s obzirom ...

                                               

Ruže vjetrova

Ruže vjetrova su grafički prikazi smjera i jačine puhanja vjetra na nekom mjestu. Najčešći je zvjezdani dijagram koji pokazuje od osam do dvanaest smjerova. Romanska najčešće pokazuje osam, a germanska dvanaest. levanat - E - istočnjak, često ist ...

                                               

Scintilator

Scintilator je materijal koji gama zračenje pretvara u vidljivu svjetlost i tako ga odreduje ili detektira. Kada neki materijali apsorbiraju ionizirajuće zračenje, dio upijene energije pobudi atome sredstva u viša energijska stanja, iz kojih se v ...

                                               

Secchijev disk

Secchijev disk je mjerni instrument za mjerenje zamućenja ili prozirnost vode. Secchijev disk se sastoji od jedne okrugle limene ploče koja ima promjer od 20 do 25 centimetara, a obojena je bijelom bojom. Disk se drži pomoću uzice pričvršćene u s ...

                                               

Seizmograf

Seizmograf je mjerni instrument kojim se mjere i bilježe pomaci tla tijekom potresa. Glavni je dio seizmografa njihalo, koje služi kao osjetilo pomaka tla i koje zbog tromosti nastoji održati stanje mirovanja za potresa, dok se kućište slobodno g ...

                                               

Seizmogram

Seizmogram je zapis gibanja tla tijekom potresa ovisno o vremenu. Nekad su mehanički seizmografi pisali finom pisaljkom po počadenom papiru, a elektromagnetski seizmografi rabili su fotozapis ili registraciju tintom na papiru. Danas se seizmogram ...

                                               

Sekstant

Sekstant je ručni mjerni instrument za mjerenje kutne visine nebeskih tijela, najčešće se primjenjuje u navigaciji broda ili zrakoplova. Razvio se iz kvadranta Thomasa Godfraya i Johna Hadleya. Tijelo sekstanta nosi ručku, dalekozor, kružnu ploču ...

                                               

Sferometar

Sferometar je mjerni instrument za mjerenje zakrivljenosti leća. Sferometrom se mogu mjeriti i debljine tankih pločica. Sastoji se od jednog tronošca čije noge stavljamo na jednu ravnu staklenu ploču, kad mjerimo debljine raznih pločica, ili na z ...

                                               

Sintetski seizmogram

Sintetski seizmogrami koriste se u povezivanju bušotinskih i seizmičkih podataka, odnosno pripisivanje neke ili više slojnih granica nekom odredenom refleksu na prikazima seizmičkih podataka. Usporedba terenskih seizmičkih snimaka i sintetskih se ...

                                               

Sinusno ravnalo

Sinusno ravnalo služi za točno postavljanje kuta kod kontrolnika i steznih naprava. Sastoji se od ravnala i dva valjkasta kalibra s potpuno istim promjerima. Spojnica njihovih središta mora biti potpuno paralelna s rubom ravnala. Udaljenost izmed ...

                                               

Sklerometar

Sklerometar, odskočni čekić ili Schmidtov čekić je metoda koju je razradio švicarski inženjer Ernst Schmidt i koja se već uvelike primijenjuje, a odredena je u njemačkoj normi, a nalazi se i u hrvatskim normama, za naknadno odredivanje kvalitete ...

                                               

Spektrofotometar

Spektrofotometar je uredaj za analizu spektra elektromagnetskog zračenja. Spektrofotometar se sastoji od izvora zračenja, monokromatora i detektora. Monokromator je tako izveden da je moguće mijenjati valnu duljinu zračenja koje propušta. Bilježe ...

                                               

Spektrograf

Spektrograf instrument je za analizu spektra elektromagnetskog zračenja zapisivanjem spektra na fotografsku ploču ili fotografski film. Spektrograf se sastoji od optičke prizme ili optičke rešetke koji služe za rastavljanje elektromagnetskog zrač ...

                                               

Spektrometar

Spektrometar je uredaj koji izravno elektronskim detektorom snima spektar i mjeri njegovu jakost, dok je spektrofotometar naziv za spektrometar koji se koristi u području takozvane optičke spektrometrije. Spektrometar se sastoji od izvora zračenj ...

                                               

Spektroskop

Spektroskop jednostavni je instrument za promatranje spektra vidljive svjetlosti. Spektroskop se sastoji od optičke prizme ili optičke rešetke, koji služe za rastavljanje svjetla na spektar. Spektroskopi obično imaju oblik cijevi, čiji se jedan k ...

                                               

Spintariskop

Spintariskop je prvi mjerni instrument za promatranje radioaktivnih zraka i konstruirao ga je William Crookes 1903. On se sastoji od metalnog valjka duljine oko 40 mm, na čijem dnu se nalazi fluorescentni zaslon prevučen slojem scintilatora cinko ...

                                               

Stroboskop

Stroboskop je mjerni instrument ili uredaj koji omogućuje da se tijela u vrlo brzom periodičnom gibanju promatraju kao da miruju ili da se vrlo polagano gibaju; time je moguće odrediti frekvenciju periodičnoga gibanja. Najjednostavniji stroboskop ...

                                               

Svjetlomjer

Svjetlomjer je dio fotografske ili filmske opreme, a to je ustvari fotometar koji mjereći svjetlosnu jakost omogućuje odredivanje elemenata ekspozicije, to jest otvor objektiva i trajanje eksponiranja. Obično je sastavni dio fotografskog aparata, ...

                                               

Tahograf

Tahograf je uredaj koji najmanje osigurava zapis brzine i prijedenog puta vozila. Pod pojmom tahograf podrazumijeva se i: nadzorni uredaj euro tahograf - uredaj koji osigurava upis vremena vožnje članovima posade vozila, vremena provedenog u obav ...

                                               

Tahometar

Tahometar je mjerni instrument za mjerenje brzine vrtnje osovine, vratila ili nekoga drugog rotirajućeg tijela. Jedna vrsta tahometra mjeri električni napon što ga proizvodi električni generator priključen na vratilo, a koji je razmjeran broju ok ...

                                               

Tenziometar (površinska napetost)

Tenziometar je mjerni instrument ili uredaj za mjerenje površinske napetosti tekućina. Sastoji se od torzijske vage kojoj je na jednoj strani obješen metalni prsten, ili pločica, najčešće načinjeni od platine i njezinih slitina. Prilikom mjerenja ...

                                               

Tenzometrija

Tenzometrija je skup metoda za odredivanje deformacija mehaničkih konstrukcijâ ili njihovih dijelova. Mjeri se s pomoću mehaničkih, električnih ili optičkih mjernih uredaja, kojima se u osnovi mjere mikrodeformacije, na temelju kojih se izračunav ...

                                               

Termograf

Termograf, u meteorologiji, je uredaj za neprekidno bilježenje temperature zraka ili tla. Sastoji se od osjetnika, koji je mehanički povezan s pisačem, te od bubnja sa zapisnom vrpcom koji se pokreće satnim mehanizmom. Koristi se dnevni i tjedni ...

                                               

Termometar

Termometar je mjerni instrument za mjerenje temperature. Osniva se na činjenici da se dva tijela dovode na istu ravnotežnu temperaturu, pa je temperatura koju pokazuje ujedno i temperatura tijela s kojim je on u dodiru. Mjerenje temperature svodi ...

                                               

Termoskop

Termoskop ili Galilejev termometar je instrument za mjerenje temperature u obliku zatvorenog staklenog cilindra ispunjenog prozirnom tekućinom u kojoj su uronjeni utezi različite prosječne gustoće. Obično su izvedeni kao šuplje staklene kugle dje ...

                                               

Torzijska vaga

Torzijska vaga je vaga kojom se iznos neke sile odreduje putem zakretnoga momenta torzije napete niti. Sastoji se od okomite, na jednom kraju učvršćene metalne niti, na drugom kraju koje je obješena transverzalna šipka kao kod torzijskoga njihala ...

                                               

Totalna stanica

Totalna stanica, mjerna stanica ili tahimetar je računalna inačica elektroničkog teodolita. Totalne stanice imaju u sebi računalo, memoriju i elektronički daljinomjer. Totalna stanica omogućava jednostavnije snimanje detalja, iskolčavanja, te brž ...

                                               

Tribometar

Tribometar je mjerni instrument ili naprava za mjerenje trenja. Budući da pri svakom gibanju fizikalnog tijela po podlozi mora uvijek neka vanjska sila svladati trenje, možemo trenje mjeriti tom vanjskom silom. Pomoću užeta, prebačenog preko kolo ...

                                               

Umjetni horizont

Umjetni horizont je instrument koji pokazuje položaj zrakoplova u odnosu na prirodni horizont, tj. da li je nagnut oko svoje uzdužne ili poprečne osi. Osnovni element mu je žiroskop s tri stupnja slobode kretanja. U zrakoplove su se prvobitno ugr ...

                                               

Uteg

Uteg je tijelo odredene mase koje služi za uravnoteženje neke naprave ili kao mjera mase mjernoga uredaja. Klizni mjerni uteg pri vaganju se pomiče po mjernoj ljestvici kraka vage nejednakih krakova. Slog mjernih utega s označenim, većinom normir ...

                                               

Vaga

Vaga je mjerni instrument za odredivanje mase usporedivanjem težine. Kao vaga najčešće služi kruto tijelo obješeno iznad ili poduprto ispod svojega težišta, tako da se može okretati oko vodoravne osi. Polužna vaga ima jednake krakove, dok kantar ...

                                               

Vaga za pisma

Vaga za pisma nema utega, a sastoji se od kutne poluge. Kod neopterećene vage krak tereta je vodoravan, a krak sile podvijen i svojom masom služi umjesto utega. Kada se vaga optereti, krak sile se diže i odmiče sve dalje od oslonca dok se ne zaus ...

                                               

Variometar

Variometar je instrument koji mjeri vertikalne brzine leta. Zrakoplov tijekom leta stalno mijenja visinu u odnosu na okolni zrak. Veličina te promjene zavisi od usvojenog režima leta i sve je veća što je brzina na putanji veća. Pretpostavimo da j ...