ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 18
                                               

Rod (sociologija)

Rod čini raspon značajki koje su karakteristične za i koje čine razliku izmedu muževnosti i ženstvenosti. Ovisno o kontekstu, ove značajke mogu uključivati biološki spol, socijalne strukture temeljene na spolu ili rodni identitet. Većina kultura ...

                                               

Rodni studiji

Rodni studiji je naziv za područje interdisciplinarnog proučavanja roda, rodnog identiteta i pojava vezanih uz njih. Rodni studiji većinom su u sastavu sveučilišnih ustanova, a rodni studiji uključuju izučavanje ženskih studija, muških studija i ...

                                               

Komparativna književnost

Poredbena ili komparativna književnost je vrsta znanosti o književnosti. Ova znanost na temelju metode usporedivanja proučava književne pojave i odjeke tih pojava u drugim sredinama. Proučava uzajamne veze i utjecaje medu različitim književnostim ...

                                               

Zvane Črnja

Zvane Črnja, istaknuti hrvatski pjesnik, prozaik, esejist, kulturolog, scenarist, dramaturg i filmolog, novinar, publicist, polemičar i nakladnik. Jedno od najznačajnijih imena koje je Istra dala Hrvatskoj u 20. stoljeću. Pseudonimi: Osip Suri, B ...

                                               

Ernie Gigante Dešković

Ernie Gigante Dešković, hrvatski književnik, kulturolog. Organizator brojnih glazbenih, scenskih, kazališnih i ostalih kulturnih manifestacija. Od 2017. godine ravnatelj ustanove Festival Opatija. Upravlja Ljetnom pozornicom, centrom Gervais, umj ...

                                               

Niko Gjivanović

Don Niko Gjivanović, hrvatski zavičajni povjesničar i novinar, gradski župnik, počasni kanonik dubrovačkog Stolnog kaptola i zaljubljenik u dubrovačku povijest i kulturolog. Pisao za dubrovačku Hrvatsku, Narodnu svijest, Pravu Crvenu Hrvatsku, re ...

                                               

Mišo Hepp

Mišo Hepp je kulturni djelatnik Hrvata u Madarskoj iz Pečuha. Po struci je pedagog i kulturolog. Rodio se u bačvanskom selu Gari od oca Mihalya, koji je podunavski Nijemac i majke Katice, bunjevačke Hrvatice. Osnovnu školu je pohadao u Gari, a sr ...

                                               

Bože Mimica

Bože Mimica je hrvatski kulturolog, povjesničar, nakladnik, numizmatičar i hrvatski književnik. Roden je u Omišu. U Zagrebu je studirao na Fakultetu za vanjsku trgovinu. U Rijeci je studirao na Pedagoškom fakultetu u Rijeci i diplomirao kulturolo ...

                                               

Aljoša Pužar

Studirao je kroatistiku i organizaciju kulturnih djelatnosti, na Pedagoškom, kasnije Filozofskom fakultetu u Rijeci. Poslijediplomski studij komparativne književnosti pohadao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a usavršavao se iz s ...

                                               

Felix von Weingartner

Felix von Weingartner, pl. Münzberg, austrijski dirigent, neoromantičarski skladatelj, pijanist i književnik.

                                               

Kontrola valjanosti rada u laboratoriju

Svaki laboratorij mora provoditi kontrolu valjanosti rada. Kontrolom se provjerava rad laboratorijskog pribora i aparata. uzroci mogućih pogrešaka u laboratorijskom radu mogu biti različiti, počevši od nepropisnog uzimanja uzoraka, označivanja, k ...

                                               

Laboratorijski dnevnik

Laboratorijski dnevnik je dokument o obavljenoj vježbi tj. pokusima ili postupcima koji se izvode u laboratoriju. On se ocjenjuje i ostaje učeniku/studentu kao podsjetnik o postupku rada i postignutim rezultatima. Prema podacima učenik/student uo ...

                                               

Medunarodni sustav mjernih jedinica

Medunarodni sustav mjernih jedinica ili Medunarodni sustav jedinica je sustav mjernih jedinica čija je uporaba zakonom propisana u svim državama svijeta osim SAD-a, Liberije i Mjanmara. Mjerne jedinice u medunarodnom sustavu se definiraju u Medun ...

                                               

Metarska konvencija

Konvencija o metru ili Dogovor o metru je temeljni dokument svjetskoga mjernog jedinstva. Potpisali su ga 20. svibnja 1875. predstavnici 17 zemalja, medu njima i ondašnja Austro-Ugarska, u čijem je sastavu tada bila Hrvatska. Do danas je Dogovor ...

                                               

Mjerna jedinica

Mjerna jedinica je odabrana, dogovorena i objavljena poznata vrijednost mjerne veličine s kojom se pri mjerenju usporeduju sve druge istovrsne veličine. Vrijednosti, nazivi, znakovi i uporaba mjernih jedinica danas su odredeni medunarodnim dogovo ...

                                               

Mjerne jedinice ionizirajućeg zračenja

Mjerne jedinice ionizirajućeg zračenja su standardne mjerne jedinice za mjerenje ionizirajućeg zračenja, ukljućujući mjerne jedinice za aktivnost radioaktivnog uzorka, kao i doze ionizirajućeg zračenja koje ozrači neku materiju, pogotovo ljude. T ...

                                               

Rad (jedinica)

Rad je mjerna jedinica izvan SI sustava za apsorbiranu dozu ionizirajućeg zračenja. Nastala je 1918. na osnovu mjerne jedinice rendgen, a to je isto mjerna jedinica izvan SI sustava, koja označava količinu rendgenskog zračenja ili gama zračenja, ...

                                               

Nezakonite mjerne jedinice

Nezakonite mjerne jedinice u Republici Hrvatskoj su izmedu ostalog: za snagu: konjska snaga KS za energiju, rad i toplinu: erg erg, kilopondmetar kpm, kalorija cal, kilokalorija kcal za ekvivalentnu dozu: rem za tlak: tehnička atmosfera at, stand ...

                                               

Američki sustav mjera

Američki sustav mjera koji se upotrebljava u SAD-u poznat je pod imenom Engleske mjere ili standardne mjere. Upotrebljava se samo u SAD-u, ponegdje zajedno s SI sustavom. Sve veličine Američkog sustava mjera su definirane i u SI sustavu, ali su n ...

                                               

Anglosaksonske mjere

Anglosaksonske mjere je zbirni naziv za mjere koje su se upotrebljavale ili se još uvijek upotrebljavaju na području bivšeg Britanskog imperija i njegove zone utjecaja. Pod ovim nazivom se podrazumijevaju mjere i jedinice koje su definirane u Imp ...

                                               

Astronomska jedinica

Astronomska jedinica je mjerna jedinica za duljinu. Medunarodni ured za mjere i utege predlaže oznaku za astronomsku jedinicu ua. Upotrebljava se u astronomiji, te je približno jednaka prosječnoj udaljenosti Zemlje od Sunca, odnosno velikoj poluo ...

                                               

Atomska jedinica mase

Atomska jedinica mase je iznimno dopuštena mjerna jedinica mase za primjenu u fizici i kemiji, odredena kao 1/12 mase nuklida ugljika 12 C, približne vrijednosti u = 1.6605 10 −27 kg. Naziva se i unificiranom atomskom jedinicom mase ili ujednačen ...

                                               

Avoirdupois sustav mjera

Avoirdupois sustav mjera je sustav za mjerenje mase koji se temelji na funti koja ima šesnaest unca. U službenoj upoterbi se nalazi u USA, iako se zadržao i u Kanadi i Ujedinjenom kraljevstvu neslužbeno, zbog navike stanovništva.

                                               

Bajt

Bajt, mjerna jedinica za količinu podataka u računarstvu. Bajt predstavlja uredeni slijed bitova, uobičajeno 8, zbog čega se za bajt koristi i naziv oktet. Jedan bit odgovara jednoj znamenci binarnog brojevnog sustava iz čega proizlazi da se s n ...

                                               

Bar (jedinica)

Bar je mjerna jedinica za tlak izvan Medunarodnog sustava jedinica kojoj je upotreba zakonom iznimno dopuštena bez ograničenja. Bar je metrička nekoherentna jedinica približno jednaka atmosferskom tlaku i danas je definirana preko jedinice SI pas ...

                                               

Bel (jedinica)

Bel je brojčana jedinica razine odredene fizikalne veličine prema odabranoj usporedbenoj vrijednosti, kada je ta razina odredena dekadskim logaritmom omjera vrijednosti tih veličina. Bel je iznimno dopuštena jedinica izvan SI, povezana s jedinico ...

                                               

Bohrov radijus

Bohrov radijus ili Bohrov polumjer je mjerna jedinica je za mjerenje duljine, a upotrebljava se prije svega u atomskoj fizici. Bohrov radijus jednak je 5.291 772 108 10 -11 m. Osnovno Bohrovo objašnjenje polumjera kao udaljenost, na kojoj elektro ...

                                               

Čvor

Čvor je mjerna jedinica za brzinu, za koju se koristi skraćenica čv, a u engleskom jeziku se naziva knot. Čvor nije mjerna jedinica SI sustava, iako je prihvaćena za uporabu unutar njega. Koristi se uglavnom u pomorstvu, meteorologiji i zrakoplov ...

                                               

Decibel

Decibel je decimalna jedinica brojčane jedinice bel iznimno dopuštene izvan SI. Decibel je jedinica razine neke fizikalne veličine. Poseban je naziv za broj jedan kada je razina izračunana jednadžbom: L = 10 ⋅ log 10 P 2 P 1 d B {\displaystyle L= ...

                                               

Din

U fizici je din što znači sila, snaga) jedinica za silu specificirana u centimetar-gram-sekunda - mjernom sustavu, prethodniku modernog SI sustava. Jedan din je isto što i 10 µN. 1 din = 1 g cm/s² = 10 −5 kg m/s² = 10 −5 N 1 newton = 1 kg.m/s² = ...

                                               

Dioptrija

Dioptrija je zastarjela mjerna jedinica jakosti optičkih leća. Dioptrija je poseban naziv za recipročni metar. U nekim je zemljama još iznimno dopuštena.

                                               

Elementarni naboj

Elementarni naboj ili elementarni električni naboj je fizikalna konstanta koja je apsolutna vrijednost električnoga naboja elektrona, odnosno protona. Električni naboj elektrona prvi je izmjerio R. A. Millikan 1909. Prema suvremenim mjerenjima iz ...

                                               

Fon (jedinica)

Fon je brojčana jedinica razine glasnoće, odredena logaritmom omjera tlakova opaženog zvuka p i usporedbenog zvuka p 0 = 2 10 –5 Pa, to jest razina je tlaka p prema usporedbenom tlaku: L = 20 ⋅ log 10 p 0 p h {\displaystyle L=20\cdot \log _{10}\! ...

                                               

Fot

Fot je zastarjela mjerna jedinica osvjetljenja, vrijednosti: 1 p h = 1 l m c m 2 = 10 000 l u k s {\displaystyle 1\ \mathrm {ph} =1\ {\frac {\mathrm {lm} }{\mathrm {cm} ^{2}}}=10\,000\ \mathrm {luks} }

                                               

Furlong

Furlong je jedinica mjere za duljinu u anglosaksonskim mjerama. Upotrebljava se još uvijek u SAD kao službena jedinica, a uobičajeno je još u upotrebi i u Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Kanadi. U svim zemljama osim SAD, furlong se je zadržao na ...

                                               

Härad

Härad je zemljopisna podjela koja se koristi u skandinavskim zemljama, a u svojim inačicama hundred i u Engleskoj i u SAD-u. Povijesno se rabila za dijeljenje većih krajeva na manje upravne jedinice. Ini nazivi su "wapentake", "herred" and "härad ...

                                               

Hide (mjerna jedinica)

Hide je bila engleska mjerna jedinica za mjerenje zemljišta. Izvorna nakkana bila je predstaviti dostatnu količinu zemljišta koje može izdržavati stanovnike jednog kućanstva. Tradicijski se uzima da je bila oko 49 hektara. U zbilji bila je mjera ...

                                               

Hrvatska milja

Hrvatska milja je stara jedinca duljine koja je iznosila 1/10 duljine ekvatorskog stupnja, odnosno ≈ 11130 m. Prema nekim izvorima, duljina hrvatske milje je iznosila 2226 metara ili 2229 metara Stjepan Glavač je definirao ovu mjeru i prvi put ju ...

                                               

Hvat

Hvat, sežanj ili klafter je stara jedinica za mjerenje duljine u Imperijalnom sustavu mjera, a koristi se još jedino u pomorstvu, najčešće za mjerenje dubine. Carica Marija Terezija je 1756. donijela propise koji su ujednačili veličinu hvata u ci ...

                                               

Imperijalni sustav mjera

Imperijalni sustav mjera je sustav mjera koji je odreden prvi put 1824. godine britanskom uredbom o težinama i mjerama. Unapredivan je sve do 1959. godine a uveden je u uporabu u Ujedinjenom kraljevstvu i kolonijama, uključujući i Britansku zajed ...

                                               

Jard

Jard je osnovna angloamerička mjerna jedinica za duljinu. Jard iznosi 3 stope ili 1/1760 milje, što je po Medunarodnom sustavu 0.9144 metara. Svojedobno je odredena pramjerom, a od 1963. s pomoću metra, i to točno: 1 jard = 0.914 4 metar 1 yd = 0 ...

                                               

Jedinica ekvivalenta dvadeset stopa

Jedinica ekvivalenta dvadeset stopa je neprecizna jedinica kapaciteta robe koja se često koristi da se opiše kapacitet kontejnerskih brodova i kontejnerskih terminala. Bazirana je na zapremini ISO kontejnera dužine 20 stopa 6.1 metara, metalnoga ...

                                               

Kalibar

Kalibar služi za opis veličine otvora cijevi vatrenog oružja i veličinu streljiva dizajniranih za različite cijevi. Nema standardnog pojma za kalibar. Obično označava unutrašnji promjer, odnosno udaljenost dva nasuprotna brijega u cijevi oružja i ...

                                               

Karat

Karat je mjerna jedinica za masu. Suvremena, metarska definicija karata prihvaćena je 1907. godine i prema njoj je jedan karat jednak 200 miligrama. Naziv dolazi od biljke rogač, naime u antičko doba sjemenke rogača služile su kao jedinica za mje ...

                                               

Kartica teksta

Kartica teksta ili kraće samo kartica je mjerna jedinica za izračunavanje količine teksta u dokumentu. Jedna kartica predstavlja minimalno 1500 mjesta do maksimalno 1800 mjesta u dokumentu, u koja se računaju svi slovni i brojčani znakovi, svi si ...

                                               

Kiri

Kiri je mjerna jedinica za radioaktivnost, a nije SI mjerna jedinica. Odreduje se kao: 1 Ci = 3.7 × 10 raspada atomske jezgre u sekundi To je otprilike radioaktivnost 1 grama izotopa radija-226, kemijskog elementa koji su otkrili izumitelji radio ...

                                               

Konjska snaga

Konjska snaga je naziv za više starih mjernih jedinica za snagu izvan sustava SI. Oznaka KS podrazumijeva kod nas konjsku snagu prema njemačkom standardu koja se definira kao snaga potrebna da se masa od 75 kilograma podigne na visinu od 1 metra ...

                                               

Kvintal

Kvintal ima više značenja, a sva su vezana uz mjerenje mase nekog tijela. Jedno od značenja kvintala je u metričkom sustavu, premda nije SI jedinica, gdje je: 1 kvintal = 100 kg Posve drugo značenje ima u Imperijalnom i Američkom sustavu mjera. K ...

                                               

Litra

Izvorno, simbol za litru je l malo slovo L, sukladno SI konvenciji da samo oznake onih jedinica koje dolaze od imena osobe počinju s velikim slovom. U mnogim zemljama engleskog govornog područja, najčešći oblik arapskog broja 1 je samo vertikalna ...

                                               

Mach

Machov broj ili skraćeno Mach je omjer brzine v nekoga tijela i brzine zvuka c u istom sredstvu, uz jednake okolnosti, to jest: M a = v c {\displaystyle Ma={\frac {v}{c}}} pri čemu je: v {\displaystyle v} - brzina tijela c {\displaystyle c} - brz ...