ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 178
                                               

BCS-teorija

BCS-teorija ili Bardeen-Cooper-Schriefferova teorija je prva mikroskopska teorija supravodljivosti. Polazi od pretpostavke da na vrlo niskim temperaturama u kristalnoj rešetki supravodiča privlačno medudjelovanje elektron–rešetka–elektron nadjača ...

                                               

Bioluminiscencija

Bioluminiscencija je hladno svijetljenje u živih organizama koji procesom izmjene tvari proizvode energiju, što se gotovo potpuno pretvara u svjetlost, a samo se neznatan dio pretvara u toplinu. Neki jednostanični organizmi svijetle čitavi, a u m ...

                                               

Bose-Einsteinova kondenzacija

Bose-Einsteinova kondenzacija je pojava svojstvena bozonima, pri kojem se velik broj čestica nalazi u istom energetskom stanju ako je temperatura sustava dovoljno mala. Prvi je put Bose-Einsteinova kondenzacija postignuta 1995., u grupi profesora ...

                                               

Curiejeva temperatura

Curiejeva temperatura je temperatura iznad koje feromagnetična tvar gubi svoja feromagnetska svojstva i postaje paramagnetična. Ime je dobila po francuskom fizičaru Pierreu Curieju. Pri temperaturama nižim od Curiejeve magnetski momenti atoma unu ...

                                               

Defekt čvrstog stanja

Defekt čvrstog stanja ili kristalografske greške su nepravilnosti u kristalnoj rešetki tvari u čvrstom stanju zbog nepravilna rasporeda atoma u kristalu. Mnoga svojstva čvrstih tvari u velikoj mjeri ovise o najmanjim veličinama defekata. Postoje ...

                                               

Elektroluminiscencija

Elektroluminiscencija je svijetljenje nekih dielektričnih tvari pod utjecajem električne struje. Pojavljuje se često kod tvari koje fluoresciraju ili fosforesciraju, ali i kod tvari koje ne pokazuju ni jednu od tih pojava. Iskorištava se za takoz ...

                                               

Fonon

Fonon, u fizici čvrstog stanja, je kvant energije mehaničkih vibracija u čvrstom tijelu. Uveden je po analogiji s fotonom, primjenom zakona kvantne mehanike na mehaničke titraje. Koncepcija fonona kao uvedene kvantnomehaničke veličine prikladna j ...

                                               

Fosforescencija

Fosforescencija je pojava svijetljenja po prestanku osvjetljavanja. Ima kemijskih tvari koje nakon osvjetljavanja same svijetle, na primjer fosfor i barijev sulfat. U svim slučajevima luminiscencije tijelo zrači energiju na račun apsorbirane ener ...

                                               

Fotoluminescencija

Fotoluminiscencija je vrsta luminescencije koja nastaje kao posljedica obasjavanja odredenih kemijskih tvari svjetlošću svih valnih duljina. J. W. Goethe i Thomas Johann Seebeck izlagali su 1792. uzorak Cascariolovog kamena svjetlu koje je prošlo ...

                                               

Hallov učinak

Hallov učinak ili Hallov efekt je pojava u tankoj metalnoj ili poluvodičkoj pločici kojom teče električna struja gustoće J x, pod djelovanjem okomitoga magnetskoga polja indukcije B z, stvaranja transverzalnoga električnoga polja jakosti: E y = R ...

                                               

Katodoluminescencija

Katodoluminescencija je vrsta elektroluminescencije, a nastaje bombardiranjem luminescentne tvari elektronima. J. Plücker je 1858. ustanovio da elektroda u izbojnoj posudi, isisanoj do odredenog stupnja vakuuma, emitira zrake koje se mogu otkloni ...

                                               

Kemoluminiscencija

Kemoluminiscencija, kemijska luminiscencija ili kemiluminiscencija je vrsta luminiscencije koja nastaje u vezi s kemijskim promjenama u nekim kemijskim tvarima. Pri kemijskoj luminescenciji emitira se energija oslobodena pri nekim egzotermnim kem ...

                                               

Kondenzirana tvar

Kondenzirana tvar je tvar nastala kondenzacijom, tvar u kojoj atomi i molekule snažno uzajamno djeluju te se može nalaziti u tekućem ili čvrstom agregatnom stanju, na iznimno niskim temperaturama u supravodljivoj ili suprafluidnoj fazi. Problemim ...

                                               

Kristaloluminiscencija

Luminescencija anorganskih kristala većinom dolazi iz luminescentnih centara, aktivatora, primjesa ugradenih u kristalnu rešetku ili zbog nesavršenosti kristala. Pojam centara je 1890. uveo P. Lenard. U toj koncepciji aktivatorski atomi sa susjed ...

                                               

Kvantni Hallov učinak

Kvantni Hallov učinak ili kvantni Hallov efekt je odstupanje Hallova otpora od linearne ovisnosti o jakosti magnetskoga polja pri Hallovu učinku u ekstremnim uvjetima. Uočio ga je K. von Klitzing 1980. Pojavljuje se pri magnetskoj indukciji većoj ...

                                               

Luminiscencija

Luminiscencija je emisija elektromagnetskoga zračenja koje nije pobudeno toplinskim procesom i povišenom temperaturom tvari, nego je posljedica primanja energije u nekom drugom obliku. Po tome se razlikuje više oblika luminiscencije: bioluminisce ...

                                               

Niskotemperaturna fizika

Niskotemperaturna fizika ili kriofizika je grana fizike koja se bavi proučavanjem tvari i pojava na niskim temperaturama, obično nižima od 77.3 K ili -195.79 °C, a najviše se bavi suprafluidnošću i supravodljivošću. Razvija se otkako je Heike Kam ...

                                               

Optička pinceta

Optička pinceta je znanstveni instrument koji se koristi vrlo uskim laserskim snopom kako bi njime djelovao na mikroskopske čestice privlačnom ili odbojnom silom od najčešće nekoliko pikonjutna. Može pokrenuti i zarobiti čestice promjera od pet n ...

                                               

Piezoelektrični efekt

Piezoelektrični efekt ili piezoelektrični učinak je pojava stvaranja električnog naboja na površini posebno odrezanog kristala koji je elastično deformiran vanjskom silom. Jedna strana tog kristala nabit će se negativno, a druga pozitivno. Dakle, ...

                                               

Piroelektričnost

Piroelektričnost je svojstvo nekih materijala da se pri promjeni temperature električno polariziraju, a pritom je količina nastalog električnog naboja razmjerna promjeni temperature. Piroelektričnost se tumači promjenom udaljenosti medu ionima kr ...

                                               

Radioluminiscencija

Radioluminiscencija je vrsta luminiscencije koja je izazvana ionizirajućim zračenjem. Omogućuje nam prepoznavanje i odredivanje vrste minerala, strukture njihova raste, područje izmjene u mineralnim fazama te pojava izdvajanja. Radioluminescencij ...

                                               

Rendgenoluminescencija

Rendgenoluminescencija je luminiscencija pobudena rendgenskim zračenjem. Mnoge kemijske tvari luminesciraju pod utjecajem rendgenskih zraka. Upotrebljavaju se za fluorescentne zastore na kojima se dobivaju vidljivi detalji struktura kostiju i dru ...

                                               

Rezonantna fluorescencija

Rezonantna fluorescencija je fotoluminescencija u kojoj pobudno zračenje odgovara frekvenciji, odnosno valnoj duljini za prijelaz iz osnovnog u pobudeno stanje, a emisija se zbiva s istom frekvencijom. Poznata linija živinih para od 253.7 nm jest ...

                                               

Supratekućina

Supratekućina ili suprafluidnost je naziv za agregatno stanje koje nastaje u nekim ukapljenim plinovima na vrlo niskim temperaturama, a svojstveni su mu nestanak viskoznosti i beskonačno velika toplinska vodljivost. Pored toga približavanjem temp ...

                                               

Supravodljivost

Supravodljivost je stanje pojedinih tvari koje se na niskim temperaturama očituje u nestanku njihova električnoga otpora, prolasku električne struje kroz tanku izolatorsku barijeru unutar njih bez električnoga otpora i lebdenju magneta iznad njih ...

                                               

Termoluminiscencija

Termoluminiscencija je vrsta luminiscencije koja je izazvana zagrijavanjem materijala do temperature ispod crvenog žara. Termoluminiscenciju pokazuju je na primjer topaz, dijamant, apatit. Termoluminiscencija nastaje zagrijavanjem nekih tvari, al ...

                                               

Triboluminiscencija

Triboluminiscencija je vrsta luminiscencije koja nastaje prilikom lomljenja nekih kristala. Triboluminiscencija može biti izazvana drobljenjem, grebanjem ili trljanjem materijala, a pretežno se javlja kod minerala nemetala s dobrom kalavošću. Tri ...

                                               

Tuneliranje

Tuneliranje, tunelski efekt ili tunelski učinak je kvantnomehanička pojava pri kojoj postoji vjerojatnost da elementarna čestica svlada prepreku kada to zakoni klasične fizike ne dopuštaju. Primjerice, pri naletu čestice na središte odbojne sile ...

                                               

Ukapljivanje plinova

Ukapljivanje plinova ili likvefakcija je prevodenje plinova u kapljevito agregatno stanje. Provodi se ponajviše radi lakšega prijevoza i skladištenja plinova, te za postizanje niskih temperatura. Plinovi se mogu ukapljiti hladenjem, kompresijom i ...

                                               

Barkhausenov učinak

Barkhausenov učinak ili Barkhausenov magnetni efekt je naziv za šum u izlazu feromagneta, koji nastaje kada se mijenja magnetska sila primijenjena na njega. Barkhausenov učinak nastaje tijekom magnetiziranja feromagneta, a odnosi se na kretanje m ...

                                               

Charpyjevo klatno

Charpyjevo klatno je uredaj za ispitivanje udarnog loma materijala, što je mjera za žilavost materijala. To je metoda ispitivanja materijala razaranjem koja se dosta često koristi. Da bi se moglo koristiti Charpyjevo klatno potrebno je napraviti ...

                                               

Greške u zavarenim spojevima

Greške u zavarenim spojevima nastaju kao i svaki tehnološki postupak, jer nose stalnu opasnost od nastajanja odredenih grešaka. S obzirom na veliki broj utjecajnih čimbenika na kvalitetu zavarenih spojeva, na tu je opasnost potrebno obratiti pose ...

                                               

Ispitivanje prionjivosti premaza

Ispitivanje prionjivosti premaza je metoda kojom se ispituje prionjivost, a to je jedno od najvažnijih svojstava naliča ili premaza, koje ovisi o kvaliteti pripreme površine i o sukladnosti premaznih sredstava. U slučaju 2-K premaza ovisi o odnos ...

                                               

Kaljivost

Kaljivost čelika nije uvijek precizno odredena normama, već se prema Europskoj normi odreduje samo kao sposobnost pretvorbe u martenzit. Rastavljanjem pojma kaljivosti na pojmove zakaljivost i prokaljivost, moguće ga je bolje odrediti. Zakaljivos ...

                                               

Kontrola bez razaranja

Kontrola bez razaranja, nerazorne metode kontrole kvalitete ili ispitivanje materijala bez razaranja prestavlja skup metoda temeljen na principima fizike sa svrhom utvrdivanja svojstava materijala ili komponenata sustava, te otkrivanja različitih ...

                                               

Kontrola s razaranjem

Kontrola s razaranjem je takav postupak ispitivanja materijala gdje dolazi do oštećenja materijala koji se ispituje. Metode kontrole s razaranjem obično se provode na zavarima pri certifikaciji postupaka zavarivanja, ali se često provode i nakon ...

                                               

Magnetska kontrola

Magnetska kontrola kvalitete je metoda kontrole bez razaranja, koja se koristi za otkrivanje površinskih i podpovršinskih grešaka kod feromagnetičnih materijala. Zasniva se na principu magnetske indukcije. Oko vodiča kroz koji prolazi električna ...

                                               

Metalografija

Metalografija se bavi istraživanjem strukture metala i legura pomoću svjetlosnog i elektronskog mikroskopa. Makrostruktura je vidljiva golim okom ili uz malo povećanje. Mikrostruktura zahtijeva pomoć mikroskopa, a povećanje treba biti barem 25 pu ...

                                               

Penetrantsko ispitivanje

Penetrantsko ispitivanje ili ispitivanje penetrantima često se primjenjuje kod ispitivanja zavarenih spojeva na konstrukcijama kao ispitivanje bez razaranja. Na prethodno očišćenu i odmašćenu površinu nanosi se penetrant. Nakon penetriranja u eve ...

                                               

Radiografska kontrola

Radiografska kontrola je vrsta kontrole bez razaranja, koja pri kontroli kvalitete metodama prozračavanja u praksi koristi rendgenske zrake ili gama zrake. Rendgenske zrake nastaju pri naglom kočenju ubrzanog snopa elektrona na metalnoj ploči, do ...

                                               

Ultrazvučna kontrola

Ultrazvučna kontrola kvalitete materijala zasniva se na svojstvu ultrazvuka da se širi kroz homogene materijale i da se odbija na granici materijala različitih akustičkih osobina, odnosno od nehomogenosti u materijalu. Od izvora ultrazvuka šire s ...

                                               

Vizualna kontrola

Vizualna kontrola ili optičko ispitivanje je metoda kontrole bez razaranja, za otkrivanje niza površinskih grešaka, kao što su: korozija, kontaminacija, završna obrada površine, te površinske greške spojeva. Može biti sa ili bez pomoćnih uredaja ...

                                               

Referendum o ustavnoj definiciji braka u Hrvatskoj

Referendum o ustavnoj definiciji braka održan je u Hrvatskoj 1. prosinca 2013., na njemu su se državljani RH izjasnili žele li da se u Ustav Republike Hrvatske prenese definicija iz postojećeg Obiteljskog zakona, kako je brak zajednica žene i muš ...

                                               

Referendum o ustavnoj definiciji braka u Slovačkoj

Referendum o ustavnoj definiciji braka održan je u Slovačkoj 7. veljače 2015., Na referendumu su se državljani Slovačke izjasnili žele li da se u Ustav Slovačke Republike prenese definicija iz postojećeg Obiteljskog zakona, kako je brak zajednica ...

                                               

Referendum o ustavnoj definiciji braka u Sloveniji 2012.

Po izbornim jedinicama rezultati su bili sljedeći: izborna jedinica Ljubljana centar: protiv 45.21 %, za 54.79 % izborna jedinica Kranj: protiv 56.58 %, za 43.42 % izborna jedinica Maribor: protiv 54.84 %, za 45.16 % izborna jedinica Ljubljana Be ...

                                               

Referendum o ustavnoj definiciji braka u Sloveniji 2015.

Referendum o ustavnoj definiciji braka održan je u Sloveniji 20. prosinca 2015. godine. Referendum je bio o zakonskom izjednačenju prava istospolnih parova i heteroseksualnih veza muškarca i žene, uključujući pravo na vjenčanje pred matičarem, pr ...

                                               

Referendum o ustavnoj definiciji braka u Švicarskoj

Referendum o ustavnoj definiciji braka održao se u Švicarskoj 28. veljače 2016. godine. Inicijativa je tražila da se u Ustavu brak definira kao zajednica muškarca i žene, čime bi se onemogućio istospolni brak. Birači su sa 50.8% glasova protiv od ...

                                               

Intifada

Prva Intifada počela je 1987. godine, počela se gasiti 1991., a prekinuta je 1993., nakon potpisivanja Sporazuma iz Osla i uspostavljanja Palestinske Narodne Samouprave. Nakon izraelsko-arapskih ratova prostor predviden za arapsku državu u nekada ...

                                               

Lastovska buna

Lastovska buna je ime za dogadaje izmedu 1602. i 1606. kada je elita otoka Lastova pokušala promijeniti vlast Dubrovačke Republike onom Mletačke. Centralizacija i snižavanje povlastica autonomne općine pod Dubrovnikom preraslo je u nezadovoljstvo ...

                                               

Pobuna Arapa 1936.-1939.

Arapska pobuna u Palestini izbila je u travnju 1936. kada se šest najznačajnijih arapskih voda ujedinilo u prosvjedu protiv masovnog doseljavanja Židova na to područje. Vrhovni zapovjednik arapskih snaga bio je muftija Mohammed Amin al-Husseini, ...