ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 157
                                               

Pasivnost metala

Pasivnost metala ili pasivizacija je stanje u koje neki neplemeniti metali mogu privremeno prijeći, pri čem postaju korozijski otporni poput plemenitih metala. Tako na primjer komad željeza, pošto je kratko vrijeme bio uronjen u koncentriranu duš ...

                                               

Peptid

Peptidi su kratki polimeri aminokiselinskih monomera vezani peptidnim vezama. Povezivanjem najmanje dvije aminokiseline nastaju peptidi. U kemijskoj reakciji sudjeluju amino-skupina jedne aminokiseline i karboksilna skupina druge aminokiseline, t ...

                                               

Perioda periodnog sustava

U periodnom sustavu elemenata, elementi su rasporedeni u niz vodoravnih redova tako da se istovremeno oni sa sličnim svojstvima nalaze u okomitim kolonama. Elementi iste periode imaju isti broj elektronskih ljusaka; sa svakom sljedećom grupom uzd ...

                                               

Periodni sustav elemenata

Periodni sustav elemenata je sustavni tablični poredak kemijskih elemenata koji odražava njihovu atomsku gradu i sličnost njihovih fizikalnih i kemijskih svojstava. Periodičkomu ponavljanju kemijskih i fizikalnih svojstava elemenata uzrok je peri ...

                                               

Petrokemija

Petrokemija je grana kemije i kemijske tehnologije koja se bavi reakcijama i procesima dobivanja te svojstvima petrokemijskih proizvoda, tj. onih proizvoda koji se temelje na nafti i zemnome plinu, a ne rabe se kao goriva ili maziva. Temeljno je ...

                                               

PH indikatori

pH indikatori su kemijski spojevi koji su dodani u malim količinama služe za vizualno odredivanje pH vrijednosti. Dakle, pH indikatori su kemijski detektori vodikovih iona H +. Promjena pH vrijednosti uzrokuje promjenu boje pH indikatora u otopin ...

                                               

Piroliza

Piroliza je toplinska razgradnja organskog materijala pri povišenoj temperaturi i odsutnosti kisika. To uključuje istodobnu promjenu kemijskog sastava i stanja te nepovratnost procesa. Pritom se velike molekule razgraduju na manje, npr. metan se ...

                                               

Plamen

Plamen je vidljivi, plinski dio vatre. To je pojava kod koje dolazi do izrazitog oslobadanja energije, pogotovo uslijed izgaranja. Ako je plamen dovoljno topao da ionizira plinove, može se pojaviti i plazma. Boja i temperatura plamena ovisi o vrs ...

                                               

Plinovi izgaranja

Izgaranje je kemijski proces kod kojeg dolazi do oksidacije gorivih sastojaka nekog goriva. Kemijske reakcije, a posebno izgaranja uvijek su vezana s energijskom pretvorbom. U gorivu vezana kemijska energija oksidacijom pretvara se u toplinsku en ...

                                               

Plinska kromatografija

U plinskoj kromatografiji mobilna faza je u plinovitom stanju, a stacionarna faza može biti tekuća ili čvrsta. Mobilna faza nosi komponente smjese kroz stupac kromatografa. Uzorak se prije uvodenja u stupac mora pretvoriti u plinovito stanje.

                                               

Polimorfija

Polimorfija je postojanje kojega elementa, kemijskoga spoja ili minerala u dva ili više oblika koji se razlikuju po kristalnoj strukturi te fizikalnim i kemijskim svojstvima, a ne razlikuju se po kemijskome sastavu. Alotropija je polimorfija kod ...

                                               

Prekristalizacija

Prekristalizacija je proces pretvorbe jedne kristalne forme u drugu kao posljedica promjene fizičkih i kemijskih uvjeta u otopini. Prekristalizacija je metoda razdvajanja smjesa homogenih i heterogenih koja se najčešće koristi za čišćenje onečišć ...

                                               

Pretok

Pretok je dio ukapljenih vršnih para destilacijske kolone koji se vraća u kolonu na najvišu pliticu. Pretok je hladnija kapljevina u procesu rektifikacije. Rektifikacijska kolona može raditi izmedu dvaju graničnih stanja radnih parametara uz najm ...

                                               

Primordijalni elementi

U geokemiji su primordijalni elementi kemijski elementi otkriveni na Zemlji koji su u svom sadašnjem obliku postojali prije Zemljinog nastanka, u skladu s prihvaćenom teorijom o evoluciji zvijezda. To znači da vrijeme poluraspada njihovih jezgri ...

                                               

Prirodna bojila

Prirodna bojila su bojila koja se dobivaju izdvajanjem biljnih ili životinjskih sastojaka, na primjer iz sadnica u cvatu, korijenja, lišća, puževa, insekata i tako dalje. U bojenju tekstila prirodna bojila imaju danas ograničenu važnost, a više s ...

                                               

Propikonazol

Propikonazol je triazolni fungicid, takoder poznat i kao DMI ili demetilcijsko inhibitorni fungicid zbog vezivanja za i inhibicuju enzima 14-alfa demeteilaze, prekursora ergoszterola. Bez koraka demetilacije, ergosterol se ne ugraduje u staničnu ...

                                               

Racemat

Racemat je smjesa koja sadrži jednaku količinu enantiomera, stereoizomera koji su medusobno zrcalne slike. Budući da jedan stereoizomer zakreće ravninu linearno polarizirane svjetlosti za odredeni kut u jednom smjeru, drugi stereoizomer zakreće r ...

                                               

Radikal (kemija)

Radikal je vrsta meduspoja kemijske reakcije u kojoj veza puca i dva dijela molekula koja tako nastanu nose po jedan elektron. Vrlo se reaktivni zbog čega brzo nestaju i vrlo se lako spajaju s drugim molekulama ili se raspadnu na neki drugi radik ...

                                               

Rani razvoj kemije

Prva pojava kemije, smatra se pojava recepata za plavu glazuru u Babilonu oko 3500. godine prije nove ere, te nešto kasnija pojava recepata za lijekove i balzame u Egiptu. U to doba se počinje razvijati i metalurgija, a nešto kasnije i razvija se ...

                                               

Reagens boca

Reagens boca je staklena posuda od prozirnog ili tamnog stakla, uskog grla, s ubrušenim čepom. U boci se drže reagensi potrebni za analizu. Na prednjoj strani boce nalazi se naljepnica na kojoj je označen kemijski sastav reagensa. Prilikom izlije ...

                                               

Redoks

Redoks ili redoks reakcija je takva kemijska reakcija kod koje dolazi do oksidacije i redukcije, izmjene elektrona izmedu dva redoks sustava i time promjene oksidacijskih brojeva atoma reagirajućih kemijskih tvari. Oksidacija i redukcija su kemij ...

                                               

Rijetki zemni magneti

Razvijeni 1970-ih i 1980-ih, rijetki zemni magneti su vrsta najjačih trajnih magneta ikad napravljenih, jer stvaraju znatno jača magnetska polja u odnosu na druge vrste magneta, kao što su feritni i alnico magneti. Prosječno magnetsko polje rijet ...

                                               

Rijetki zemni metali

Rijetki zemni metali ili rijetki zemni elementi čine skup od sedamnaest kemijskih elemenata u periodnom sustavu elemenata, nadalje, petnaest lantanoida uz skandij i itrij po definiciji medunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju. Skandij i i ...

                                               

Saharin

Prvi je put proizveden 1878., a otkrio ga je kemičar Constantin Fahlberg. Komercijaliziran je nedugo nakon otkrića, a njegova upotreba široko rasprostranjena tijekom Prvoga svjetskog rata zbog nestašice šećera. Saharin je prvo kemijski sintetizir ...

                                               

Saponifikacija

Saponifikacija je hidrolitička razgradnja estera uz pomoć lužine na alkohole i karboksilne kiseline. U užem se značenju saponifikacijom naziva hidroliza estera viših masnih kiselina iz biljnih i životinjskih masti, a nastaju trovalentni alkohol g ...

                                               

Silika-gel

Silika-gel je gel koji se sastoji od koherentne trodimenzijske mreže polisilicijskih kiselina. Dobiva se stupnjevitom kondenzacijom ortosilicijske kiseline, pri čem se iz nastale koloidne otopine izdvaja gel, koji sušenjem daje tvrda zrnca silika ...

                                               

Smog

Smog potječe od spoja engleskih riječi "smoke" = dim i "fog" = magla. 1952. godine, petodnevna magla nad Londonom uzrokovala je otprilike 4000 smrtnih slučajeva uslijed respiratornih bolesti. Tek kad se više nije moglo disati, britanska je vlada ...

                                               

Solvayev postupak

U zasićenu otopinu natrijevog klorida uvode se amonijak i ugljikovIV oksid. Reakcijom u vodenoj otopini nastaju amonijevi, natrijevi, hidrogenkarbonatni i kloridni ioni koji bi mogli dati četiri različite soli: amonijev klorid NH 4 Cl, amonijev h ...

                                               

Solvoliza

Solvoliza je otapanje tvari reakcijom s otapalom pri čem nastaje novi kemijski spoj. Ovisno o otapalu, reakcija se naziva alkoholizom, hidrolizom i dr. Nedovršeni članak Solvoliza koji govori o kemiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima W ...

                                               

Staklenički plinovi

Staklenički plinovi su plinovi koji uzrokuju efekt staklenika u planetarnoj atmosferi. Najzastupljeniji i najjači staklenički plin je vodena para. Plinovi kojih je manje i imaju slabiji učinak su ugljikovIV oksid i metan. Vodena para je uglavnom ...

                                               

Stearinska kiselina

Stearinska kiselina je viša masna zasićena kiselina, CH 3 16 COOH. Bijeli, zrnasti prah masna opipa, netopljiv u vodi, topljiv u organskim otapalima. U obliku estera s glicerolom pojavljuje se praktički u svim biljnim i životinjskim mastima. Njez ...

                                               

Stereoizomer

Stereoizomeri su vrsta kemijskih spojeva. Istovjetne su kemijske grade, ali raspored atoma ili grupa u prostoru im je različit. Dijelimo ih na optičke enantiomeri ili zrcalni izomeri i geometrijski izomeri cis-trans. Kemijske reakcije koje prefer ...

                                               

Stereokemija

Stereokemija je grana kemije koja se bavi proučavanjem prostorne organizacije molekula odnosno njene trodimenzijske strukture. Tradicionalno se dijeli na statičku stereokemiju, koja se fokusira na prostorne oblike molekula, proučavanje kiralnosti ...

                                               

Stiren

Stiren je bezbojna tekućina oštra aromatična mirisa, relativne gustoće 0.9, tališta -31 °C, a vrelišta 145 °C. Nalazi se u katranu kamenog ugljena i medu proizvodima preradbe nafte. Utjecajem svjetlosti, topline ili katalizatora ili samo zagrijav ...

                                               

Sulfatni postupak

Sulfatni postupak se najviše primjenjuje danas u proizvodnji papira, u kojem se celulozna masa nakon iskuhavanja s natrijevim hidroksidom i natrijevim sulfidom odvaja od preostaloga luga, čisti, pere i po potrebi izbjeljuje. Lug se regenerira isp ...

                                               

Sulfitni postupak

Sulfitni postupak se prije više primjenjivao u proizvodnji papira zbog manje obojenosti proizvoda prije bijeljenja, u kojem se za iskuhavanje sirovine upotrebljavala sumporasta kiselina i kalcijev hidrogensulfit. U tom se postupku lug nije regene ...

                                               

Sumporno vapno

Po sastavu je to smjesa kalcijevih polisulfida te ne izreagiranih vapna i sumpora, tako da se ugrubo može reći kalcijev polisulfid. Svježa otopina je dosta korozivna i s podosta metala i njihovih spojeva tvori sulfide bakrov sulfid, željezov sulfid.

                                               

Suspenzija (kemija)

U kemiji, suspenzija je heterogeni fluid koji sadrži čvrste čestice koje su prevelike za sedimentaciju. Obično moraju biti veće od 1 mikrometra. Čvrsta tvar je raspršena u fluidu mehaničkim utjecajem. Za razliku od koloida, suspenzija će se s vre ...

                                               

Sušenje

Sušenje je uklanjanje kapljevine iz tvari u kojima se ona nalazi u razmjerno malom udjelu. Pod sušenjem se u prvom redu razumije kao toplinsko uklanjanje vode iz čvrstih tvari, kao vlažnoga materijala, radi dobivanja proizvoda u suhom i čvrstom s ...

                                               

Sušila

Sušila su katalizatori stvrdnjavanja veziva u bojama i lakovima na bazi ulja i uljima i masnim kiselinama modificiranih alkidnih smola.

                                               

Tankoslojna kromatografija

Tankoslojna kromatografija je kromatografska tehnika koja se koristi za razdvajanje kemijskih komponenti u smjesi. Uključuje stacionarnu fazu sastavljenu iz tankog sloja materijala za adsorpciju, obično silikagela, aluminijevog oksida ili celuloz ...

                                               

Tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti

Tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti je oblik kromatografije na stupcu koji se često koristi u analitičkoj kemiji. Ponekad se u literaturi može naći i naziv "Tekućinska kromatografija pod visokim tlakom". HPLC se koristi za razdvajanje ...

                                               

Tioli

Tioli su organski spojevi, sumporni analogni alkoholi s općom formulom R-SH. Stariji i napušteni naziv za tiole je merkaptani živu; ili oteta živa), isticao je njihovu sposobnost da sa živom reagiraju i s lakoćom tvore soli dajući netopljive orga ...

                                               

Titracija

Titracija je volumetrijski postupak kojim se posredno odreduje količina neke otopljene tvari mjerenjem obujma dodanoga reagensa. Zajednička je metoda za kvantitativnu kemijsku analizu pri odredivanju nepoznate koncentracije odredenog analita. Oto ...

                                               

Transesterifikacija

U organskoj kemiji, transesterifikacija je proces zamjenen organske grupe estera R s organskom grupom alkohola R. Ove reakcije su cesto katalizirane dodavanjem kiseline ili baznih katalizatora. Reakcija se takoder može postići uz pomoć enzima, po ...

                                               

Trikloretilen

Trikloretilen je bezbojna, nezapaljiva, otrovna tekućina kapljevina slatkastog i intenzivnog mirisa i okusa po kloroformu. Gustoća mu je 1.46 g/cm 3 i ne praktički se ne miješa s vodom. Ne otapa se u vodi, al je topljiv u alkoholu, dietil-eteru, ...

                                               

Ukapljeni naftni plin

Ukapljeni naftni plin je mješavina ukapljenih ugljikovodika nastalih preradom nafte koji su u normalnom stanju plinovi, a pri povećanju tlaka prelaze u tekuće stanje. U medunarodnom prometu označava se kraticom LPG prema engleskom nazivu liquifie ...

                                               

UN broj

UN broj je medunarodna brojčana oznaka. Predstavlja četveroznamenkasti identifikacijski broj opasne tvari ili predmeta. Nalazi se u donjem dijelu ploče opasnosti. Na ploči opasnosti nalazi se ispod Kemlerova broja. UN broj čine četiri znamenke. S ...

                                               

Vapno

Vapno je cjelokupni naziv za živo, gašeno 2) te hidratizirano vapno. Slabo je topljivo u vodi. Često može sadržavati oko 10% aluminijskih primjesa.

                                               

Vatra

Vatra, je prirodna pojava koja prati neke kemijske procese, osebujno-burnu oksidaciju organskih tvari, pri kojoj nastaje toplina i svjetlost. Vatra je vidljiva kemijska reakcija i to je ujedno brz, samoodrživ oblik oksidacije tijekom kojeg gorivo ...