ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 154
                                               

Kota

Kota je broj kojim se na geografskim i topografskim kartama označava visina neke točke iznad morske razine; općenito, vrtikalna udaljenost točke na površini tla od odredene referentne plohe. Kote terena ispod morske razine nose negativan predznak ...

                                               

Mercatorova projekcija

Mercatorova projekcija je cilindrična kartografska projekcija koju je 1569. osmislio flamanski geograf i kartograf Gerardus Mercator. Postala je standardna kartografska projekcija za nautičke svrhe zbog svoje mogućnosti prikazivanja linija konsta ...

                                               

Meridijan

Meridijan ili podnevnik – u zemljopisu odnosno fizičkoj geografiji – naziv je za liniju koja spaja zemljine zemljopisne polove te je okomita na paralele ili usporednice. To je crta koja spaja sve točke na Zemlji na kojima je Sunce tijekom svog pr ...

                                               

Mreža

Mreža je predmet ispleten od niti vrlo različitih materijala, sa jednakim okama. U prvom redu mreža je alat kao - ribarska mreža koja može biti ispletena od konca, užadi, žica i sličnih materijala. Ili se može raditi o mreži kao rekvizit za neki ...

                                               

Nulti kilometar

U puno država, nulti kilometar predstavlja jedinstvenu geografsku točku, od koje se mjeri udaljenost. Najpoznatija takva točka je Milliarium Aureum koja se nalazila u Rimskom forumu i predstavljala je figuru od mesinga, koju je podigao cezar Augu ...

                                               

Ortodroma

Ortodroma je luk glavne kružnice. Glavne kružnice ili velike kružnice su kružnice na sferi kojima je polumjer u prostoru isti polumjeru sfere, a središte u središtu sfere. Opseg im je jednak opsegu sfere. Definiraju se kao presjek sfere i ravnine ...

                                               

Paralela (zemljopis)

Paralelom, ponekad i usporednicom, naziva se kružnica koja spaja sve točke iste zemljopisne širine na površini Zemlje. Prema drugoj postojećoj definiciji, paralela je opseg kružnog presjeka zemljine kugle s ravni koja se u prostoru nalazi ortogon ...

                                               

Terra Australis

Terra Australis ili Terra Australis Incognita je bio teoretski kontinent koji se pojavljivao na europskim mapama od 15. do 18. stoljeća. Ovaj pojam je uveo Aristotel. Njegove ideje je kasnije proširio Ptolomej u 1. stoljeću, koji je vjerovao da j ...

                                               

Topografija

Topografija je zemljopisni pojam, koji se bavi opisivanjem i proučavanjem Zemljinih površinskih elemenata, fizičkogeografskih karakteristika, kao visina i nagib. Razumijevanje topografije je važno za mnogo znanosti i djelatnosti. Tako je u prosto ...

                                               

Zemljopisna širina

Geografska ili zemljopisna širina je udaljenost neke točke na Zemlji prema sjeveru ili jugu od ekvatora. Obično se označava malim grčkim slovom φ. Geografska širina predstavlja kutnu mjeru i iskazuje se u stupnjevima, kutnim minutama i kutnim sek ...

                                               

Zemljovid

Zemljovid ili zemljopisna karta je umanjeni prikaz Zemljine površine ili nekog dijela Zemljine površine. Zemljina površina, zbog zakrivljenosti, ne može se prikazati u ravnini bez deformacija, a ne mogu se predočiti ni sve pojedinosti i svi objek ...

                                               

Zemljovid svijeta

Zemljovid svijeta je zemljovid koji prikazuje površinu Zemlje na ravnoj plohi uporabom jedne od brojnih kartografskih projekcija. Karte svijeta su često političke ili fizičke. Najvažnija svrha političke karte je prikaz teritorijalnih granica, dok ...

                                               

Zračna fotografija

Zračna fotografija ili aerofotografija je postupak snimanja fotografija na Zemlji s uzvišenog položaja. Termin se obično odnosi na snimke snimljene kamerom koja se ne nalazi na strukturi na zemlji. Kamere se mogu držati u ruci ili mogu biti na po ...

                                               

Acetat

Acetat je sol octene kiseline. Octena kiselina je supstanca topiva u vodi, koja stupa u reakcije s mnogim molekulama. Acetati se u rastvoru drugačije ponašaju u odnosu na kiselinu od koje potječu. Oni u velikom broju slučajeva posredstvom hidroli ...

                                               

Acidimetrija

Acidimetrija je u analitičkoj kemiji metoda za kvantitativno odredivanje neke baze titracijom s pomoću otopine kiseline poznate koncentracije.

                                               

Adsorpcija

Adsorpcija je sposobnost neke čvrste tvari zvane adsorbensa da na svojoj graničnoj površini veže molekule plina ili otopljene tvari iz otopina, formirajući tako molekularni ili atomski film kojeg nazivamo adsorbat. Ovaj pojam se često zamjenjuje ...

                                               

Aerosol

Aerosol je suspenzija čestica krutih tvari ili kapljica tekućine promjera manjeg od 1 mikrometar u plinu. U Zemljinu atmosferu dolaze prirodnim procesima ili ljudskim djelovanjem. Mogu biti anorganskoga i organskoga podrijetla. Smatra se da aeros ...

                                               

Akumulator

Akumulator, električni je sekundarni električni članak, naprava u kojoj se električna energija pretvara u kemijsku, ostaje u njoj pohranjena i zatim se, prema potrebi, može nanovo pretvoriti u električnu. Spada pod članak, galvanski sekundarni. O ...

                                               

Alauni

Alauni je skupina izomorfnih dvostrukih sulfata opće formule M I M III 2 × 12 H 2 O, gdje je M I jednovalentni, a M III trovalentni metal. Sulfatna skupina SO 4 može biti zamijenjena srodnom, npr. selenatnom SeO 4. Tehnički su najvažniji alauni k ...

                                               

Alkemija

Alkemija je drevna vještina preobrazbe neplemenitih metala u plemenite, te težnja za pronalaskom Kamena mudraca odnosno potraga za životnim eliksirom. Razlikujemo aleksandrijsku protokemiju, arapsku alkemiju te europsku duhovnu alkemiju, iako je ...

                                               

Alkoholno vrenje

Alkoholno vrenje je kemijski proces u kojem se glukoza pod utjecajem enzima razgraduje na 2 molekule ugljik oksid i 2 molekule etanola uz oslobadanje energije. -> 2 CO 2 + 2 CH 3 CH 2 OH + ATP) Nastaje pod utjecajem kvaščevih gljivica koje stv ...

                                               

Alkotest

Alkotest je provjeravanje prisutnosti alkohola u izdahnutome zraku s pomoću posebne priručne naprave. Postoje klasični, digitalni i elektronički alkotestovi. Takoder mjerenje se može obaviti i medicinskim postupkom. Temelji se na redukciji kalije ...

                                               

Alotropija

Alotropska modifikacija ili alotropija je pojava da se ista tvar javlja u više strukturnih oblika koji se razlikuju po fizikalnim i/ili kemijskim svojstvima. Alotropi su dva ili više oblika istog kemijskog elementa koja se medusobno razlikuju po ...

                                               

Amidi

Amidi su monoacilni derivati amonijaka, primarnih i sekundarnih amina opće formule RCONH 2, RCONHR` ili RCONR 2. Poznati su i diacilni derivati amonijaka 2 NH i primarnih amina 2 NR, a nazivaju se imidima. Amidi su dakle spojevi koji sadrže amidn ...

                                               

Analitička kemija

Analitička kemija je grana kemije koja se bavi istraživanjem kvalitativnog i kvantitativnog sastava tvari metodama kemijske analize. Ako se istražuje od čega se neka tvar sastoji, radi se o kvalitativnoj analizi, a ako se traže omjeri pojedinih s ...

                                               

Anhidridi

Anhidridi su kemijski spojevi koji se dobivaju kada se jednoj molekuli ili većemu broju molekula kiseline ili baze oduzme jedna ili više molekula vode. Zbog toga su anhidridi poznati kao "anhidridi kiselina".

                                               

Anomer

Anomeri su vrsta dijastereoizomera. Pojavljuju se kad se monosaharidi povežu u cikličku strukturu. Ove se vrste izomera medusobno razlikuju samo po stereokemijskoj konfiguraciji na prvom asimetričnom atomu C. Taj atom pri tvorbi poluacetala može ...

                                               

Anorganska kemija

Anorganska kemija dio je kemije koji proučava kemijska svojstva i reakcije svih kemijskih elemenata osim ugljika i njegovih spojeva kao i kemijske procese koje se zbivaju izmedu njih. Spojeve ugljika proučava organska kemija. Granica izmedu anorg ...

                                               

Antidetonatori

Antidetonatori, spojevi koji se u malim količinama dodaju benzinu da bi mu povećali otpornost protiv samozapaljenja radne smjese, tj. smanjili mu oktanski broj.

                                               

Antifriz

Antifriz je tekućina za snižavanje ledišta rashladne tekućine, upotrebljava se u uredajima koji rade pri niskim temperaturama, npr. automobilskim motorima.

                                               

Antipsihotik

Antipsihotični lijekovi, takoder poznat kao neuroleptici, koriste se za liječenje simptoma psihoze, poput zabluda i halucinacija videnih kod shizofrenije, shizoafektivnog poremećaja i manične faze bipolarnog poremećaja. Korištenje antipsihotika i ...

                                               

Atom

Atom je osnovni djelić, najmanji dio na koji kemijska tvar može biti rastavljena bez otpuštanja električki nabijenih čestica, najmanji sastavni dio najjednostavnijih kemijskih tvari, kemijskih elemenata, koji zadržava svojstva tog elementa. Promj ...

                                               

Avogadrov broj

Avogadrov broj ili Avogadrova konstanta je prirodna konstanta koja odreduje broj čestica u jednom molu neke tvari. Jednaka je količniku broja čestica N i količine tvari n a označuje se s L ili N A dok je jedinica mol −1: L = n i l i L = N ⋅ m {\d ...

                                               

Baze (kemija)

Baze su hidroksidi, elektropozitivnih elemenata, najčešće alkalijskih i zemnoalkalijskih kovina koji u vodenoj otopini disocijacijom daju hidroksidne ione. Takve otopine pokazuju lužnatu reakciju, mijenjaju crvenu boju lakmusa u modru i s kiselin ...

                                               

Benzaldehid

Benzaldehid je jedan od produkata hidrolize cijanogenetskog glikozida amigdalina grč. amygdalon; badem koji se nalazi u sjemenkama članova roda šljiva. Nekada su ga nazivali uljem gorkih badema. Bezbojna je tekućina, karakteristična mirisa na bad ...

                                               

Benzil-cijanid

Benzil-cijanid je bezbojan organski spoj i aromatična masna tekućina. Benzil-cijanid kao i ostali bezil-derivati nadražuje kožu i oči. Otrovan je kao i svi cijanidi, a kad se zapali ispušta otrovan cijanovodik.

                                               

Benzin

Benzin je kapljevita zapaljiva smjesa lakohlapljivih tekućih ugljikovodika, vrelišta 40-200 °C, gustoće 0.72-0.80 g/cm 3 i različita sastava. Sastavljen je iz alifatskih ugljikovodika izmedu C 4 do C 12 atoma u molekuli.

                                               

Benzodiazepini

Benzodiazepini su skupina lijekova koji se koriste u liječenju anksioznosti, nesanice i sličnih stanja povezanih sa živčanom napetošću. Jedni su od najčešće propisivanih i zloupotrebljavanih lijekova te su često sastavni dio kućne ljekarne tzv. " ...

                                               

Benzoilperoksid

Kod reagiranja s natrijevim metoksidom nastaju natrijev peroksibenzoat i metilbenzoat. Grijanjem na niske temperature daje benzoatne i fenilne radikale.

                                               

Bijeli špirit

White spirit je derivat petroleja koji se koristi kao otapalo za boje i lakove. Spomenuti naziv se koristi pretežno u Ujedinjenom Kraljevstvu. U Kanadi se koristi naziv mineral turpentine, a u Australiji i Novom Zelandu koristi se naziv white gas ...

                                               

Bojilo

Bojilo je organska tvar koja se upotrebljava za bojenje tekstila, kože, krzna, papira, polimernih materijala, živežnih namirnica, farmaceutskih preparata i slično. Za razliku od boja i lakova, koji se u tankom sloju nanose na površinu materijala, ...

                                               

CAS registarski broj

CAS registarski broj je jedinstveni identifikacijski broj za kemijske elemente, spojeve, polimere, biološke slijedove, smjese i slitine. Brojeve dodjeljuje odjel Američkog kemijskog društva Chemical Abstracts Service. Broj se dodjeljuje svakoj ke ...

                                               

Cijanid

Cijanidi su soli cijanovodične kiseline). Ime cijanid je nastalo od grčke riječi κυανός što znači "plavo". Cijanidi su jaki otrovi i treba jako pažljivo rukovati s njima. Pošto su cijanidi soli cijanovodične kiseline, natrijev cijanid se takoder ...

                                               

Ciklon B

Ciklon B bio je tržišni naziv za pesticid na bazi cijanida koji je 1922. godine razvijen u Njemačkoj. Sadrži cijanovodičnu kiselinu, stabilizator, odorant, metil 2-bromoacetat i adsorbente. Pomoću ciklona B njemački su nacionalsocijalisti ubili m ...

                                               

Compendium of Chemical Terminology

Compendium of Chemical Terminology, takoder poznat i kao Gold Book, izdanje Medunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju. Sadrži sveopće i medunarodne definicije pojmova iz kemije. Radove na prvom izdanju inicirao je kemičar Victor Gold. Prvo ...

                                               

Čistoća plemenitih kovina

Čistoća plemenitih kovina označava se u tisućinkama,dok su nekada korišteni i drugi sustavi označavanja,poput primjerice lota 16 lota = čisto srebro. te karata 24 karata = čisto zlato. Označavanje u lotima te karatima koristilo se do 1888. godine.

                                               

Dekan (kemija)

Dekan je ugljikovodik, alkan, s kemijskom formulom C 10 H 22. Iako dekan može imati 75 strukturnih izomera, termin se obično odnosi na normalni dekan formule CH 3 8 CH 3. Medutim, svi izomeri pokazuju slična svojstva i svi su zapaljive tekućine. ...

                                               

Delta zračenje

Delta-zračenje su delta-elektroni koji nastaju pri prolazu ionizirajućeg zračenja, posebice α-zračenja i β-zračenja kroz tvar. Očituju se kao sekundarno zračenje koje može prouzročiti dodatnu ionizaciju. Energija je toga zračenja reda 1000 eV, a ...

                                               

Dietil-eter

Dietil-eter po IUPAC-u etoksietan ili obični eter. U govoru se često upotrebljava kao obični eter ili samo eter, ali zbog poistovjećivanjem s grčkom mitologijom da je Eter bog nebeskoga svjetla, rade se koristi puni njegov naziv dietil-eter ili d ...

                                               

Difuzija

Difuzija je prijenos kemijskih tvari u plinovima, kapljevinama i čvrstim tvarima. Nastaje zbog razlike u koncentracijama koje se spontanim toplinskim gibanjem čestica izjednačuju. Za razliku od plinova i kapljevina, gdje toplinsko gibanje čestica ...