ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 142
                                               

Estetska funkcija šume

Estetska funkcija šume, jedna od općekorisnih funkcija šume. Pod estetskom funkcijom šume podrazumijevamo lijep izgled krajolika koji je takav zbog prisutnosti šu­me. U gusto naseljenom prostoru kao što su veliki gradovi, park-šume daju poseban e ...

                                               

Furnir

Furnir je proizvod dobiven preradom drva. Izraduje se u obliku listova. Prema načinu dobivanja, dijeli se na rezani i ljušteni furnir. I rezani i ljušteni furniri mogu biti plemeniti i slijepi. Prema položaju u trupcu furniri mogu imati teksturu ...

                                               

Garig

Garig je degradacijski stadij mediteranskih šuma. Prvi degradacijski stadij mediteranskih šuma, ponajviše šuma hrasta crnike je makija, dok je garig drugi degradacijski stadij, nastao dodatnom degradacijom makije. Nastaje štetnim djelovanjem čovj ...

                                               

Hidrološka i vodozaštitna funkcija šume

Hidrološka i vodozaštitna funkcija šume, jedna od općekorisnih funkcija šume. Hidrološka funkcija sastoji se u pročišćavanju po­vršinskih i podzemnih voda te u stalnosti opskrbe vo­dom izvorišta i vodotoka i sprječavanju njezina brzog otjecanja. ...

                                               

Hrvatske šume

Na čelu tvrtke su Krunoslav Jakupčić predsjednik, Ante Sabljić član Uprave i Igor Fazekaš član Uprave, rad kontrolira Nadzorni odbor oboje imenuje Vlada RH, a temeljene odluke donosi Skupština društva. Tvrtka zapošljava oko 8500 radnika. Upravu t ...

                                               

Hrvatsko šumarsko društvo

Hrvatsko šumarsko društvo ima izvor u Hrvatsko-slavonskom gospodarskom društvu, koje je na inicijativu šumara osnovano u Zagrebu 1841. godine. Unutar njega, zaslugom šumara Dragutina Kosa 1846. godine, osnovano je šest sekcija. Šumarska sekcija u ...

                                               

Husqvarna

Husqvarna Grupa je najveći svjetski proizvodač robotskih kosilica, vrtnih traktora, motornih pila i trimera. Sjedištem tvrtke je gradu Huskvarni u Švedskoj. Grupa je takoder europski lider u proizvodnji proizvoda za navodnjavanje i jedan od svjet ...

                                               

Ilirska vrsta

Ilirska vrsta su one vrste šuma kojima je središte rasprostranjenja područje Dinarida. Toj skupini pripadaju mnoge stare vrste koje su na ovom području preživjele ledena doba, dok su u srednjoj i sjevernoj Europi izumrle, tako da su danas uglavno ...

                                               

Jela car

Jela car je stablo obične jele u planinskom predjelu Bovan kraj Kosinjskog Bakovca u Općini Perušić. Naziva se "car" zbog gorostasnih razmjera. Kraj Kosinjskog Bakovca nalazi se najveće velebitsko stablo i najveća jela u Europi poznata kao "jela ...

                                               

Kišna šuma umjerenih područja

Kišna šuma umjerenog područja je šumski ekosustav obilježen količinom padalina. Razgraničenje prema tropskim kišnim šumama čini istovremeno granica izmedu ta dva tipa klime.

                                               

Klimatska funkcija šume

Klimatska funkcija šume, jedna od općekorisnih funkcija šume. Šuma ublažava klimatske krajnosti, pa tako vrlo učinkovito utječe na onaj prostor u kojemu raste i na susjedne poljoprivredne, urbane i industrijske prosto­re. Ako šuma zauzima veće po ...

                                               

Krčenje šume

Krčenje šume ili deforestacija je uklanjanje šume, kako bi se šuma i šumsko zemljište prenamijenili u druge svrhe, ponajviše u poljoprivredno zemljište ili za izgradnju cesta. Pojam "krčenje šume" obično se odnosi na aktivnost, prilikom koje se u ...

                                               

Krčenje šume u Indoneziji

Krčenje šume u ​​Indoneziji podrazumijeva trajni gubitak šuma i raslinja diljem zemlje, što ishoduje neprocjenjivim negativnim utjecajem na društvo i okoliš. Indonezija je podneblje nekih od biološki najraznovrsnijih šuma na ​​svijetu i treća je ...

                                               

Makija

Makija je najvažniji ekosustav Mediterana koji se sastoji od grmlja i termofilnih biljaka visokih do najviše 4 metra. Makije su nastale degradacijom šuma zbog nepovoljnih uvjeta te zbog pretjeranog iskorištavatnja za različite ljudske djelatnosti ...

                                               

Medunarodna godina šuma

Medunarodna godina šuma je 2011. godina odlukom Ujedinjenih naroda. Na 5. zasjedanju UN-a u svibnju 2005., na prijedlog Hrvatske pokrenuta je procedura, da se 2011. proglasi Medunarodnom godinom šuma, što je i prihvaćeno rezolucijom Glavne skupšt ...

                                               

Motorna pila

Motorna pila ili pila lančanica je prenosiva mehanička pila a po vrsti pogona razlikuju se motorna lančanica, elektrolančanica koja koristi električnu struju, lančanica na pogon stlačenim zrakom i hidrolančanica. Motorna pila je ručna strojna pil ...

                                               

Ogrjevno drvo

Ogrjevno drvo je drvo namijenjeno za grijanje prostorija. Radi se zimi i ljeti od stabala, dijelova stabala, odnosno komada, koji nisu tehnički uporabljivi. Dijeli se na: meko oblo drvo bjelogorice i meko drvo crnogorice borovina, smrekovina i je ...

                                               

Općekorisne funkcije šume

Općekorisne funkcije šuma skup su svih korisnih blagodati šuma za čovjeka i okoliš. Dijele se na društvene i zaštitne funkcije. Šuma donosi čovjeku mnoga dobra. Glavni proizvod šume je drvo. Sporedni proizvodi su: ljekovito bilje, gljive, pluto, ...

                                               

Ophodnja

Ophodnja je životni vijek šumske sastojine odnosno vrijeme koje protekne od nastanka jedne sastojine pa do njene konačne sječe. Različita je glede vrste drveća i načina postanka, da li je šuma nastala iz sjemena sjemenjača ili iz panja panjača. N ...

                                               

Panjača

Panjača je niski uzgojni oblik šume. U panjačama većina stabala nastala je rastom iz posječenih panjeva. Najčešće su panjače: bagrema, hrasta lužnjaka, običnog i crnog graba, bukve, hrasta medunca, hrasta crnike, hrasta cera, crne johe i kestena. ...

                                               

Prašuma

Prašuma, što doslovno znači stara šuma, tip je vegetacije kojim se nazivaju one šume koje su se od svog nastanka razvijala uz malo ili bez utjecaja čovjeka, odnosno nastale su djelovanjem prirode. Primarna prašuma je šuma na koju čovjek nije nika ...

                                               

Pridobivanje drva

Pridobivanje drva dio je eksploatacije šuma, a obuhvaća sječu stabala, njihovu transformaciju u šumske proizvode te micanje stabala ili dijelova stabala iz šume do korisnika, preradivača drva ili tržišta šumskim proizvodima. Dijeli se na fazu sje ...

                                               

Protuerozijska funkcija šume

Protuerozijska funkcija šume, jedna od općekorisnih funkcija šume. Šumski pokrov je najučinkovitija zaštita kako od erozije vodom tako i od erozije tla izazvane vjetrom. Ja­kost erozije tla vodom ovisi o nagnutosti padine, njezi­noj dužini i obli ...

                                               

Protuimisijska funkcija šume

Klimatska funkcija šume, jedna od općekorisnih funkcija šume. Pod ovom funkcijom podrazumijevamo zaštitu ko­ju čini šuma, smanjujući onečišćenje zraka i intenzitet buke. Oba spomenuta onečišćenja značajna su osobito kod industrijaliziranih gradov ...

                                               

Razvojni stadiji šume

Razvojni stadiji šume su pojedini stadiji razvoja tijekom životnog vijeka neke šume. Odredivanjem pojedinog razvojnog stadija, odreduje se do kojeg je stupnja razvoja došla jedna šumska sastojina. Postoji više podjela razvojnih stadija šuma. U Hr ...

                                               

Rekreacijska funkcija šume

Rekreacijska funkcija šume, jedna od općekorisnih funkcija šume. Rekreacijsku funkciju ima ona šuma koju pučanstvo često posjećuje bilo da su to šetači ili izletnici, turisti ili športaši. Što je šuma bliže gradu, odnosno većem nase­lju, to je nj ...

                                               

Skider

Skider je vrsta šumskih teških vozila, koja se koriste u šumarstvu u operaciji izvlačenja posječenih stabala iz šume. Skider je zglobno vozilo s četiri kotača jednakih dimenzija, formule pogona 4x4. Prve skidere vukle su zaprežne životinje, zatim ...

                                               

Stablo

Stablo ili drvo u botanici je svaka višegodišnja biljka, koja se sastoji iz korijena, vidljivog drvenog debla i krošnje koju čine grane i lišće. Dijele se na vazdazeleno i listopadno drveće. Minimalna visina koja razlikuje stablo od grma obično j ...

                                               

Šikara

Šikara je degradacijski stadij šuma. Zbog nepovoljnih uvjeta kao što su: bura, kisele kiše, negativno djelovanje čovjeka i životinja dolazi do degradacije šuma. U kontinentalnim krajevima, šuma degradira u šikaru, a u mediteranskim krajevima u ma ...

                                               

Šuma mangrova

Šume mangrova su šume stabala raznih vrsta mangrova, koje su vrlo otporne na sol morske vode, a rastu u obalnim područjima koja zahvaćaju plime i oseke.

                                               

Šumarija

Šumarija je temeljna organizacijska jedinica za izvodenje svih stručno-tehničkih poslova u gospodarenju šumama. Ona je organizacijski dio Uprave Hrvatskih šuma i djeluje pod njenim nadzorom. Šumarijom upravlja upravitelj, koji je odgovoran za zap ...

                                               

Šumarski list

Šumarski list je znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskoga društva. Prvi je puta izašao 1. siječnja 1877. godine i neprekidno izlazi do današnjeg dana. Prisutnost vlastitog časopisa u hrvatskoj šumarskoj struci, neizmjerno je va ...

                                               

Šumska narodna milicija

Šumska narodna milicija, bila je posebna grana narodne milicije u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji. Djelovala je od 1948. do 1951. godine u sastavu Narodne milicije. Osnovana je Zakonom o šumskoj narodnoj miliciji od 29. travnja 1948. ...

                                               

Šumska sastojina

Šumska sastojina dio je šume, koji se od ostalih dijelova šume razlikuje po vrsti drveća, dobi i stadiju razvitka, uzgojnom obliku, načinu postanka i načinu gospodarenja. Šumske se sastojine izlučuju prema četiri glavna kriterija: vrsta drveća il ...

                                               

Šumska vlaka

Šumska vlaka, dio šumske infrastrukture namijenjen privlačenju i izvlačenju drvnih sortimenata do puta. Uz nju tu infrastrukturu pripadaju šumske prometnice i stalne žičare za izvodenje šumarskih radova. Da bi se mreža šumske infrastrukture dobro ...

                                               

Šumski požar

Šumski požar je nekontrolirano, stihijsko kretanja vatre po šumskoj površini. Pripada u prirodne katastrofe. Razlikuje se po vrsti, načinu postanka i štetama. Za nastanak požara potrebna je odredena temperatura, tlak i kisik, ako se jedno od toga ...

                                               

Šumski rasadnik

Rasadnik je posebno uredena površina tla, na kojem se kroz sustav tehnološko - tehničkih postupaka, proizvode sadnice za odgovarajuću gospodarsku granu. Šumski rasadnik služi za proizvodnju sadnica za pošumljavanje goleti, osnivanje plantaža, mel ...

                                               

Tropska kišna šuma

Imenom tropska kišna šuma naziva se vegetacijski oblik koji se sreće samo u tropskim klimatskim područjima. Za ove je šume karakterističan gusti, visoki "krov" od lišća i vrlo bogata flora i fauna. Ne postoji razdoblje vegetacijskog mirovanja. Po ...

                                               

Tropske šume

Tropske šume rastu izmedu ekvatora i 23.5° sjeverne i južne zemljopisne širine. Temperatura i dužina dana su u tim područjima relativno stalne, tako da su razdoblja vegetacije odredena samo vrlo različitim količinama padalina. Tako se razlikuju t ...

                                               

Turistička funkcija šume

Turistička funkcija šume, jedna od općekorisnih funkcija šume. Turističku funkciju imaju sve šume koje svojim po­ložajem, izgledom i rekreacijskom ulogom utječu na turistički promet. Park-šume uz središte grada vrijednije su i sa ekološkog stajal ...

                                               

Uzgajanje šuma

Uzgajanje šuma ili silvikultura je šumarska znanost, koja se bavi podizanjem novih šuma, pomladivanjem i obnovom postojećih šuma, njegom šuma s ciljem proizvodnje kvalitetnih šuma kvalitetne drvne mase i optimalnih općekorisnih funkcija šume. Pri ...

                                               

Vjetrobrano-cestozaštitna funkcija šume

Vjetrobrano-cestozaštitna funkcija šume, jedna od općekorisnih funkcija šume. Vjetrobrana funkcija je od velikog značaja za susjedne zgrade i bliža naselja. Šume služe i za zaštitu prometnica, a postojanjem šume postiže se veća sigurnost prometa. ...

                                               

Josip Wessely

Josip Wessely, austrijski šumarski stručnjak, jedan od najpoznatijih svog doba. Djelovao i u Hrvatskoj.

                                               

Zaštita šuma

Zaštita šuma je zaštita šumskog bogatstva, njegovog produktivnog tijeka i njegovih produkata od raznih smetnji i gubitaka. Zadaća je zaštite šume ispitati sve štete u šumi, naći sredstva zaštite protiv šteta, naći sredstva suzbijanja svih opasnos ...

                                               

Zdravstvena funkcija šume

Zdravstvena funkcija šume, jedna od općekorisnih funkcija šume. Zdravstvena funkcija šume temelji se u prvome redu na povoljnome utjecaju šumske sastojine na psihičko raspoloženje čovjeka. Ulaskom u šumu čovjek osjeti smirenje i oporavak zbog čes ...

                                               

Tehnologija u srednjovjekovnom islamskom svijetu

Tehnologija u srednjovjekovnom islamskom svijetu je imala svoje zlatno doba koje je trajalo od 8. stoljeća do sredine 13. stoljeća. Kalifi dinastije Omejida su vladali iz Damaska u Siriji. Tu je dinastija Omejida došla u dodir s obrazovanim Sirij ...

                                               

3D

3D je mogućnost koja se često nalazi u kinima. Ona služi da bi oživjela predmete, ljude, životinje i ostale stvari prikazane u filmovima. Film se mora prikazivati u posebnom filteru koji omogućuje 3D efekt, a gledatelji trebaju imati na glavi pos ...

                                               

Aerogel

Aerogel je umjetna tvar s najnižom gustoćom od bilo koje poznate porozne krutine. Izveden je iz gela u kojem je tekući sastojak zamijenjen plinom. Rezultat je krutina s nekoliko izvanrednih svojstava, a najznačajnija su učinkovitost kao toplinski ...

                                               

Aluminiranje

Aluminiranje je površinska zaštita aluminijem kovina s talištem višim od 1000 °C. Kovina, na koju se naštrcavanjem nanesena aluminijska prevlaka, zagrijava na uporabnu temperaturu predmeta koji će biti načinjeni od toga materijala. Nedovršeni čla ...

                                               

Aluminotermija

Aluminotermija je redukcija metalnih oksida u smjesi s aluminijskim prahom. Završni je korak u dobivanju teškoreducirajućih metala s visokim talištem iz ruda. Reakcija se potiče inicijatorima praha i kalijeva klorata), a tijekom redukcije postižu ...