ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 124
                                               

Intermitenca

Procentualni odnos stvarno korištene ili trošene energije nekog uredaja prema energiji koju bi trošio ili koristio isti uredaj u trajnom pogonu na nominalnoj snazi. Kada uključimo hladno glačalo, uključuje se ugradeni termostat koji zatvara struj ...

                                               

Intermitentni izvori energije

Intermitentni izvor energije je svaki izvor koji nije neprestano dostupan zbog nekog čimbenika kojeg ne možemo direktno kontrolirati. Intermitentni izvori mogu biti predvidljivi, kao što je energija plime i oseke, ali ne mogu biti distribuirani d ...

                                               

Iskrište

Iskrište je uredaj sastavljen od dviju metalnih elektroda odijeljenih izolatorom, najčešće zrakom, nekim drugim plinom ili tekućinom. Prema obliku elektroda razlikuju se: šiljasto iskrište, s elektrodama u obliku metalnih štapova, kuglasto iskriš ...

                                               

Izdvajanje i spremanje ugljikovog dioksida

Izdvajanje i spremanje ugljikovog dioksida je tehnologija za smanjenje emisije CO 2 u atmosferu nastalog uporabom fosilnih izvora energije. Njome se ublažava utjecaj korištenja fosilnih goriva na globalno zatopljenje. Ugljikov dioksid se izdvaja ...

                                               

Izmjenjivač topline

Izmjenjivač topline je naprava namijenjena prelazu topline s jednog medija na drugi, a može biti izveden da se mediji dodiruju, ili da su odvojeni pregradom koja sprječava njihov izravni kontakt. Njihova je upotreba vrlo rasprostranjena, od kućni ...

                                               

Kalorifer

Kalorifer ili ventilatorska grijalica je uredaj za grijanje prostorija toplim zrakom. Kalorifer namijenjen grijanju velikih radioničkih, skladišnih, izložbenih i drugih hala postavlja se na zid ili strop. Sredstvo za grijanje može biti vodena par ...

                                               

Kardaševa skala

Kardaševa skala je naziv za teorijsku metodu mjerenja razine tehnološkog napretka civilizacije na osnovi potrošnje energije. Predložio ju je sovjetski astronom Nikolaj Kardašev. Skalu čine tri kategorije nazvane tip I, II, i III. Kategorije se za ...

                                               

Katalitički pretvornik

Katalitički pretvornik je uredaj koji se koristi za smanjivanje toksičnosti ispušnih plinova motora s unutarnjim izgaranjem. Ovaj uredaj osigurava uvjete za kemijske reakcije kojima se toksični nusprodukti izgaranja prevode u manje toksične tvari ...

                                               

Klimatizacija

Klimatizacija je proces pripreme zraka u svrhu stvaranja odgovarajućeg stupnja ugodnosti za boravak ljudi, ali i drugih živih bića. U širem smislu termin se može odnositi na bilo koji oblik hladenja, grijanja, ventilacije ili dezinfekcije koji mi ...

                                               

Kogeneracija

Kogeneracija je postupak istovremene proizvodnje električne i korisne toplinske energije u jedinstvenom procesu. Kogeneracija koristi otpadnu toplinu koja nastaje uobičajenom proizvodnjom električne energije u termoenergetskim postrojenjima te se ...

                                               

Kombinirani proces s integriranim uplinjavanjem

Kombinirani proces s integriranim uplinjavanjem je tehnologija u kojom se ugljen, biomasa ili otpad pretvara u sintetski plin. Zatim se odstranjuju nečistoće iz nastalog pline prije izgaranja te se nastoji pretvoriti sve zagadivače u koristan nus ...

                                               

Kompresijski omjer

Kompresijski omjer predstavlja omjer tlakova u tlačnom i usisnom vodu cilindra. Kompresor se tokom rada prilagoduje trenutno vladajućem omjeru kompresije, koji je sam uspostavio ili mu je nametnunt izvana. Kod cilindara sa samoradnim ventilima ko ...

                                               

Lopatica turbine

Lopatice turbine sastavni su dijelovi plinskih ili parnih turbina. One su zaslužne za dobivanje energije iz plinova i para visokih temperatura i tlakova. Nadalje, dijele se na rotorske i statorske lopatice. Lopatice su najosjetljiviji dio turbine ...

                                               

Maglev vjetroturbina

Maglev vjetroturbine su vjetroturbine s okomitim vratilom. Takve vjetroturbine imaju neke pozitivne strane: mnogo jednostavniji i jeftiniji generatori, jednostavnije namještanje, moguć­nost proizvodnje pri slabijim, ali i jakim vjetrovima. Uz to, ...

                                               

Mikrogeneracija

Mikrogeneracija je proizvodnja topline i električne energije malog opsega od strane pojedinaca, malih poduzeća i zajednica kako bi se zadovoljile vlastite potrebe, kao alternativa ili dodatak tradicionalnoj centraliziranoj električnoj mreži. Iako ...

                                               

Mikrokogeneracija

Mikrokogeneracija ili mikroCHP je takoder naziv za distribuirani energijski izvor i koristi se u kućanstvima ili malim proizvodnim jedinicama.

                                               

Mikromreže

Mikromreža je lokalizirana grupacija izvora električne energije i opterećenja koja obično djeluje povezana i sinkronizirana s tradicionalnom centraliziranom električnom mrežom, ali se mogu odvojiti i funkcionirati samostalno, kako joj fizički i / ...

                                               

Neobnovljivi izvori energije

Neobnovljivi izvori energije su izvori energije koji se ne mogu regenerirati niti ponovno proizvesti. To su: ugljen, nafta, prirodni plin i nuklearna energija.

                                               

Neto mjerenje

Neto mjerenje, Net metering mehanizam je za naplatu električne energije koji potrošačima koji generiraju dio ili cijelu vlastitu električnu energiju omogućuje da tu električnu energiju koriste u bilo kojem trenutku, umjesto kada je proizvedena. T ...

                                               

Nulta energetska kuća

Nulta energetska kuća je vrsta objekta koja uz pomoć sustava za iskorištavanje prije svega sunčeve energije, ali i ostalih obnovljivih izvora energije pokriva svoju godišnju potrošnju energije te smanjuje emisije ugljikovog dioksida. Kuće koje pr ...

                                               

OpenFOAM

OpenFOAM softverski je paket u C++ za razvoj prilagodenih numeričkih solvera i pred/post procesnih alata za rješavanje problema u mehanici kontinuuma, uključujući računalni dinamiku fluida. OpenFOAM je distribuiran kao slobodan softver otvorenog ...

                                               

Parna turbina

Parna turbina je rotacijski toplinski stroj u kojem se energija vodene pare visokog tlaka i temperature najprije pretvara u kinetičku energiju strujanja, a potom u mehanički rad, vrtnju rotora. Najčešće se koristi za pogon električnih generatorâ, ...

                                               

Pasivno hladenje

Pasivno hladenje je pristup u konstruiranju gradevine koji se, za regulaciju temperature u prostorijama, fokusira na kontrolu odvodenja i nakupljanja topline uz mali ili nikakav utrošak energije. Funkcionira tako da ili sprječava ulazak topline u ...

                                               

Plazma rasplinjavanje

Plazma rasplinjavanje je proces koji je izmislio Ethan Dodson, a radi na principu pretvorbe anorganskog i organskog materijala, najčešće otpada, u sintetski plin, izdvojene metale i trosku koristeći tehnologiju plazme. Električni luk stvara se tz ...

                                               

Pohrana energije

Pohrana energije je niz tehnika i postupaka koji omogućuju da se pohrane različiti oblici energije koji će se koristiti kasnije. Uredaj koji pohranjuje energiju ponekad naziva akumulator. Oblici energije mogu biti u obliku potencijalne energije, ...

                                               

Poligeneracija

Poligeneracijski sustav ima tri ili više izlaznih oblika energije dok za ulazne oblike može biti dovoljan samo jedan. Ovakvi sustavi koriste se u svrhu poboljšavanja energetske efikasnosti, financijske isplativosti te ekoloških standarda. Nakon k ...

                                               

Povijest vjetroelektrana

Povijest vjetroelektrana i korištenja energije vjetra seže u doba kada su ljudi prvi puta postavili jedra na brodove i time si omogućili daleka putovanja i isto tako odlučili svoje živote povjeriti u ruke tog nepredvidljivog obnovljivog izvora en ...

                                               

Power to Gas sustav (P2G)

Power to Gas je sustav koji koristi električnu energiju dobivenu iz obnovljivih izvora za elektrolizu kojom se voda razdvaja na vodik i kisik. Kisik odlazi u atmosferu, a dobiveni vodik ima više korisnih primjena. Može se pomiješati sa zemnim pli ...

                                               

PPA (ugovor o otkupu električne energije)

PPA, ili Ugovor o otkupu električne energije, jedno je od četiri vrste tržišta električne energije osim kojeg još imamo Spot tržite, Forward and future ugovore i Veleprodajne ugovore. Pomoću ugovora se odreduje kupac, dobavljač, količina, cijena ...

                                               

Primarna energija

Primarna energija je oblik energije uzet iz prirode bez pretvorbe ili procesa transformacije. To je energija sadržana u kemijskom potencijalu fosilnih goriva, drva ili biomase, nuklearnoj energiji, kinetičkoj energiji vjetra, potencijalnoj energi ...

                                               

Priobalna vjetroelektrana

Priobalna vjetroelektrana je vrsta vjetroelektrane s čvrstim temeljima koja se gradi na moru, uglavnom u priobalnom području, gdje je dubina vode obično manja od 60 metara, za razliku od plutajućih vjetroelektrana, koje se grade na pučini. Činjen ...

                                               

Proračun rashladnika

Svaki rashladnik koji se nalazi u upotrebi mora biti dimenzioniran prema uredaju kojeg hladi i prema uvjetima kojima će biti izložen. Pri pristupanju izračuna rashladnika prvo moramo izračunati količinu topline koja će se odvoditi u njemu. Kako o ...

                                               

PWR

Tlačni reaktor, tlakovodni reaktor ili reaktor s vodom po tlakom, nalazi se u većini zapadnih nuklearnih elektrana. Oni su podvrsta lakovodnih reaktora ili reaktora s običnom vodom, druga vrsta je kipući reaktor ili reaktor s kipućom vodom. U rea ...

                                               

Radijator

Radijator ili člankasto grijalo je grijaće tijelo za grijanje prostorija sastavljen od uskih šupljih rebara od sivoga lijeva, čelika ili aluminija. Može biti samostalna električna ili plinska grijalica, ali se najčešće koristi kao izmjenjivač top ...

                                               

Rafinerija nafte

Rafinerije nafte su velika procesna industrijska postrojenja u kojima se iz sirove nafte različitim procesima izdvajaju naftni derivati potrebni krajnjim korisnicima. Nafta pravo značenje dobiva u 19. st. kad je 1859. godine. Amerikanac E. L. Dra ...

                                               

Raketna peć

Raketna peć, učinkovita je peć koja zbog posebnog rasporeda komora ima visoki stupanj iskoristivosti. Koristi mali promjer drva za ogrjev koja se pale u komori za izgaranje s okomitim dimnjakom koji osigurava gotovo potpuno izgaranje prije nego š ...

                                               

Rashladni stroj

Rashladni stroj je uredaj kojim se postiže hladenje nekoga prostora, robe ili predmeta. Kod današnjih se rashladnih strojeva i uredaja, kao kod dizalice topline, toplina prenosi s tijela ili sredstva niže temperature na tijelo ili sredstvo više t ...

                                               

Rashladni toranj

Rashladni toranj se najčešće koristi za odbacivanje topline kod vodom hladenog kondenzatora sustava hladenja, klimatizacije i sustava u procesnoj industriji. Potrošnja vode u rashladnom tornju je samo oko 5% potrošnje u sustavima s jednim prolazo ...

                                               

Regenerativni izmjenjivač topline

Regenerativni izmjenjivač topline, ili regenerator, je vrsta izmjenjivača topline s cikličkim tokom koji periodički mijenja smjer. Sličan je protusmjernom izmjenjivaču topline. Medutim, u regeneratoru dolazi do miješanja dvaju tokova fluida, dok ...

                                               

Rijkeova cijev

P.L.Rijke bio je profesor fizike na Sveučilištu Leiden u Nizozemskoj, kad je 1859 otkrio način da održi zvuk pomoću topline u cijevi koja je otvorena na oba kraja. Koristio je staklenu cijev, dugačku oko 0.8 m i promjera 3.5 cm. Unutar cijevi, ot ...

                                               

Salterova patka

Salterova patka ili kimajuća patka je najpoznatiji uredaj za pretvaranje energije valova, razvijan još u 1970-tim godinama. Sama patka je oblikovana kao kapljica kiše i usmjerena je u smjeru vala. Niz takvih patki se medusobno povezuje u cijeli S ...

                                               

Segnerovo kolo

Segnerovo kolo ili Segnerova turbina je vrsta vodne turbine, koju je izumio Johann Andreas von Segner u 18. stoljeću. Po načinu rada slično je Heronovoj kugli. Segnerovo kolo se može postaviti u neku rupu u zemlji ili na nagibu brda. Voda dolazi ...

                                               

Skladištenje energije komprimiranim zrakom

Skladištenje energije komprimiranim zrakom je način spremanja energije koja se generira u jednom vremenskom periodu, a koristi u drugom. Na uslužnoj razini, energiju generiranu u periodu niske potrošnje moguće je iskoristiti da zadovolji potrebu ...

                                               

Sonoluminiscencija

Sonoluminiscencija je pojava pri kojoj uz pomoć mehaničkih valova mjehurići u tekućini rastu i implodiraju, te pri tom emitiraju svjetlost, koja traje manje od 50 pikosekundi.

                                               

Spalionice otpada

Spaljivanje je proces obrade otpada koji uključuje izgaranje organskih tvari u otpadnim materijalima. Spaljivanje i drugi visoko-temperaturni tretmani za obradu otpada nazivaju se "termička obrada". Spalionice smanjuju volumen otpada za 95-96%. T ...

                                               

Spremnici topline

Spremnik topline se može definirati kao uredaj koji privremeno pohranjuje toplinu pri visokim i niskim temperaturama i ima važnu ulogu u pohrani energije. On poboljšava izvedbu energetskog sustava osiguravajući opskrbu energijom i povećavajući si ...

                                               

Stacionarno stanje

Stacionarno stanje je stanje sustava pri kojem se njegovi makroskopski čimbenici ne mijenjaju ili u koje se sustav periodički vraća. Iz stacionarnoga stanja sustav može pokrenuti samo djelovanje vanjske sile. Moderna fizika proširila je pojam sta ...

                                               

Subvencije u energetici

Subvencije u energetici su financijske potpore koje dobiva pojedinac, tvrtka ili institucija od države, ili unije, u području proizvodnje energije ili povećanju energetske učinkovitosti gradevine. Subvencija može biti izravna financijska pomoć ta ...

                                               

Sustavi skladištenja energije

Konvencionalnim izvorima energije, kao što su ugljen, nafta, zemni plin i nuklearna energija, čovječanstvo zadovoljava većinu svojih potreba, kada je riječ o proizvodnji električne energije. Kao što je sredinom 20. stoljeća primjećeno, tadašnjom ...

                                               

Termionički generator

Termionički generator sastoji se od vruće elektrode koja termionički emitira elektrone preko potencijalne energetske prepreke prema hladnijoj elektrodi, proizvodeći korisnu izlaznu električnu energiju. Cezijeva para koristi se za optimiziranje ra ...