ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 109
                                               

Stupanj (temperatura)

Stupanj je jedinica u temperaturnim ljestvicama. Stupanj se definira kao dio intervala izmedu dvije vrijednosti temperatura u odredenoj temperaturnoj ljestvici. Na primjer, u Celzijevoj temperaturnoj ljestvici razlika izmedu temperature ledišta i ...

                                               

Wedgwoodova ljestvica

Wedgwoodova ljestvica je temperaturna ljestvica za više temperature kao npr. pri proizvodnji porculana ili metala. Dobila je naziv po engleskom poduzetniku Josiahu Wedgwoodu koji ju je predložio 1782.

                                               

Julijanska godina (astronomija)

Julijanska godina je mjerna jedinica za vrijeme, a koristi se u astronomiji. Julijanska godina odgovara periodu od točno 365.25 dana ili 31.557.600 sekundi. Ime proizlazi od činjenice da ovo razdoblje odgovara prosječnom trajanju godine u julijan ...

                                               

Jupiterov polumjer

Jupiterov polumjer ili Jupiterov radijus ima vrijednost od 71.492 km, ili 11.2 zemaljskih radijusa. Jupiterov polumjer je jedinica duljine koja se u astronomiji koristi za opisivanje polumjera plinovitih divova i nekih ekstrasolarnih planeta. Tak ...

                                               

Jupiterova masa

Jupiterova masa je jedinica mase jednaka ukupnoj masi planeta Jupitera Ova se vrijednost može odnositi samo na masu planeta ili na masu cijelog Jupiterovog sustava, uključujući Jupiterove mjesece. Jupiter je daleko najmasivniji planet Sunčevog su ...

                                               

Magnituda (astronomija)

Magnituda zvijezde, planeta ili drugog nebeskog tijela je mjera njegova sjaja. Razlikujemo prividnu i apsolutnu magnitudu. Ljestvica kojom se mjeri magnituda potječe iz helenskih vremena kad su se zvijezde vidljive golim okom dijelile u šest magn ...

                                               

Svjetlosna godina

Svjetlosna godina je jedinica za mjerenje duljine, a upotrebljava se prije svega u astronomiji. Jedna svjetlosna godina jednaka je udaljenosti koju foton proputuje u jednoj julijanskoj godini u praznom prostoru, bez prisutnosti snažnih magnetskih ...

                                               

Bekerel

Bekerel je SI izvedena mjerna jedinica za aktivnost radioaktivnoga izvora. Aktivnost radioaktivnog uzorka od jednog bekerela odgovara jednom raspadu atomske jezgre u sekundi: 1 Bq = 1 1/s. Nazvan je prema francuskom fizičaru Antoineu Henriu Becqu ...

                                               

Četvorni metar

Četvorni metar ili kvadratni metar, znak m 2, mjerna je jedinica za ploštinu u Medunarodnom sustavu i ubraja se u izvedene jedinice. Definira se kao površina kvadrata stranica duljine jednog metra: 1 m 2 = 1 m m

                                               

Farad

Farad mjerna je jedinica za kapacitet u Medunarodnom sustavu jedinica. Nazvana je u čast Michaela Faradaya pa se ubraja u izvedene jedinice SI s posebnim nazivima i znakovima.

                                               

Grej

Grej je SI izvedena mjerna jedinica za apsorbiranu dozu ionizirajućega zračenja, izražena kao omjer upijene ili apsorbirane energije i mase ozračenoga tijela: 1 Gy = 1 J/kg. Nazvana je prema britanskom fizičaru Louisu Haroldu Grayu. 1 G y = 1 J k ...

                                               

Herc

Herc mjerna je jedinica za frekvenciju u Medunarodnom sustavu i ubraja se u izvedene jedinice SI. Definira se kao jedan ciklus periodične pojave u sekundi: 1 Hz = 1 s −1 Češće korišteni višekratnici su: teraherc, bilijun herca 1 THz = 1 10 12 Hz ...

                                               

Kubični metar

Kubični metar ili kubni metar mjerna je jedinica za obujam u medunarodnom sustavu jedinica. Definira se kao obujam kocke duljine stranica jedan metar: 1 m 3 = 1 m m m Uporaba naziva prostorni metar za jedinicu obujma u mjeriteljstvu je nezakonita ...

                                               

Kulon

Jedan kulon je količina električnog naboja koju prenese električna struja od jednog ampera protječući jednu sekundu. C = A ⋅ s {\displaystyle \mathrm {C=A\cdot s} }

                                               

Luks

Luks je mjerna jedinica osvjetljenja, izvedena jedinica SI. Odreden je osvjetljenjem plohe kojoj je na četvorni metar jednoliko rasporeden svjetlosni tok od jednoga lumena, to jest: 1 l x = 1 l u m e n m e t a r 2 = 1 l m 2 {\displaystyle 1\ \mat ...

                                               

Lumen

Lumen je mjerna jedinica za svjetlosni tok u Medunarodnom sustavu jedinica i ubraja se u izvedene jedinice. Odreduje se kao svjetlosni tok što ga u prostorni kut od jednog steradijana šalje svjetlosni izvor kojemu je svjetlosna jakost u svim smje ...

                                               

Metar u sekundi

Metar u sekundi je SI izvedena jedinica za brzinu. Definira se kao brzina pri kojoj se 1 metar prijede u vremenu od 1 sekunde. Primjeri manjih i većih jedinica su mm/s, cm/s, km/s itd.

                                               

Njutn

Njutn je mjerna jedinica SI za silu. Jedinica je dobila ime po fizičaru Isaacu Newtonu, kao priznanje za njegov rad na području klasične mehanike

                                               

Om

Om je mjerna jedinica za električni otpor. Izvedena je jedinica SI sustava. Definira se kao vrijednost otpora na kojem pri protjecanju struje od jedan amper nastaje pad napona od jedan volt. 1 Ω = 1 V / 1 A = 1 m² kg s –3 A –2 Jedinica je nazvana ...

                                               

Radijan

Radijan mjerna je jedinica za kut. U matematici se obično podrazumijeva za vrijednosti kuteva uz koje ne stoji znak za stupanj. U Medunarodnom sustavu jedinica bio je dopunska jedinica do 1995. kada je ta kategorija ukinuta, pa od tada pripada u ...

                                               

Simens

Simens mjerna je jedinica za električnu vodljivost u Medunarodnom sustavu jedinica. Ime je dobila prema njemačkom izumitelju i industrijalcu Werneru von Siemensu, a 1971. je prihvaćena kao izvedena jedinica SI. Na angloameričkom govornom području ...

                                               

Sivert

Sivert je SI izvedena mjerna jedinica kojima se izražava ekvivalentna doza ionizirajućeg zračenja. Naziv nosi po švedskom fizičaru i liječniku Rolfu Sievertu, koji je poznat po svojim radovima na mjerenju doziranja radijacije zajedno sa svojim is ...

                                               

Tesla

Tesla je mjerna jedinica magnetske indukcije, izvedena jedinica Medunarodnog sustava mjernih jedinica SI. Tesla je odreden elektromagnetskom indukcijom homogenoga magnetskoga polja koje djeluje na električni vodič silom od jednoga njutna po metru ...

                                               

Vat

Jedan vat je jedan džul energije po sekundi. 1 W = 1 J/s = 1 Nm/s jedan njutn metar po sekundi Snaga je energija odnosno rad po jedinici vremena, što se može prikazati formulom P = E / t {\displaystyle P=E/t}.

                                               

Volt

Volt je mjerna jedinica SI sustava za električku razliku potencijala. Broj volti je mjera jakosti električnog izvora u smislu koliko je snage potrebno proizvesti za željenu jakost struje. Jedinica volt je ime dobila u čast Alessandra Volte, koji ...

                                               

Amper

Amper je osnovna jedinica SI sustava za jakost električne struje jednaka kulonu po sekundi. Ime je dobila po André-Marie Ampèreu, jednom od glavnih pronalazača na području elektromagnetizma.

                                               

Kandela

Kandela je mjerna jedinica svjetlosne jakosti, osnovna jedinica SI. Odredena je svjetlosnom jakošću izvora, koji u danom smjeru zrači monokromatsko zračenje frekvencije 540 THz, i kojem je jakost zračenja u tom smjeru W/sr. Jedna kandela je šezde ...

                                               

Kilogram

Kilogram je mjerna jedinica za masu te jedna od osnovnih jedinica u Medunarodnom sustavu jedinica. Kilogram je definiran na Prvoj generalnoj konferenciji za utege i mjere 1889. u Parizu kao masa medunarodne pramjere koja se čuva u Medunarodnom ur ...

                                               

Metar

Metar mjerna je jedinica za duljinu i jedna je od osnovnih jedinica u Medunarodnom sustavu. Definicija je usvojena na 17. Općoj konferenciji za utege i mjere 1983. godine i glasi: Jedan metar jednak je duljini puta koji u vakuumu prijede svjetlos ...

                                               

Mol (mjerna jedinica)

Mol je osnovna mjerna jedinica za množinu tvari oznaka n, jedna je od 7 osnovnih fizikalnih veličina medunarodnoga sustava jedinica. Pišemo, množina ugljika je 1 mol: n C = 1 m o l {\displaystyle \qquad n\mathrm {C=1\ mol} } množina vode je 2.5 m ...

                                               

Sekunda

Sekunda je mjerna jedinica za vrijeme, jedna od sedam osnovnih jedinica Medunarodnog sustava. Naziv potječe od podjele sata i stupnja na manje dijelove. Definicija je usvojena na 13. općoj konferenciji za utege i mjere 1967. i glasi: Sekunda je t ...

                                               

Dan

Dan je vrijeme za koje se Zemlja jednom okrene oko svoje osi. U astronomiji se to vrijeme odreduje razdobljem koje proteče izmedu dvaju uzastopnih prolazaka nekoga nebeskog tijela kroz isti podnevnik ili meridijan. Ako je to tijelo Sunce, govori ...

                                               

Desetljeće

Desetljeće može biti bilo koje razdoblje od deset godina. Obično se za godine u rasponu od 1. do 10. kaže da su prvo desetljeće, npr. od 1. siječnja 1901. do 31. prosinca 1910. su prvo desetljeće 20. stoljeća, tako i od 1. siječnja 2001. do 31. p ...

                                               

Godina

Godina je vrijeme potrebno da Zemlja obide oko Sunca. Najduža prirodna jedinica za tijek vremena. Prema referentnoj točki u odnosu na koju se odreduje puni obilazak Zemlje oko Sunca definirano je nekoliko godina ponešto različite duljine trajanja ...

                                               

Mjesec (razdoblje)

Za ostale upotrebe, pogledajte Mjesec razdvojba. Mjesec je jedinica za vrijeme koja se koristi za kalendare, duga približno kao prirodni period povezan s kretanjem Mjeseca. Tradicionalni koncept pojavio se s ciklusom mjesečevih mijena; takvi mjes ...

                                               

Prijestupna sekunda

Prijestupna sekunda je interval vremena u trajanju jedne sekunde koji se povremeno dodaje ili oduzima u UTC vremensku skalu s ciljem da se UTC vrijeme uskladi sa stvarnom rotacijom Zemlje. Kako Zemlja uglavnom usporava svoju rotaciju, tako se poj ...

                                               

Sat

Sat je prvi put definiran u starom Egiptu kao 1/24 dana, prema njihovom brojevnom sustavu baziranom na brojanju zglobova na prstima obje ruke. Moderna definicija sata je mjerna jedinica za vrijeme jednaka 60 minuta ili 3600 sekunda. Sat je pribli ...

                                               

Sol (Marsovski dan)

Sol je sinodički dan na Marsu; odnosno Marsovski dan. Sol je prividni interval izmedu dva uzastopna povratka Sunca na isti meridijan kakav je vidio promatrač na Marsu. Jedna je od nekoliko jedinica za mjerenje vremena na Marsu. Sol je nešto duži ...

                                               

Stoljeće

Stoljeće je vremenski period od 100 godina, tj. deset desetljeća. Od 1. siječnja 2001. godine u tijeku je 21. stoljeće, koje će trajati sve do 1. siječnja 2101. godine kada počinje 22. stoljeće.

                                               

Tjedan

Tjedan je jedinica za vrijeme, duža je od dana, a kraća od mjeseca a traje 7 dana. U većini modernih kalendara, uključujući Gregorijanski kalendar, tjedan je period od sedam dana, kao i najduža konvencionalno korištena jedinica za vrijeme koja sa ...

                                               

Dunum

Dunum, je mjerna jedinica za površinu. Nije SI jedinica. SI jedinica za površinu je četvorni metar. Prvotno, dönüm, iz otomanskog turskog ﻕﻤﻨﺿ / dönmek je označavao površinu zemlje koju čovjek može preorati tijekom jednog dana. Mjera nije bila pr ...

                                               

Liga (mjera)

Liga je jedinica za mjerenje udaljenosti koja se nekada naširoko upotrebljavala, a danas je u potpunosti izbačena iz upotrebe. Dugo je vremena bila uobičajena jedinica u mnogo zemalja Europe i Amerike, a predstavljala je udaljenost koju čovjek pr ...

                                               

Konzervacija satova

Konzervacija satova jedna je od specijalnosti unutar područja konzervacije-restauracije predmeta kulturne baštine.Usmjerena je na očuvanje starih satova te predmeta srodnih satovima,poput glazbenih automata. Konzervator restaurator satova mora po ...

                                               

Mehanički sat

Mehanički sat je mjerni instrument ili uredaj koji koristi mehanički mehanizam koji mjeri protok vremena. Pokreće ga opruga koju se mora periodično navijati ne bi li satu osigurala potrebnu pokretačku energiju. Sila se prenosi putem niza zupčanik ...

                                               

Nemirnica

Nemirnica je sklop ili mehanizam koji se koristi u preciznoj mehanici a sastoji se od spiralne opruge i zamašnjaka, a po zadaći su dinamički spremnici jer pri njihanju pretvaraju potencijalnu energiju u kinetičku energiju i obratno. Zamašnjak nem ...

                                               

Nürnberško jaje

Nürnberško jaje naziv je za maleni, ornamentalni sat pogonjen oprugom kojeg je početkom šesnaestog stoljeća u njemačkom gradu Nürnbergu izradivao njemački urar Peter Henlein; pogrešno se smatra da je riječ o prvim džepnim satovima. Ponekad se nos ...

                                               

Piaget SA

Piaget je švicarska tvrtka luksuznih satova i nakita, koju je osnovao Georges Piaget 1874. u selu "La Côte aux Fées".Pripada švicarskoj grupi Richemont, specijaliziranoj u luksuznoj industriji.

                                               

Pješčani sat

Pješčani sat ili pješčana ura je vrsta sata; uredaja za mjerenje vremena. Sastoji se od dvaju spojenih, okomitih komora koje omogućuju pretakanje materijala s vrha ka dnu. Po isteku svog materijala iz gornje komore, pješčani sat se može okrenuti ...

                                               

Praški astronomski sat

Praški astronomski sat je ura s posebnim mehanizmom i brojčanikom koji pokazuje relativne položaje Sunca, Mjeseca, zodijačko zviježde i pojedine glavne planete. Stara gradska vijećnica izgradena je 1338. godine kao jedna od najupečatljivijih grad ...

                                               

Rolex

ROLEX SA je švicarski proizvodač luksuznih satova iz Biela. Tvornicu je 1905. godine osnovao Hans Wilsdorf. 1905. godine, tvrtka je registrirala Rolex kao robno ime svojih satova 1908. godine i postala Rolex Watch Co. Ltd. 1915.Nakon Prvog svjets ...